bannerpracownicy2.jpg

dr hab.Mariusz Gołąb


golab_photo.jpg Katedra Teorii Literatury 
specjalność naukowa:
historia literatury współczesnej, teoria oraz antropologia literatury
 biografia: W 1994 roku ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UŁ. W latach 1994-1998 doktorant w Katedrze Teorii Literatury UŁ. Obronił pracę doktorską Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego (promotor: prof. zw. dr hab. Grzegorz Gazda, recenzentki: prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska, prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz). Tytuł doktora uzyskał w 1999 roku. Rozprawa doktorska ukazała się drukiem w 2001 roku nakładem Wydawnictwa UŁ. Od 1998 roku asystent, a od 1999 roku adiunkt w Katedrze Teorii Literatury UŁ. Od 18 stycznia 2012 r.  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zkresie literaturoznawstwa.
W latach 2002-2003, 2003-2005 kierownik Podyplomowego Studium „Wiedza o kulturze” UŁ dla nauczycieli zorganizowanym w ramach współpracy z WODN w Sieradzu.
W latach 2006-2007 kierownik projektu Studiów Podyplomowych „Wiedza o kulturze” w Łodzi dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz MEN.
Współorganizator i pomysłodawca międzynarodowej konferencji „Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury (Rogów 2006 r.). Współredaktor tomu pokonferencyjnego, wydanego w 2008 roku pod tym samym tytułem w Wydawnictwie Universitas oraz w wersji anglojęzycznej (Space of a Garden - Space of Culture) w Cambridge Scholars Publishing.
Od 2009 roku współpracuje z Unią Polskich Pisarzy Lekarzy.
Udział w konferencjach:
- międzynarodowych z dziedziny historii oraz teorii literatury, estetyki i antropologii kultury  (1997r. - Łódź; 2001r. - Nitra i 2005r. - Prešov, Słowacja; 2006r. - Rogów; 2009r. - Montréal, Kanada);
- ogólnopolskich z dziedziny genologii i historii literatury, antropologii literatury i kultury oraz dydaktyki (2000r. - Wałbrzych; 2004r. - Łowicz i Łódź; 2005r. - Katowice i Toruń; 2006r. - Rogów, 2008r. - Olsztyn)
 książki autorskie: 1.    Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001, stron 145.
2.    Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności, Universitas, Kraków 2012, stron 341.
 książki redagowane i opracowane: 1.    G. Gazda, M. Gołąb (red.), Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, Universitas, Kraków 2008.
2.    G. Gazda, M. Gołąb (red.), Space of a Garden – Space of Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008.
3.    Jonathan Locke Hart, Oddech i pył. W przekładzie Włodzimierza Krysińskiego oraz Mariusza Gołąba, oprac. M. Gołąb, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 artykuły naukowe: 1.    O zagubieniu czasu narracji w „Miazdze” Jerzego Andrzejewskiego, „Prace Polonistyczne” 1995, seria L, 259 – 282.
2.    Perspektywizacja narratora w „Pustelniku z 69 ulicy”, [w:] A. Salska i G. Gazda (red.), Jerzy Kosiński: Być Tu i Tam. Materiały z konferencji naukowej: Jerzy Kosiński: Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Wydawnictwo DaCapo, Warszawa 1997, s. 150 – 160.
3.    The Perspectivization of the Narrator in „The Hermit of 69th Street”, [w:] A. Salska i M. Jedliński (red.), Jerzy Kosiński: Man and Work at The Crossroads of Cultures, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997, s. 141 – 150.
4.    Biografia kontynuowana? (O Papudze Flauberta Juliana Barnesa), [w:] A. Izdebska (red.), Kafka, Marquez, Białoszewski i inni (Szkice Literaturoznawcze), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, 97 – 110.
5.    Krytycy o Białoszewskim – wieloznaczność i problemy metodologiczne, [w:] j. w., s. 121 – 132.
6.    Kognitywne aspekty języka poetyckiego, [w:]  (red.), Pragmatica vyjadrovacích prostriedkov umenia, Monografia štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, seria: O interpretácii umeleckého textu 22, Nitra 2001, s. 69 – 76.
7.    Dzieło literackie w twórczości M. Białoszewskiego i Cz. Miłosza jako uniwersum interpretujących wypowiedzi, [w:] Cz. Dutka (red.), Gatunki okołoliterackie (materiały z konferencji naukowej), Wałbrzych 2002, s. 85 – 91.
8.    Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury (Priestor záhrady – priestor kultúry) [w:]  V. Gluchman (red.), Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia, Prešov 2005, s. 77 – 82.
9.    Metafora ogrodu – przestrzeń narracji, narracja przestrzeni, [w:] E. Kosowska, A. Gomóła, E. Jaworski (red.), Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, Katowice 2007, s. 408 – 416.
10.   Ogrody magiczne (metafora ogrodu w realizmie magicznym), [w:] J. Biedermann, G. Gazda, I. Hűbner (red.), Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, Łódź 2007, s. 53 – 62.
