bannerpracownicy2.jpg

Prof. UŁ, dr hab. Danuta Szajnert


 danutaszajnert.jpg

Katedra Teorii Literatury

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konsultacje:
(semestr letni 2015/16) środy – 15.00-16.00; czwartki – 13.30-15.00, p. 3.093.09

specjalność naukowa:
historia i teoria literatury
 zainteresowania naukowe: teorie literatury, teorie interpretacji, filozofia nauki, poetyki intertekstualne ze szczególnym uwzględnieniem apokryficzności, reprezentacje Zagłady, literatura z i o Litzmannstadt Getto

 

książki:
2015: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, pod red. A. Izdebskiej, D. Szajnert, WUŁ: Łódź

2011: Intencja autora i interpretacja - między inwencją a atencją. Teksty i parateksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 478

2008: .Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł  różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red. I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert. WUŁ, Łódź.

1998: Postmodernizm po polsku?  pod red. A. Izdebskie j i D. Szajnert , WUŁ, Łódź.

1995: "Kukułcze jajo z myśli przodków"? O "Noli me tangere" Urszuli Kozioł, WUŁ.

wybrane artykuły naukowe:

2016: O prze-pisywaniu, „Teksty Drugie”, nr 1.

2015 a: Gustaw Herling-Grudziński i Żydzi, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”, Vol. 10, Issue 3.

2015 b: Apokryficzne geo(bio)grafie bohaterów literackich, w: Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, WUB: Białystok.

2015 c: Przestrzeń doświadczona, przestrzeń wytworzona – literackie topografie Litzmannstadt Getto (rekonesans). Część druga, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” (5).

2014 a: Przestrzeń doświadczona, przestrzeń wytworzona – literackie topografie Litzmannstadt Getto (rekonesans). Część pierwsza, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” (5).

2014 b: Apokryf literacki (hasło), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, nr 2.

2014 c: „Szpera 42” – masowa zbrodnia na dzieciach z Litzmannstadt Getto. Paradoks nierozumienia, [w:] Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej, pod red. K. Ilskiego, Z. Kopcia, E. Kraskowskiej, Poznań.

2014 d: Intention versus invention. An Ethical Dilemma? [w:] From Modern Theory to a Poetics of Experience.  Polish Studies in Literary History and Theory, eds. G. Grochowski, R. Nycz,  Peter Lang Verlagsgruppe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles…

2014 e: The Subversive Potential of an Apocryphon, [in:] Critical Theory and Critical Genres. Contemporary Perspectives from Poland, eds. Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Peter Lang Verlagsgruppe, Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles…

2014 f: The Holocaust – Postmemory – Postmodern Novel: “The Flytrap Factory” by Andrzej Bart,  Tworki by Marek Bińczyk and Skaza by Magdalena Tulli, [w:] Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, hg. Reinhard Ibler, Ibidem-Verlag, Stuttgard [współautor A. Izdebska]. 

2013: Dokuczliwy skrzyp hermeneutycznego koła – komentarz do artykułu Andrzeja Szahaja, „Przestrzenie Teorii”, nr 20.

2012: Skandal kiczu, kicz skandalu – o filmowych i literackich reprezentacjach Zagłady, [w:] Skandal w tekstach kultury,  red. M. Ursel i inni, Tabu – Trend –  Transgresja, t. 2, DiG Warszawa.

2011 a: Dywersyjny potencjał apokryfu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 2.

2011 b: Niesamowite, słowiańszczyzna, Zagłada. O „Pomalowanym ptaku”  Jerzego Kosińskiego (architeksty i parateksty). Część druga. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1.

2009 a: Niesamowite, słowiańszczyzna, Zagłada. O „Pomalowanym ptaku” Jerzego Kosińskiego (architeksty i parateksty). Część pierwsza. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2.

2009 b: Antybaśń (artykuł-hasło), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” LII, 2009, z. 1-2 (103-104)

2009 c: Mirona Białoszewskiego podróż na Wschód [współautor: R. Kanarek], [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. Naukowa R. Cudak,:PWN, Warszawa 2009 (przedruk z: O wierszach Mirona Białoszewskiego; niewielka korekta)

2008: O „Głosie w sprawie pornografii” – po latach,  [w:] Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych, pod red. I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert,  WUŁ, Łódź.

