bannerpracownicy2.jpg

dr hab. Leszek Engelking

Katedra Teorii Literatury


Curriculum Vitae:
(ur. 2 II 1955 w Bytomiu) - poeta, nowelista, tłumacz, literaturoznawca i krytyk literacki. Dzieciństwo spędził na Górnym Śląsku. Mieszka od roku 1970 w Brwinowie pod Warszawą. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, Societé Européenne de Culture oraz Stowarzyszenia Literackiego “Scriptus”. Ukończył (1979) filologię polską (specjalizacja filmoznawcza) na Uniwersytecie Warszawskim. Od  roku 1984 do 1995 pracował jako redaktor w miesięczniku “Literatura na Świecie”. W latach 1997-1998 wykładał historię literatury czeskiej oraz historię filmu czeskiego i  słowackiego  na  Uniwersytecie Warszawskim. W roku akademickim 1997-1998 prowadził gościnnie wykłady z historii dwudziestowiecznej literatury polskiej na  Uniwersytecie Františka Palackiego w Ołomuńcu. W roku 1998 został doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1998-2002 prowadził na tej uczelni zajęcia z teorii literatury oraz literatury porównawczej. W grudniu 2002 obronił dysertację doktorską pt. Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia “Grupy 42” w kontekście dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy (promotor: prof. dr hab. Grzegory Gazda, recenzenci: prof. dr hab. Jacek Baluch, dr hab. Józef Zarek prof. UŚ, prof. Jiří Holý DrSc). W roku 2003 wykładał historę literatury światowej na Uniwersytecie Łódzkim oraz prowadził zajęcia z nauki przkładu artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim (Podyplomowe Studium Tłumaczenia, ponownie prowadził je tu w roku 2005) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (iberystka, ponownie 2004). Miał również wykłady gościnnie na Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie (1998), uniwersytecie w Prešovie (Słowacja, 1999) oraz Uniwersytecie Szczecińskim (1999). Od roku 2003 jest adiunktem w katedrze Teorii Literatury na Uniwersytecie Łódzkim. Dnia 15 XI 2013 odbył kolokwium habilitacyjne (podstawą był dorobek i rozprawa habilitacyjna o V. Nabokowie pt. Chwyt metafizyczny), i uzyskał decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ stopień doktora habilitowanego.
       Jest  autorem  tomów wierszy Autobus do hotelu Cytera (Warszawa 1979),  Haiku  własne  i  cudze  (Kraków  1991),   Mistrzyni  kaligrafii i inne wiersze  (Kraków 1994)  i  Dom piąty (Kraków 1997), jak również tomu wierszy wybranych i nowych I inne wiersze (Kraków 2000, rzecz ogłoszona również jako wydawnictwo internetowe). Ukazały się  też  wybory jego wierszy w przekładzie na język ukraiński (Wid cioho ne wmyrajut'..., Lwiw 1997, wydanie dwujęzyczne, przeł. Wiktor Dmytuk, posłowie Andrij Otko) i w tłumaczeniach na czeski (A jiné básně a jiné básně, Ołomuniec 1998, przeł. Václav Burian, Iveta Mikešová, Petr Mikeš, Ivan Wernisch, posłowie Václav Burian) i słowacki (Zanechala si otlačky prstov na mojej koži, [Wybór i] tłumaczenie Karol Chmel, Bratysława 2005)  oraz dwa arkusze poetyckie w języku angielskim (Your Train the Local, Reading, Pa 2001; Paulina’s House, Reading. Pa 2002, przeł. Craig Czury). Wydał też prozatorski tom Szczęście i inne prozy (Warszawa 2007). Jego wiersze drukowane były ponadto w tłumaczeniach na język białoruski, hiszpański, litewski, niemiecki, rosyjski i serbski, opowiadania - w tłumaczeniu na angielski i czeski.
        W okresie studiów (1978) przyznano mu nagrodę specjalną Sekretarza  Naukowego Polskiej Akademii Nauk (nagroda imienia Wacława Borowego). W 1989 otrzymał nagrodę translatorską miesięcznika “Literatura na Świecie” w kategorii książkowego debiutu translatorskiego (za  przekład Poezji wybranych Ezry Pounda), w 2000 nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za najlepszy przekład w dziedzinie eseistyki w roku 1999 (za tłumaczenie Ducha romańskiego Pounda), w 2003 czeską nagrodę Premia Bohemica dla zagranicznego bohemisty (za dorobek translatorski i popularyzowanie literatury czeskiej za granicą) oraz nagrodę “Literatury na Świecie” w kategorii przekładu prozy (za tłumaczenie Siostry Jáchyma Topola). Otrzymał też nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2005  (2006). W 2006 przyznano mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
        Drukował w wielu periodykach krajowych i obcych. Jest polskim współpracownikiem amerykańskiego pisma poświęconego życiu i twórczości Ezry Pounda “Paideuma”, jak również stałym współpracownikiem łódzkiego   miesięcznika “Tygiel Kultury”; w okresie ich istnienia był członkiem  rady  redakcyjnej czeskiego czasopisma literackiego “Scriptum” oraz stałym współpracownikiem toruńskiego miesięcznika “Przegląd Literacko-Artystyczny”. Od roku 2007 jest członkiem międzynarodowego kręgu redakcyjnego czeskiego pisma „Slavia”, poświęconego filologii słowiańskiej. Aktywnie współpracuje z Polskim Radiem. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych oraz festiwalach literackich, w Polsce, Republice Czeskiej, Rosji, Rumunii, Serbii, Katalonii, Wielkiej Brytanii, na Słowacji i na Litwie.
 książki: 1. Vladimir Nabokov. Warszawa 1989 “Czytelnik”.