11.   Od słownika do zabawy. Między potocznym a pożytecznym znaczeniem lasu, [w:] D. Anderwald (red.), Uwolnić emocje edukacji leśnej – leśne konkursy i gry dydaktyczne, Rogów 2007, 113 – 120.
12.   Ogród – ekologiczna mediacja a przemiany tekstu kultury (Wstęp), [w:] G. Gazda, M. Gołąb (red.), Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, Universitas, Kraków 2008, s. 9 – 14.
13.   The Garden: Ecological Mediation and Transformations of Cultural Text.  Introduction, [w:] G. Gazda, M. Gołąb (red.), Space of a Garden – Space of Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008, s. 1 – 6.
14.   Semiotyka ogrodu. Na przykładzie „Ogrodów” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] I. Hűbner, A. Izdebska, J. Płuciennik, D. Szajnert (red.), Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. (Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 395 – 493.
15.   Kulturowe sensorium i paradygmat natury, [w:] H. Romanowska-Łakomy (red.), Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, ENETEIA, Warszawa 2010, s. 325 – 337.
16.   Hermeneutyka i pramatyka ogrodu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2010, z. 1 – 2, s. 183 – 193.
17.   Las, ogród, miasto, [w:] D. Anderwald (red.), Lasy, parki i ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku, Rogów 2011, s. 64 – 72.
18.   Impenetrable Canada (wspólnie z W. Krysińskim), [w:] Jonathan Locke Hart, Oddech i pył. W przekładzie Włodzimierza Krysińskiego oraz Mariusza Gołąba, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 tłumaczenia: 1.     Jonathan Locke Hart, Oddech i pył. W przekładzie Włodzimierza Krysińskiego oraz Mariusza Gołąba, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 recenzje: 1.     Anna Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914 – 1944, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1996, z. 1 – 2,  s. 166 – 168.
 inne: 1.    Konsultacja naukowa książki: Ewa Sztombka, Wiersz w lekturach szkolnych, Wydawnictwo Omikron, Łódź bd.
2.    Posłowie i konsultacja redakcyjna zbioru poetyckiego: Walter Pyka, Porządek małych przestrzeni, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu, Opole 2011.
3.    Współredakcja tematyczna tomu pokonferencyjnego: D. Anderwald (red.), Lasy, Parki i Ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-leśnej w Rogowie, R. 13, Z. 4 (29) / 2011.
 konferencje: 1.    Jerzy Kosiński: Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995, międzynarodowa.
2.    Pragmatica vyjadrovacích prostriedkov umenia, Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra, Słowacja 2000, zagraniczna.
3.    Gatunki okołoliterackie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Uniwersytet Zielonogórski; Szczawno Zdrój 2000, krajowa.
4.    Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004, międzynarodowa.
5.    Významové a Vyrazové Premeny v Umeni 20. Storočia, Prešovska univerzita, Prešov, Słowacja 2005, zagraniczna.
6.    Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005, międzynarodowa.
7.    Uwolnić emocje edukacji leśnej – leśne konkursy i gry dydaktyczne, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów 2007, krajowa.
8.    Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, krajowa.
9.    Gardens and Art: Framing, Unframing, Reframing, Concordia University, Montréal, Kanada 2009, zagraniczna.
10.   Lasy, parki i ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku, Rogów 2011, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, krajowa.
 konferencje zorganizowane:

1. Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, Uniwersytet Łódzki, Rogów 2006, międzynarodowa.

2. Moda: modelka i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Manufaktura, 2014, międzynarodowa

 stypendia zagraniczne: 1. Wykłady prowadzone na zaproszenie Università degli Studi della Tuscia (Viterbo, Włochy) w dniach 26. 04. – 01. 05. 2010, w ramach programu Erasmus.
w druku:
    1. 1. Narracja obrazów, [w:] Kulturowa historia patrzenia i widzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
    2. 2. Chabracitésuppliciée – nouveau modèle du monde ou topos accepté? Contribution au problème du jardinà la charnière de deux siècles (Karol Irzykowski et Octave Mirbeau), “Cahiers Octave Mirbeau”
  1. 3. Moda: modelka i czytelnicy. O ikonicznych reprezentacjach w kulturze (Wstęp i redakcja), [w:] Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Wydawnictwo ASP w Łodzi (koedycja)
4. Kobiety, narracja i rzeczy naturalne, czy rzecz natury?, [w:] j.w.
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.