dr Blanka Brzozowska

 
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
Zakład Teorii Kultury

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www: brzozowska.uni.lodz.pl


wykształcenie:
2006 – tytuł doktora nauk, rozprawa „Ambiwalencje flânerie. Analizy wybranych realizacji literackich i filmowych”
2002-2006 – studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki
1997-2002 – kulturoznawstwo, studia magisterskie, Uniwersytet Łódzki
2009-2011 studia podyplomowe (Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, kierunek: Trening Kreatywności i Artterapia)

praca zawodowa: 2005-2006 – asystent w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej
od 2006 – adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej

udział w konferencjach:
− Kultura - telewizja - seryjność- serial, Tykocin 2002
– Aksjotyczne przestrzenie kultury, Wrocław 2003
– Narracja i tożsamość, Janowice 2004
– Nowoczesność jako doświadczenie (II), Warszawa 2006
− Medializacje pamięci, UAM, Poznań 2007
− Człowiek w podróży, Wyższa Szkoła Ekonomiczna AlmaMer, Warszawa 2009
− Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, UAM, Poznań 2009
− Spektakle zmysłów, Uniwersytet w Białymstoku/Uniwersytet Śląski, Białystok 2009
− Kultura w mediach - media w kulturze, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2009
− Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, Uniwersytet w Białymstoku, Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza, Galeria Sleńdzińskich, Białystok 2009
XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Co się dzieje ze społeczeństwem?, UJ/AGH/Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/ Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Kraków 2010, referat: Zjadanie miasta – doświadczenie przestrzeni miejskiej w perspektywie nowych praktyk kulinarnych
− Konteksty Sztuki – Konteksty Estetyki, II Polski Kongres Estetyczny, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Instytut Kultury i Komunikowania SWPS), Polskie Towarzystwo Estetyczne, Warszawa 2010, referat: Mieszkańcy jako turyści - rola wyobraźni turystycznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej
− Humanistyczne perspektywy badania miasta, Sesja II: Miasto – opowieści przestrzenne, PTK, Instytut Kultury Polskiej, Warszawa 2010, referat: Plotka, pogłoska, legenda miejska – wykorzystanie przestrzeni miejskiej w nowych strategiach reklamowych
− Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, referat: Kapitał miasta – kapitał konwersacyjny. Wpływ wspólnot konsumenckich na kształt przestrzeni miejskiej
− Żywność kulturowo przetworzona. Kulinaria z perspektywy humanistycznej, Akademia “Artes Liberales”, Warszawa 2013, referat: Kulturowe znaczenie kulinariów  w kontekście przestrzeni miejskiej
− Severn Pop Network inaugural conference: The small economies of the‘new’ music industry, University of Bristol, Bristol 2013, referat (Blanka Brzozowska, Patryk Gałuszka): Crowdfunding platform as a new type of institution on the recording market
− Visual Methods in Cultural Urban Studies, UAM, Poznań 2013, referat: Crowdfunding and crowdsourcing: new challenges for visual documentation of city cultures
− I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców “Film I media - przeszłość i przyszłość”, Kamień Śląski 6-7 czerwca 2013, referat: Perspektywy produkcji i promocji filmowej w kontekście rozwoju środowisk społecznościowych
− 17th Biennial Conference of the International Association for the Study of Popular Music: BRIDGE OVER TROUBLED WATERS: CHALLENGING ORTHODOXIES, 24-28 czerwca 2013, University of Oviedo, referat (Blanka Brzozowska, Patryk Gałuszka): From fan labor to fan financing. The study of crowdfunding community
− II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego „Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie”, 19-21 września 2013 Kraków, PTK, UJ, PAN, referat: Od „wirtualnej witryny” do „cichych sklepów” - nowy wymiar konsumpcji w przestrzeni miejskiej
− udział w seminarium naukowym Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w ramach cyklu „Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych”, komentarz i dyskusja do referatu Justyny Choroś "Ogródki działkowe, ogrodnictwo miejskie i uprawa żywności w polskich miastach w perspektywie globalnej" , Warszawa 2013
− Kongres Kultury Akademickiej 20-22.03 2014 UJ Kraków, udział w panelu Miasta uniwersyteckie. Kulturotwórcza rola uniwersytetów i młodzieży studenckiej w przestrzeni miejskiej, tytuł wystąpienia: Miasto kreatywne jako/czy miasto studentyfikowane?
− Crisis in Film and Visual Media, Vilnius University, Wilno, Litwa, September 19-20, 2014, referat: Crowdfunding – a Big Opportunity for Film Industry in the Time of Crisis?   

