bannerpracownicy2.jpg

dr hab. Mariusz Bartosiak

Katedra Dramatu i Teatru

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 
 • Adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Kultury Współczesnej UŁ
 • Członkostwo w towarzystwach naukowych:
  International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT)
  Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych
  Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
  Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego
  Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych
  Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
  Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
zainteresowania naukowe: Teoria dramatu i teatru, kognitywna antropologia teatru i performansów kulturowych, dalekowschodnie tradycje estetyczne i performatywne, estetyka fenomenologiczna i porównawcza. Referaty na 41 konferencjach naukowych (w tym: na 9 zagranicznych, 12 międzynarodowych i 23 ogólnopolskich).
 książki:
 •  Autopoetyka dramatu, Primum Verbum, Łódź 2013, 166 s.
 • „Za pośrednictwem osób działających”. Preliminaria kognitywnej antropologii teatru, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 249 s.
 redakcja i współredakcja publikacji książkowych:
 •  M. Bartosiak, M. Leyko (red.), Kulturowe konteksty dramatu współczesnego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008
artykuły naukowe:
 •  „Et in Arcadia fracta ego”. Ponowoczesna entopia Toma Stopparda, „Collectanea Philologica“ XVII, 2014, s. 149-157
 • Aksjologiczny wymiar doświadczenia teatralnego, w: I. Lewkowicz, J. Michałowska, A. Piasecka (red.), Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, Wyd. Officyna, Łódź 2013, s. 39-51
 • Tożsamość fraktalna — wyzwanie kultury ery globalizacji, w: R. Mielczarek, M. Skorzycki (red.), Co za horyzontem? Spojrzenia na granice kultury, Wyd. SAN, Łódź 2012, s. 9-26
 • Chorea — próba odwrotu czy... powrót?, „Kultura i Społeczeństwo“ 2012, nr 2, s. 53-69
 • Ciało jako medium (roz)poznawania i (re)kreowania rzeczywistości teatralnej, w: A. Barańska (red.), Wielokodowość komunikacji, Primum Verbum, Łódź 2011, s. 89-94
 • Fázový prostor divadelní události. Vstříc divadelní teorii chaosu, w: R. Kunderová (red.), Tendence v současném myšlení o divadle, JAMU, Brno 2010, s. 160-164
 • Topos każdego w europejskim dramacie nowożytnym, w: Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, E. Partyga, M. Prussak (red.), „Studia Komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Teatr. Sztuka. Kultura” 1, OW Errata, Warszawa 2010, s. 287-293
 • Teatralizacja wewnętrznej przemiany w estetyce nō, w: M. Leyko, K. Wielechowska (red.), Etos życia — etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część II, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 339-344
 • Dyskursywny teatr świata — możliwe konsekwencje użycia metafor dramatyczno-teatralnych, w: A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski (red.), Dramatyczność i dialogowość w kulturze, Wyd. Naukowe UAM: Poznań 2010, s. 185-191
 • Hamlet’s Being and Not-Being — Dynamics of the Aesthetic Object of Theatrical Performance, w: A. Saro, L. Epner (red.), Theatre: Stability and Dynamics, „Methis. Studia Humaniora Estonica” 2009, nr 3, s. 26-35
 • Anthropological Contraints and Theatrical Universals in Intercultural Communication, w: Ł. Sułkowski, K. Waniek red., Studia z zarządzania międzykulturowego, Cz. II, Wyd. SWSPiZ, Łódź 2009, s. 343–351
 • Transkulturowa strategia w dramacie Toma Stopparda Indian Ink, w: J. Ślósarska (red.), Dyskursy o kulturze (1), Wyd. SWSPiZ, Łódź 2009, s. 137–149
 • „Szelest kwitnących wiśni” w najnowszej poezji polskiej. Korespondencje z klasyczną estetyką japońską, w: T. Cieślak, K. Pietrych (red.), Nowa poezja polska. Twórcy — tematy — motywy, Księgarnia Akademicka: Kraków 2009, s. 513-522
 • Fenomen spotkania — impresja mnemograficzna, w: A. Rogoziński, J. Chmielecka (red.), Punkt graniczny. Spotkania, ST Chorea, Łódź 2009, s. 73-79
 • Próby demistyfikacji mitu Hipolita i Fedry w dramacie współczesnym, w: I. Hübner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D. Szajnert (red.), Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł wszelakich, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 329-339
 • Theatrical communication: possibilities and limitations, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk, Tomasz Płudowski, D. V. Tanno (red.), The Media and International Communication, „Łódź Studies in Language” 15, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007, s. 325-335