2. Vladimir Nabokov. Podivuhodný podvodník. Olomouc 1997 Votobia.

3. Surrealizm, underground, postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej. Łódź 2001 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4. Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. Łódź 2005 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

5. Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov - estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersyetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 474.
 
 redakcja książek:
Wyspy na jeziorze [oprac. L. Engelking, antologia poezji brytyjskiej i amerykańskiej w przekładach Krzysztofa Boczkowskiego, Leszka Engelkinga i Andrzeja Szuby], Kraków 1988 “Miniatura”

Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
studia: W poszukiwaniu kryterium poetyckości filmu. “Poezja” (Warszawa) 1980, nr 10
                  
Ezra Pound in Poland. “Paideuma” (Orono, USA) 1982, nr 1                  

Bachtinowska koncepcja rozróżniania poezji i prozy. “Literatura na Świecie” (Warszawa) 1983, nr 1

Twórczość Ezry Pounda w Polsce. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1.

Ezra Pound. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1

Some Remarks on the Devil in Nabokov's “The Visit to the Museum”. “Canadian/American Slavic Studies” (Vancouver, Kanada) 1985 nr 3

Imagizn. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1

Uwertura poematu (Aluzje literackie, mitologiczne i historyczne w trzech pierwszych Pieśniach Ezry Pounda). “Literatura na Świecie” 1991, nr 1

Słowo i milczenie Jiříego Kolářa. “Literatura na Świecie” 1994, nr 9

Dvěma slovy zachytit nezachytitelnost [Posłowie do:] Bolesław Leśmian, Druhá smrt. Olomouc 1995 Votobia

Teatrzyk Ivana Wernischa. “Przegląd Artystyczno-Literacki” (Toruń) 1996, nr 10

Melancholijny czarodziej [o Jaroslavie Seifercie]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 3                   

A Penelopą jego był Flaubert... (Hugh Selwyn Mauberley Ezry Pounda). “Tytuł” (Gdańsk) 1997, nr 2 (26)

Na przecięciu konkretu i wyobraźni (O poezji Gerardo Beltrana). “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 6

Walka o miłość [o Jakubie Demlu]. “Tygiel Kultury” (Łódź) 1998, nr 6-8

Nie wysłany list miłosny [o J. Hanč]. “Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6

Tekst cudzy, tekst  własny [o J. Kolářu]. “Czas Kultury” (Poznań) 1999,  nr  2

Rilke i Czechy. “Topos” (Sopot) 2000, nr 1

Pretaviť lýry na meče. Alúzie na Dziady Adama Mickiewicza vo Wyzwolení (Oslobodení) Stanisława Wyspiańského a literárne diskusie obdobia na sklonku poľskej moderny “Młodej Polski”. (W:) Kapitoly k dejinám estetiky na                          Slovensku II. Ed. Jana Sošková. Prešov 1999 Katedra estetiky a vied o umení Filozofská fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Studia Aesthetica III.)

Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem. Kilka uwag o haiku w literaturze czeskiej, słowackiej i polskiej.[W:] Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Słupsk 2000 Instytut Filologii Polskiej WSP w Słupsku

Podivný zpěv v černém hradu duše [o Tadeuszu Micińskim]. Posłowie do: Tadeusz Miciński, Nedokonaný. Básně v próze. Olomouc 2000 Periplum

Wtedy rozproszone jest w Teraz… [o Basilu Buntingu]. “Literatura na Świecie”  2001, nr 5-6

Text jiného a text vlastní (Texty v díle Jiřího Koláře). (W:) Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové bohemistiky (Praha 3.-8. července 2000), t.  II. Praha 2001

“Miejsca które opuściliśmy żyją dalej”, Nostalgiczne przywoływanie przeszłości w emigracyjnej poezji Jana Lechonia i Ivana Blatnego. (W:) Česká a polska emigrační literatura. Sborník z mezinárodní v?decké konference. Emigracyjna literatura czeska i polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava 2002.  

Czarcia sztuczka, Diabeł w opowiadaniu Vladimira Nabokova Zwiedzanie muzeum. (W:) Gotycyzm i groza w kulturze, pod red. G. Gazdy. A. Izdebskiej, J. Płuciennika,  Łódź 2003 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Stolarz z Kladna. Droga życiowa i twórcza Jiříego Kolářa. (W:) Twórczość w godzinach nadliczbowych. Między sztuką a biografią, pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk 2004 Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku

Aluzje do “Dziadów” Adama Mickiewicza w “Wyzwoleniu” Stanisława Wyspiańskiego. “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLVII, z. 1-2 (93-94), Łódź 2004 Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Poezja Petra Mikeša w ołomunieckim samizdacie. (W:) Česká a polská samizdatová literatura. Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Sborník  z mezinárodní vědecké konference konané v Opavě 13.-14. listopadu 2002, red. Libor Martinek, Martin Tíchý, Opava 2004, Slezská univerzita

Kafka a Nabokov (W:) Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka, red. Daniel Kalinowski, Słupsk 2005 Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku

Muzyka czy sens? O tłumaczeniu poezji Basila Buntinga (zwłaszcza Briggfllats). „Przekładaniec” nr 13-14, Kraków 2004-2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nový mýtus, staré rituály. O básni Josefa Kainara Střihali dohola malého chlapečka. „Česká literatura” 2005, r. 53, nr 3

Duchovní poezie Petra Mikeše v olomouckém samizdatu. (W:) Víra a výraz. Sborník z konference „...bývalo u mne zotvíráno...” Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, ed. Tomáš Kubíček, Jan Weindl, Brno 2005 Host.

Nowe  mity Jáchyma Topola. „Dialog” 2005, rok L, nr 11    

Niemożliwa rozmowa. O poezji Jerzego Jarniewicza. „Twórczość” (Warszawa), 2006, vol. LXII, nr 4

„V mládí jsem občas chtěl být Polák...”. Polsko, polština a Poláci v románu Sestra Jáchyma Topola. (W:) Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiki, sv. I, red. Stanislava Fedrová, Praha 2006, Ústav pro českou literaturu AV ČR

Groźny trefniś. Postać Polki w powieści Jáchyma Topola Nocna praca jako element gry z czytelnikiem. (W:) Homo ludens v literatuře. Sborník z mezinárodní literárněvědné konference Homo ludens v české a slovenské literatuře Opava 10.-11. 9. 2003, red. Libor Pavera, Opava 2006 Sleszká univerzita

Nowy mit, stary rytuał. O wierszu Josefa Kainara Stříhali dohola malého chlapečka (Strzyżono na glacę małego chłopczyka). (W:) Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. Sborník  z mezinárodní vědecké  konference.

Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava-Katowice 2006, Slezská univerzita, „Śląsk”

Laleczki na sprzedaż. Zabawa w Holocaust i handel Holocaustem. (W:) Holokaust v české, slovenské a polské literatuře, ed. Jiří Holý, Praha 2007 Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum   

Z historie olomouckého samizdatu, časopis Ječmínek, przeł. Bára Gregorová. „Plav – měsíčník pro světovou literaturu”, 2007, vol. III, nr 2

Bliższe brzegi rzeki. O tłumaczeniu poezji polskiej na języki słowiańskie. „Tygiel Kultury” 2007, nr 4-6

Z dziejów ołomunieckiego samizdatu: pismo „Ječmínek”. (W:) Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 1956-2006. Zbiór materiałów z konferencji 5-7 listopada 2006 roku w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu, pod red. Bogusława Bakuły i Moniki Talarczyk-Gubały, Poznań 2007, Wydawnictwo WiS

Spojrzenie z drugiej strony. (W:) Przekładając nieprzekładalne III. O wierności, pod red. Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego, Gdańsk 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Czy Jáchym Topol jest realistą magicznym? Wieloznaczność, mity oraz postać trickstera w powieści Nocna praca. (W:) Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, pod red. J. Biedermanna, G. Gazdy i I. Hübner, Łódź 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
artykuły, szkice, przedmowy, posłowia, analizy, przyczynki:
Maski Ezry Pounda. “Literatura na Świecie”  1980, nr 8

Yeatsa sztuka dla tancerzy. “Literatura na Świecie” 1981, nr 8

Zaproszenie do podroży [O Zaproszeniu na egzekucję V. Nabokova]. “Literatura na Świecie” 1982, nr 5-6

“The Vladimir Nabokov Research Newsletter”- czasopismo poświęcone twórczości Nabokova. “Literatura na Świecie” 1982, nr 5-6.

Nabokov in Literatura na Swiecie (Poland). “The Vladimir Nabokov Research Newsletter”  (Lawrence, USA) 1982, nr 9

Two Notes on Lolita. “The Vladimir Nabokov Research Newsletter”  1983, nr 11

Poezje Vladimira Nabokova. “Literatura na Świecie” 1984, nr 4

W jednej trzeciej Amerykanin. O Władimirze Nabokowie. “Studio”, t. 5. Katowice 1984

Nabokov in Poland. “The Vladimir  Nabokov Research Newsletter” 1984, nr 12

Trzy utwory Ezry Pounda. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1

“Paideuma” i “Sagetrieb” [prezentacja dwu pism amerykańskich]. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1

“Dorogoj Adam Galis”. Listy Wiktora Szkłowskiego do Adama Galisa. “Literatura na Świecie” 1985, nr 11

News of Nabokov in Poland and the USSR. “The Nabokovian” (Lawrence, USA) 1985, nr 15

Koncert na dom, sad i codzienne cuda [o poezji Iryny Żyłenko]. “Literatura na Świecie” 1986, nr 8

Vladimira Nabokova “Zaproszenie na egzekucję” “Nurt” (Poznań) 1986, nr 9

Prawdziwe życie Cyncynata C. O “Zaproszeniu na egzekucję” V. Nabokova. “Akcent” (Lublin) 1986, nr 3

Posłowie [do:] Vladimir Nabokov, Pnin. Warszawa 1987

Svátek a všední den (Z varšavského divadelního života), přel. Iveta Mikešová. “Světová literatura” (Praga,
Czechosłowacja) 1987, nr 6

Ezra Pound [Przedmowa do:] Ezra Pound, Poezje wybrane. Warszawa 1989 LSW

Mroczne labirynty Vladimíra Holana. “Akcent” 1989, nr 2

Gra na serio (garść luźnych uwag na marginesie polskiego wyboru wierszy Richarda Weinera). “Literatura na Świecie” 1989, nr 5-6