  książki: Gen X – pokolenie konsumentów, Kraków 2005
Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne reprezentacje, Łódź 2009

  redakcja: „Kultura Współczesna” 3/2010, podtytuł „Wyobraźnia turystyczna”, red. i koncepcja numeru A.Wieczorkiewicz, B.Brzozowska

  publikacje w tomach zbiorowych: – Telewizja podglądaczy. Próba analizy fenomenu reality TV  [w:] (Nie)Obecne granice. Szkice o obliczach transgresji,  red.D.Rode, K.Kuropatwa, Kraków 2003
– Rola seriali telewizyjnych w kształtowaniu się tożsamości Pokolenia X [w:] Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. A.Kisielewska, Kraków 2004
–  Denarracja jako problem Pokolenia X [w:] Narracja i tożsamość (I), red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004
– W niewoli zegarowej machiny, czyli podróż jako kolekcja projektów. Uwagi na temat filmu „Wędrowne ptaki – podróż do Inari” Petera Lichtefelda [w:] Między słowem a obrazem, red. M.Jakubowska, T.Kłys, B.Stolarska, Kraków 2005
– Kultura jako przestrzeń śmietniska [w:] Aksjotyczne przestrzenie kultury, red. R.Tańczuk, D.Wolska, Wrocław 2005
- Dźwiękowy portret miasta. Lisbon Story Wima Wendersa [w:] Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard Nycz, Barbara Giza, Academica, Warszawa 2008
– Dwa spojrzenia na amerykański krajobraz [w:] Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych, red. I. Hübner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D.Szajnert, Łódź 2008
− Turysta jako flâneur [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red. E Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków 2008
− O czytaniu kiczu – turysta modny [w:] Człowiek w podróży, red. Z.Krawczyk, E.Lewandowska-Tarasiuk, J.W.Sienkiewicz, Warszawa 2009
− Paratext as an impostor and demystifier?[w:] red. A Gwóźdź, Film als Baustelle.  Das Kino und seine Paratexte (Film Under Re-Construction. Cinema and Its Paratexts), Marburg/Katowice 2009.
− Ślady na poboczu (uwagi na temat pracy Zjechali z drogi Rolanda Schefferskiego) [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. A.Zeidler-Janiszewska, T.Majewski, Łódź 2009
− Kreowanie atrakcji turystycznej na przykładzie hutongu [w:] Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, red. M.Kosztaszuk-Romanowska, A.Wieczorkiewicz, Białystok 2009
− Manufaktura – nowa przestrzeń konsumpcji [w:]  Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, red. E.Rewers, A.Skórzyńska, Poznań 2010
− Zmysł smaku w służbie ideologii [w:] Spektakle zmysłów, red. A.Wieczorkiewicz, M.Kostaszuk-Romanowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010
− Paratekst jako oszust i demistyfikator? [w:] Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 2010
− Turyst(k)a w supermarkecie kultury [w:] Od przemysłow kultury do kreatywnej gospodarki, red. A, Gwóźdź, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010
− „Przepiórki w płatkach róży” Alfonso Arau: smakowanie świata [w:] Adaptacje literatury hiszpańskojęzycznej, red. A. Helman, K. Żyto, Warszawa, Rabid 2011
− Mieszkańcy jako turyści - rola wyobraźni turystycznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej [w:] Konteksty Sztuki – Konteksty Estetyki, tom II, Przestrzenie późnej nowoczesności, red. I.Lorenc, M.Salwa,  Wyd. Officyna, Łódź 2011
− Kapitał miasta – kapitał konwersacyjny. Wpływ wspólnot konsumenckich na kształt przestrzeni miejskiej [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M.Madurowicz, Wydawnictwo UW, Warszawa 2014.   