2007: Przyczynek do przypisologii literackiej, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

2006 a: Inwencja versus intencja. Dylemat etyczny?, „Teksty Drugie”, nr 1/2.

2006 b: Peryteksty, intencje, interpretacja, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 1-2.

2006 c: Powieść epistolarna (artykuł-hasło), [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Universitas, Kraków.

2006 d: Autobiografia (artykuł-hasło), [w:] j. w.

2006 e: Traktat poetycki (artykuł-hasło), [w:] j. w.

2006 f: Powieść (artykuł-hasło; współautor: A. Izdebska), [w:] 

2006 g: Epika (hasło; współautor: A. Izdebska), [w:] j. w.

2005 a: Intencja autora i etyka interpretatora, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, pod red. A. Szahaja, Universitas, Kraków.

2005 b: „Klucz w studni” i „klucz na wierzchu” (o dwóch wierszach i ich autorskich interpretacjach), [w:] Między słowem a obrazem, pod red. M. Jakubowskiej, T. Kłysa, B. Stolarskiej, Rabid, Kraków 2005.

2003: Stereotypy w komunikacji literaturoznawczej, [w:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok), pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

2000 a: Intencja i interpretacja, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.

2000 b: Osoba w paratekstach, [w:] Osoba w literaturze literaturze i komunikacji literackiej, pod red. E. Balcerzana i W. Boleckiego, Wydawnictwo IBL, Warszawa: WIBL, 2000.

2000 c: Mutacje apokryfu, [w:] Genologia dzisiaj, pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego, Warszawa: WIBL, 2000.

1996 a: Interpretator na rozdrożu albo rozterki byłego antyintencjonalisty, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" XXXIX, 1996, z.1-2 (77-78).

1996 b: La brieveté dans l'espace intertextuel. "Noli me tangere" d'Ursula Kozioł, [w:] La forme breve. Actes du colloque franco-polonais. Lyon, 19-21 septembre 1994, rec. par S. Messina, Editions Honoré Champion, Paris.

1995: Poetyka autokomentarza?, [w:] Poetyka bez granic, pod red. W. Boleckiego i W. Tomasika, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

1993: Mirona Białoszewskiego podróż na Wschód [w:] O wierszach Mirona Białoszewskiego, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź [współautor: R. Kanarek].

1991: Jeszcze o "błędzie intencyjności". (Intencja autora a interpretacja dzieła literackiego...), "Zagadnienia Rodzajów Literackich",  z. 1.

1989 a: Intencja i  interpretacja - wprowadzenie do analizy problemu, "Sprawozdania z czynności i posiedzeń ŁTN", Łódź.

1989 b: Dojrzałość a skończoność dzieła - w związku z teorią 'pãka' , [w:] Poetyka orientalna i jej recepcja w Europie, pod red. A. Czapkiewicza, WUJ, Kraków. 

1987: Przyczynek do genologiczno-warsztatowej charakterystyki twórczości Teodora Parnickiego, [w zbiorze:] Problemy polskiej powieœci historycznej po roku 1939, pod red. J. Koniecznego, Bydgoszcz.

1986: Władysława L. Terleckiego pentalogia o powstaniu styczniowym (Między poetyką a historią), "Prace Polonistyczne" s. XLII, [współautor: A. Izdebska].

1984: O niektórych aspektach przekładu z literatury indyjskiej na język polski, [w:] Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, pod red. E. Balcerzana, Ossolineum, Wrocław.

1980: Koncepcje doznań estetetycznych a korespondencja sztuk [w:] Pogranicza i korespondencje sztuk, pod red. t. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Ossolineum, Wrocław [współautorzy: J. Ślósarska i J. Suliga].

 przekłady: A. Skworcow, Niektóre cechy realizmu magicznego w rosyjskiej poezji przełomu tysiącleci, [w:] Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, pod red. J. Biedermanna, G. Gazdy, I. Hűbner, WUŁ, Łódź 2007.

T. Prochorowa, T. Sorokina, Fantastyczna zwyczajność w zbiorze nowel Jurija Bujdy ”Pruska narzeczona”, [w:] j. w.
 

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.