Idźcie, moje pieśni [o twórczości E. Pounda]. “Nurt” 1989, nr 7

Posłowie [do:] Vladimir Nabokov, Zaproszenie na  egzekucję. Warszawa 1990

“U stolarza Zimmera” (o poezji Ivana Blatnego). “bruLion” (Kraków) 1990, nr 13

Tamten brzeg [Posłowie do:] Ivan Wernisch, Cmentarz objazdowy. Kraków 1991

Posłowie do: Petr Mikeš, Dom jest tam. Kraków 1991

Nabokov przyjeżdża do Rosji. “Res Publica” (Warszawa) 1991, nr 1

Erich Sojka: mistrz nad mistrze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 8-9

Pieśni Ezry Pounda: dzieło otwarte, poemat bezkresny. “Literatura na Świecie” 1992, nr 3

Ezra Pound i wschodnia półkula (mózgu). “Literatura na Świecie” 1992, nr 3

De profundis (o Ivanie Blatným]. “Literatura na Świecie” 1992, nr 10-12

Surrealizm w liczbie mnogiej [o czeskiej literaturze surrealistycznej]. “Literatura na Świecie” 1992, nr 10-12

Posłowie [do:] Ivan Blatný, Szkoła specjalna, Kraków 1993

Od Yeatsa do Becketta [o dramacie irlandzkim]. “Dialog” (Warszawa) 1993, nr 4

Przerwy w życiorysie [o literaturze czeskiego undergroundu]. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11

Romantyk erotyką opętany [o dziennikach intymnych Karla Hynka Máchy]. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11

Meksykański Feniks [o Sor Juanie Inés da la Cruz]. “Literatura na Świecie” 1993, nr 12

“Revolver Revue” [prezentacja praskiego pisma]. “Dekada Literacka” (Kraków) 1993, nr 12-13

“Fragment K” [prezentacja bratysławskiego pisma]. “Dekada Literacka” 1993, nr 12-13

“Naša Niva” [prezentacja białoruskiego pisma, publikowanego w Wilnie]. “Scriptum” (Ołomuniec, Czechy), 1994, nr 10

Gra z czytelnikiem [o Vladimirze Nabokovie]. “Polityka” (Warszawa) 1995, nr 30

Inny świat Nabokova, “Gazeta Wyborcza – Książki” (Warszawa) 1995, nr 11

Blatný według Macheja [polemika]. “Literatura na  Świecie” 1994, nr 11

Pechowiec, czyli poeta przeklęty [Posłowie do:] Oldřich Wenzl, Słyszę kroki ementalera. Bydgoszcz 1996

Precyzyjna diagnoza [Posłowie do:] Miroslav Holub, Wiersze. Izabelin 1996

Richard Caddel - kontynuacja awangardy. “Verte” - dodatek do Łódzkiego wyd. “Gazety Wyborczej” 1996, nr z 19 I

O pewnym epitecie w wierszu Bolesława Leśmiana “Strój”. “Pamiętnik Literacki” (Wrocław) 1996, z. 1

Między wiarą a zwątpieniem, słów kilka o poezji Petra Mikeša. “Scriptores Scholarum” (Lublin) 1996, nr 10

Nový Literární časopis [prezentacja historii czasopiśmiennictwa kulturalnego w Łodzi i nowego pisma “Tygiel Kultury”].
“Scriptum” (Ołomuniec, Czechy) 1996, nr 20

[Kim jest Egon Bondy?]. “Akcent” 1996, nr 4

Richard Caddel - kontynuacja awangardy [Posłowie do:] Richard Caddel, Mały atlas klimatyczny  duszy. Wiersze
wybrane. Kraków 1996

Kufle ocierające się o mit [o Bohumilu Hrabalu]. “Życie” (Warszawa) 1997, nr 33 (8-9 II)

Posłowie [do:] M. Agiejew, Romans z kokainą. Warszawa 1997

Magiczna Praga Michala Ajvaza, “Kwartalnik Artystyczny” 1997, nr 2

Mury (O poezji Vladimíra Holana). “Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego” (Kraków) 1997, nr 5/6
(17/18)