  publikacje w czasopismach naukowych: – Życie po Bogu, czyli pokolenie zagubione. Próba analizy zjawiska „gen X” w kontekście ponowoczesnego obrazu religii, Kultura Współczesna nr 3-4/2002
– Turysta jako flâneur [w:] Przegląd Kulturoznawczy 1/2006
– Miasto z pocztówki. O fasadowości Paryża i życia [w:] Kultura Współczesna 3/2006
– Pochwała sztuczności, czyli kim jest postturysta? [w:] Sztuka i Filozofia 29/2006
– Trzy portrety Lizbony [w:] Kultura Współczesna 4/2006
– Plotkujące plemiona – problem wspólnotowości w perspektywie rozwoju kultury konsumpcyjnej, „Przegląd Kulturoznawczy” 2/2010
– „Are you in?” – nowe formy promocji w przestrzeni miejskiej [w:] „Annales Universitatis Paedagogica Cracoviensis” 88, Studia de Cultura I, red. A.Ogonowska, Z.Bauer, B.Skowronek, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2010
– Caveat emptor! O utopii konsumpcyjnej na przykładzie powieści Jamesa Lovegrove'a Days, „Panoptikum” nr 9/2010
– Parateksty przestrzeni miejskiej, „Tematy z Szewskiej” nr 1/2011
– Plotka, pogłoska, legenda miejska – wykorzystanie przestrzeni miejskiej w nowych strategiach reklamowych, „Kultura Miasta” nr 2/2011
– W stronę Maubert-Mutualité, czyli w poszukiwaniu straconego miejsca, „Teksty Drugie” 5/2011
– Klown rzecznikiem korporacji - Ronald McDonald w obliczu nowych wyzwań kultury konsumpcyjnej „Przegląd Kulturoznawczy” 2(10)/ 2011, s. 64-75
− W temacie zabawy – zabawa tematem. Ludyczność tematyzowana w środowiskach konsumpcyjnych, „Dyskurs” nr 13/14/2012
− Crowdfunding and Crowdsourcing: New Challenges for the Visual Documentation of City Cultures „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4 (18) 2013
− Crowdfunding – nowe perspektywy dla produkcji i promocji filmowej, „Kwartalnik Filmowy” nr 85 /2014
   
wybrane recenzje i omówienia: – Passages into Emptiness. Comments on Performances and Exhibitions Accompanying the Conference Memory of the Shoah – Contemporary Representation, Kultura Współczesna, Memory of Shoah. Contemporary Representations 4/2003
– Kolekcja Beaty Frydryczak  –  Świat jako kolekcja, Kultura Współczesna 1-2/2003
– Przejścia w pustkę, Kultura Współczesna 3/2003
– Razem/osobno?, Kultura Współczesna 3/2003
– Bauman w  pigułce, Sztuka i filozofia 24/2004
– Modernizowanie miasta, Teksty Drugie 4/2005
− Z perspektywy zbieracza, Kultura Współczesna 4/2007
− Apetyt turysty,  Teksty Drugie 4/2009
− Nowe oblicza turystyki – o „Mediach w podróży”  Anny Maj, „Kultura Współczesna” 2/2013

wybrane publikacje popularnonaukowe: – Dziwna opowieść o dojrzewaniu  – ‘Arizona Dream’ Emira Kusturicy, Fraza nr 4/2000
– Śladami nikogo. ‘Lisbon Story’, czyli nieudany dokument Wima Wendersa, Opcje nr 5/2000
– Bohaterowie Jima Jarmuscha  –  kim jest Ghost Dog?, Czas Kultury nr 3/2001
– Miłość kanibali, Czas Kultury nr 4/2001
– Krótka historia nowego Metropolis, Czas Kultury nr 6/2002
– Zabij w sobie konsumenta!, Czas Kultury 1/2004
– W poszukiwaniu miast-śmieci, Czas Kultury 4/2004
– Jeden deszcz upalnego lata, Czas Kultury 5/2005


członkowstwo w towarzystwach naukowych: – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
– Polskie Towarzystwo Estetyczne
– Association for Cultural Studies (ACS)

członkowstwo w zarządzie towarzystw naukowych: – Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

udział w grantach:
– 2007-2008 - udział w grancie „Miasto w sztuce – sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX /XXI wieku”, kierownik grantu prof. dr hab. Ewy Rewers, UAM
– 2012-2015 – udział  w grancie  „Produkcja partnerska dóbr kultury w modelu finansowania społecznościowego” (2011/03/D/HS4/03408), kierownik grantu dr Patryk Gałuszka, UŁ
   


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.