bannerpracownicy2.jpg

dr Irena Hübner


hubner irena 002 Katedra Teorii Literatury

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
1972 – 77 indywidualne studia z filologii polskiej i wiedzy o sztuce; praca magisterska nt. Inspiracji malarskich w twórczości poetyckiej S. Grochowiaka i Z. Herberta

1977 – 88 asystent w KTLTiF UŁ

1985 – stypendium w Uniwersytecie w St. Petersburgu (studia nad konstruktywizmem rosyjskim i twórczością W. Strzemińskiego)

1988 – tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy: Poetyka Juliana Przybosia wobec teorii sztuki Władysława Strzemińskiego

1988 – 99 adiunkt w KTLTiF UŁ

2000 – do chwili obecnej st. wykładowca w ITLTiSzA UŁ
 
zainteresowania naukowe:
problemy analizy i interpretacji – teorie i praktyka (m. in. zastosowanie metod do opisu i rozumienia dzieła; możliwość kształcenia umiejętności interpretacji tekstu w praktyce szkolnej i akademickiej), poezja polska XX w.(problematyka wersologiczna i genologia), literatura a inne sztuki (zwłaszcza semantyka formy literackiej i artystycznej)
 
książki:
Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009 

Literatura, kultura, tolerancja, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Universitas, Kraków 2008

Awangardowa encyklopedia czyli Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, Wydawnictwo UŁ 2008 (red. z A. Izdebską, J. Płuciennikiem i D. Szajnert)

Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, Wydawnictwo UŁ 2008 (red. z G. Gazdą i J. Płuciennikiem)

Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2007 (współred. z J. Biedermannem i G. Gazdą)

Praca z tekstem czyli Analiza i interpretacja tekstu literackiego. Wyd. Annał, Łódź 2001, ss. 104 (z D. Górecką i E. Sztombką) 

Czytanie ze zrozumieniem, Wyd. Annał, Łódź 2000, ss. 112 (z D. Górecką i E. Sztombką) 
 
artykuły naukowe:

“After Every War Someone Has to Tidy up” – Stefania Wilczyńska. A Muse in an Apron [w]  Muses, Mistresses and Mates: Creative Collaborations in Literature, Art and Life.Ed. by Izabella Penier and Anna Suwalska-Kołecka. Cambridge Scholars Publishing 2015, s. 171 - 181.

 

Norwid vs. Wojaczek. Fragmenty dyskursu miłosnego [w] Miłość w kulturze polskiej. I, pod red. Wojciecha Łysiaka, Poznań 2015, s. 71 – 81.

 
Editors’ Introduction, w: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, ss. 9-13 (współautor)
 
Introduction to Part I, w: 2009: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, 17-18 (współautor)
 
Od redaktorów, w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red.I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 (współautor)
 
Od redakcji, w: Dyskursy i przestrzenie  (nie)tolerancji, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 (współautor)

Od redakcji, w: Literatura, kultura, tolerancja, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Universitas, Kraków 2008 (współautor)

„Realna nierealność”. Rolanda Barthes’a paradoks o fotografii [w] Awangardowa encyklopedia czyli Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red. I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika i D. Szajnert, Wydawnictwo UŁ 2008, s. 363 – 378

Liryka [współautor: J. Płuciennik], w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tynieckiej-Makowskiej, Universitas, Kraków 2006, s. 383 – 385

Hymn (starożytny) [współautor: J. Schnayder], w: op. cit., s. 303 – 305

Lapidarium [współautor: J. Łukasik], w: op. cit., s. 378 – 379

Powieść poetycka [współautor: W. Ostrowski], w: op. cit., s. 584 – 586

B. Śniecikowska, Słowo – obraz – dźwięk, rec. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2006, s. 202 – 208
Semiotyka a literatura i literaturoznawstwo. „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica 7”, 2005, s.  15-35.

„Dedal i Ikar” - metamorfozy bohaterów [w:] Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, wyd. II poszerzone, pod red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewskiego, WUŁ, Łódź 2004.

„Wciąż o Ikarach głoszą…”. Od mitu do stereotypu i z powrotem [w:] Wariacje na temat. Studia literackie, pod red. J. Abramowskiej, A. Czyżak, Z. Kopcia, Wyd. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2003, s. 25-36

Romana Jakobsona poetyka w świetle semiotyki. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2002 (45), z. 1-2, s. 133-145

Ludzkie, arcyludzkie. O „Domach przedmieścia” (i innych wierszach) [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Wyd. Universitas, Kraków 2001, s. 201 - 215

On the Use of Semiotics for the Study of a Literary Work. [W:] Approach to Literary Theory , vol. I. Łódź 1998.

Filozof w przebraniu dekadenta. O "Deszczach" K.K. Baczyńskiego. [W:] Nad wierszami Baczyńskiego. Rzeszów 1998, s. 51-57.

Poeta rygoru. "Prace Polonistyczne" XLVIII (1993), s. 133-143.

Trwalsze od spiżu ("Ach, gdyby [...]" M. Białoszewskiego , [w:] O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje . Łódź 1993, s. 36-44.

Ars longa - vita brevis. Rozważania o "Panu od przyrody" Z. Herberta , [w:] Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze . Łódź 1992, s. 34-41.

J. Przyboś, Deszcz (interpretacja wiersza), [w:] Juliana Przybosia najmniej słów. Analizy i interpretacje . Red. S. Makowski. Warszawa 1991, s. 45-50. 

Poetyka J. Przybosia wobec teorii sztuki W. Strzemińskiego (streszczenie rozprawy doktorskiej). "Biuletyn Polonistyczny" 1989 nr 2.

J. Przyboś i W. Strzemiński w grupie "a.r." w świetle postulatu korespondencji sztuk. "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza" XXIII (1988), s. 67-74.

"Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN" 1982 (R.: XXXVI), s. 1-9.
 
Polska liryka współczesna. Synteza , maszynopis powielony, Poznań 1982.

Sprawozdanie z XVII Konferencji Teoretycznoliterackiej nt. "Pogranicza i korespondencje sztuk" . "Biuletyn Polonistyczny" 1978 nr 4, s. 80-83.

Przekład intersemiotyczny. "Tygodnik Kulturalny" 1979 nr 11.

Informel. "Tygodnik Kulturalny" 1979 nr 28.

Analiza zgodności znaczeniowo-graficznej „Sponad” J. Przybosia w opracowaniu typograficznym W. Strzemińskiego. "Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN" 1982 (R.: XXXVI), s. 1-9.

konsultacja naukowa książki: E. Sztombka, Powieść w lekturach szkolnych, wyd. Omikron, Łódź 1997
 

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.