Fotografie chwil, fotografie myśli, fotografie uczuć. [Posłowie do:] Václav Burian, Czas szuflad. Wiersze wybrane.
Kraków 1997

Posłowie do: Egon Bondy, Dzisiaj wypiłem dużo piw. Kraków 1997

Rękopisy z imionami demonów [o czeskiej literaturze postmodernistycznej]. “Fraza” (Rzeszów) 1997, nr 4    

Klíč [posłowie do:] Vladimir Nabokov, Promluv, paměti,  Praha 1998, H&H

Małe, spokojne “nie” [o Miroslavie Holubie]. “Tygodnik Powszechny” 1998, nr 35

Duża literatura małego narodu [o najnowszej literaturze czeskiej] “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8

Poeta straconego pokolenia [o poezji Petra Mikeša]. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8

Fotografie  chwil, myśli, uczuć [o Václavie Burianie].“Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8

Ściągnięty naskórek materii [o Vladimírze Boudníku]. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8

William Butler Yeats: Śmierć [analiza wiersza]. (W:) Zaczynając od Baudelaire’a. Interpretacje. Pod red. Aliny
Kowalczykowej i Teresy Marciszuk Warszwa 1999 STENTOR

Ezra Pound: Liu Che [analiza wiersza]. (W:) Zaczynając od Baudelaire’a. Interpretacje. Pod red. Aliny Kowalczykowej i
Teresy Marciszuk Warszawa 1999 STENTOR

V jazyku ohně. “Literární noviny” (Praha, Czechy) 1999, nr 15

Klasik světového divadla Sławomir Mrożek medituje o hudbě houslí a hudbě jatek. “Mlada fronta dnes”. Dodatek “Střední
Morava” (Ołomuniec, Czechy), nr z 14 IV 1999.

Pół wieku “ZWROTU”. “Tygiel Kultury” 1999, nr 1-3.

Głos [Wstęp do:] Katarzyna Ewa Zdanowicz, Kolekcjonerka. Białystok 1999 Łuk

Proč neexistuje polský Oldřich Wenzl? “Literární noviny” 1999, nr 36

Owoc młodzieńczej miłości [Posłowie do:] Ezra Pound, Duch romański. Warszawa 1999 “Czytelnik”

Pan Tadeáš oslnil. “Neon” (Brno, Czechy) 1999, nr –1.

Wielka dama czeskiej sceny. “Tygodnik Powszechny” 2000, nr 9

Gdzie umieścić Bukowskiego? “Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 3

Nový Miłosz, dvacet let polské poezie a to najlepší z polských divadel. Przeł. Renata Putzlacher-Buchtová. “Neon” 2000, nr
2

Litva – neznámá země. Przeł. Renata Putzlacher-Buchtová. “Neon” 2000, nr 4

Sam wiersz [wypowiedź o własnej poezji] “Topos” 2000, nr 5-6

Długie łapy Stalina. Pierwsza próba likwidacji czeskiego surrealizmu w 1938 roku. “Fraza” 2000, nr 1-2

Wstęp [do:] XXIII i XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Utwory nagrodzone i wyróżnione. Pod
red. Anny Woźniak. Częstochowa 2000.

Nadzieja w zimowym pejzażu serca. O poezji Jana Skácela. “Topos” 2002, nr 2-3

Vlastní životopis Elišky Hrabalové polsky. “Mosty” (Bratysława, Słowacja) 2001,vol. 10, nr 31

Posłowie [do:] Daniela Hodrová, Pod dwiema postaciami. Łódź 2001 Fundacja ANIMA “Tygiel Kultury”, Biblioteka “Tygla
Kultury”

O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. “Tygodnik Powszechny” 2002, nr 35

Posłowie  [do:] Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, Warszawa 2003

Przyjaciółka Kafki – klasyk czeskiego dziennikarstwa [przedmowa do:] Milena Jesenská, Ponad nasze siły. Wołowiec
2003 Wydawnictwo Czarne

Posłowie [do:] Charles Bukowski, Miłość to piekielny pies. Wiersze z lat 1974-1977. Warszawa 2003 Noir sur Blanc