 • Dramatyzacja modalnych zdarzeń deiktycznych w jednoaktówkach Maeterlincka i Yeatsa, w: H. Ratuszna, R. Sioma (red.), Krótkie formy dramatyczne, „Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski”, Tom 1, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2007, s. 251-264
 • Teatr jako medium komunikacji (między)kulturowej — antropologiczne możliwości i ograniczenia, w: M. Sokołowski red., (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, T. I-II, Algraf: Olsztyn 2007, t. I, s. 123-132
 • Zastosuvannâ teorìï haosu v lìteraturoznavčih doslìdžennâh, w: Lìteratura. Teorìâ. Metodologìâ, Uporâdkyvannâ ì naukova redakcìâ Danutu Ulìc’koï, Pereklad z pol’s’koï Sergìâ Âkovenka; Kiêvo-Mogilânc’kâ akademìâ, Kiïv 2006, s. 447-469
 • Towards the Edge of Mimesis: Nonlinear Dynamics of the Aesthetic Object of Theatrical Performance, w: J. Staniškitė (red.), Teatras ir visuomenė: problemos ir perspektyvos / Theatre and Society: Problems and Perspectives, „Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism” 2, Vytauto Didžiojo Universiteto Leidykla (Vytautas Magnus University Press), Kaunas 2006, s. 16-20
 • Zastosowanie teorii chaosu w badaniach literackich, w: Danuty Ulicka (red.), Literatura. Teoria. Metodologia, Wyd. III zmienione i uzupełnione, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2006, s. 488-514
 • Osoby i miejsce dialogu ciała z przestrzenią, w: M. Gołaczyńska, I. Guszpit (red.), Teatr – przestrzeń – ciało – dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, „Dramat – Teatr” 13; Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 148-161
 • Teatralizacja wewnętrznej przemiany w estetyce nō, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, XLIX, nr 4, s. 197-202
 • Sztuka na granicy chaosu, w: M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska (red.), Między słowem a obrazem. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, Rabid, Kraków 2005, s. 43-56
 • Postać anioła w dramacie, w: J. Ługowska, J. Skawiński (red.), Anioł w literaturze i kulturze, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław 2004, s. 177-183
 • Świontek Sławomir Kazimierz (1942-2001), w: J. Starnawski red.; Słownik badaczy literatury polskiej, T. VI, Wyd. UŁ, Łódź 2003, s. 297-301
 • Dramatyzacja w tekście a (multi)medialność, w: K. Michalewski (red.), Tekst w mediach, Wyd. UŁ: Łódź 2002, s. 9-13
 • Mit jako atraktor w dramacie, „Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi” 2001, 6 (19), „Literaturoznawstwo” pod red. J. Ślósarskiej, s. 113-127
 • Zastosowanie teorii chaosu w badaniach literackich, w: D. Ulicka (red.), Literatura. Teoria. Metodologia, Wyd. II rozszerzone; Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2001, s. 447-473
 • Towards a Fractal View on drama. The case of „Arcadia” by Tom Stoppard, „Degrés” 2000, 102-103, s. f1-f13
 • Some aspects of the fractal view on science and culture, „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” 1997, Vol. XLVII, „Recherches sur les Arts” VIII, s. 7-18
 • Teatralizacja planu fizykalnego i planu mentalnego „Tragicznej historii doktora Fausta” Christophera Marlowe’a, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum” 6, 1996, s. 113-119
 • All-Polish Festival of The Theatre Schools Diploma Productions: 1983-1993 (Ogólnopolski Przegląd Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi: 1983-1993), „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź” 1993/94, Vol. XLIII, 27, s. 191-202
 • O dwóch analogiach w myśleniu o przestrzeni, „Idee, słowa, obrazy” 1, Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 1991, s. 47 69
 przekłady artykułów naukowych:
 • Kenneth Baynes, Spór liberalno-komunitarystyczny a etyka dyskursu, w: Idea etyczności globalnej, J. Sekuła (red.), Wydawnictwo Seculum, Siedlce 1999, s. 151-171
 • Hussain B. Danesh, O uniwersalny kod etyczny, w: Idea etyczności globalnej, J. Sekuła (red.), Wydawnictwo Seculum, Siedlce 1999, s. 245-255
 artykuły popularnonaukowe:
 • Teatr jako horyzont percepcji, rec.: Stephen Di Benedetto, The Provocation of the Senses in Contemporary Theatre, Routledge, London – New York 2011; „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 196-200 (recenzja naukowa)
 • Znaczenie to stan świadomości, rec.: Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, „Didaskalia” 2008, nr 88, s. 71-72 (recenzja naukowa)
 • Sen nocy każdej, „Gazeta Łódzka” 1996, nr 301 (28-29 grudnia), s. 4 (recenzja teatralna)

 

 

-


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.