Posłowie [do :] Vladimir Nabokov, Rozpacz. Warszawa 2003 Muza

Dotknięcie przeszłości. “Podkowiański Magazyn Kulturalny” (Podkowa Leśna) 2003, nr 2             

Posłowie [do:] Vladimir Nabokov, Dar. Warszawa 2003 Muza

Labirynty znaczeń [o poezji Karola Chmela]. “Tygiel Kultury” 2003, nr 7-9

Posłowie [do:] Vladimir Nabokov, Król, dama walet. Warszawa 2004

Posłowie [do :] Vladimir Nabokov, Pamięci przemów. Autobiografia raz jeszcze, Warszawa 2004 Muza

Posłowie [do :] Vladimir Nabokov, Maszeńka. Warszawa 2004 Muza

Posłowie [do :] Vladimir Nabokov, Obrona Łużyna. Warszawa 2005 Muza

Posłowie [do:] Vladimir Nabokov, Patrz na te arlekiny!. Warszawa 2005 Muza

Posłowie [do:] Michal Ajvaz, Morderstwo w hotelu Intercontinental. Powrót starego warana. Inne miasto. Sejny 2005
Pogranicze

Rymkiewicz – encyklopedysta, Rymkiewicz – poeta. (W:) Śląski wawrzyn literacki 2004, pod red. J. Malickiego, M.
Sznicer, Katowice 2005 Biblioteka Śląska

Libor Martinek o literaturze zaolziańskiej. „Zwrot” (Czeski Cieszyn, Republika Czeska) 2005, nr 9

Posłowie [do :] Vladimir Nabokov, Oko, Warszawa 2005 Muza

Posłowie [do :] Vladimir Nabokov, Czarodziej, Warszawa 2006 Muza

Posłowie [do:] Vladimir Nabokov, Splendor, Warszawa 2006 Muza

Posłowie [do:] Oleg Pastier, Karol Chmel, Ivan Kolenič, Oko za ząb. Trzej współcześni poeci słowaccy. Sejny 2006 Pogranicze

W młodości czasem chciałem być Polakiem [o Jáchymie Topolu]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6

Posłowie [do:] Vratislav Effenberger, Polowanie na czarnego rekina. Wiersze i pseudoscenariusze 1940-1986. Wrocław
2006 Oficyna Wydawnicza ATUT

Konkretne decyzje tłumacza. „Literatura na Świecie” 2006, nr 11-12.

Posłowie [do :] Vladimir Nabokov, Nieprawe godło, Warszawa 2006 Muza

Posłowie [do:] Władysław Zaporowski, Krasnal, Warszawa 2007, Lampa i Iskra Boża

Teatrzyk Ivana Wernischa [posłowie do:] Ivan Wernisch, Pchli teatrzyk, t. II, Łódź 2007 Fundacja ANIMA „Tygiel Kultury”.
Biblioteka „Tygla Kultury”

(Nie)wesołe spojrzenie na niewesoły czas. „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 13, dodatek „Historia w Tygodniku” 2007, nr 3

Filozof i skvělý prozaik. „Listy” 2007, vol. XXXVII, nr 2

„A to Słowacja właśnie”, katalog imprezy literackiej, Sandomierz 2007, Wydawnictwo Diecezjalne

Laudacja na cześć Václava Buriana z okazji uhonorowania go nagrodą Zbigniewa Dominiaka. „Tygiel Kultury” 2007, nr
4-6

Wstęp [do:] Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA

sprawozdania: II Bieszczadzkie Spotkania z Literaturą Świata. „Literatura na Świecie” 1987, nr 10

Nowe kino radzieckie [sprawozdanie z konferencji poświęconej nowemu kinu ZSRR]. “Literatura na Świecie” 1987, nr 10

W kręgu Eliota [o III Bieszczadzkich Spotkaniach z Literaturą Świata]. "Literatura na Świecie" 1988, nr 12

Ezra Pound in Lesko, Poland  [relacja z III Bieszczadzkich Spotkań z Literaturą Świata, napisane razem z Andrzejem
Sosnowskim i Petrem Mikešem] “Paideuma” 1989, nr 1-2

Nabokov opät v Rusku [relacja z konferencji pośw. twórczości Nabokova w Moskwie]. “Fragment K”  (Bratysława,
Słowacja) 1990, nr 6

Spotkania bez końca [o V Bieszczadzkich Spotkaniach z Literaturą Świata]. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1

Poezja brytyjska w Ustroniu Wielkopolskim [o seminarium literackim poświęconym współczesnej poezji brytyjskiej].
“Literatura na Świecie” 1992, nr 10-12

Jubileusz Związku Pisarzy Szwedzkich. “Literatura na Świecie” 1993, nr 8

Polskie brzegi Morza Śródziemnego [o konferencji pośw. kulturze śródziemnomorskiej w Barcelonie]. “Przegląd
Artystyczno-Literacki” 1996, nr 12

Jeszcze  Europa Środkowa nie zginęła [o spotkaniu środkowoeuropejskich tłumaczy literatur środkowoeuropejskich w
Timiszoarze “Tygodnik Powszechny” 2000, nr 31

Znów Polacy na Fiszplacu. Festiwal Ołomuniec-Wrocław. “Tygodnik Powszechny” 2000, nr 47

Co zostanie z festiwalu? [relacja z festiwalu Poezja bez granic, Ołomuniec 8-12 X 2002). “Tygiel Kultury”  2002, nr 10-12

Profesor na Fiszplacu (o Festiwalu Literackim w Ołomuńcu i jego polskich akcentach). “Tygodnik Powszechny” 2003, nr 13

W mieście [relacja z Dni Herbertowskich we Lwowie]. “Pogranicza” (Szczecin) 2003, nr 2
 kalendaria, noty biograficzne, kroniki
Kalendarium życia i twórczości Władimira Nabokowa “Literatura na Świecie” 1982, nr 3-6

Kalendarium życia i twórczości Ezry Pounda.  “Literatura ma Świecie” 1985, nr 1

Kalendarium życia i twórczości Jaroslava Seiferta wraz z wyborem wypowiedzi o poecie. “Literatura na Świecie” 1985,
nr 3

Kino [w Rosji 1917-1921]. Kronika. “Literatura na Świecie” 1987, nr 10

Nota biograficzna. (W:) Ezra Pound, Poezje wybrane. Warszawa 1989

Nota biograficzna. [W:] Václav Burian, Czas szuflad. Wiersze wybrane. Kraków 1997

Nota biograficzna. [W :] Ivan Klíma, Jak będzie po śmierci i inne opowiadania. Gdańsk 2004 słowo/obraz terytoria

Jiří Orten. (W:) Jiří Staněk, Małe modlitwy (za Jiříego Ortena), Łódź 2007
wspomnienia pośmiertne: Otto František Babler 1901-1984. “Literatura na Świecie”1984, nr 10

Profesor Václav Černý nie żyje. “Literatura na Świecie” 1987, nr 12

Seweryn Pollak 1907-1987. “Literatura na Świecie” 1988, nr 3

Dominik Tatarka nie żyje. “Literatura na Świecie” 1990, nr  5-6

Jiří Šotola 1924-1989. “Literatura na Świecie” 1990, nr 5-6

Betti Alver nie żyje. “Literatura na Świecie” 1990, nr 7

Vladimír Macura (1945-1999). “Zagadnienia Rodzajów Literackich” (Łódź) 2000, z. 1-2

Wacław Niepokólczycki. Wspomnienie. “Gazeta Wyborcza”, dodatek “Gazeta Stołeczna”, nr z 5 IX 2001

Wacław Niepokólczycki. “Tygiel Kultury” 2001, nr 7-9

Odešel polský překladatel Švejka [wspomnienie o J. Waczkówie]. „Listy” 2005, vol. XXXV, nr 3

Tłumacz niepożegnany [o Józefie Waczkówie]. „Nowa Okolica Poetów” (Rzeszów), 2005 nr 3-4 (18-19)
recenzje:   Wśród Amerykanów po raz wtóry [rec. ks. Tadeusz Rybowski, Wśród amerykańskich poetów, wyd. II]. “Literatura na Świecie” 1981, nr 3
Bakunowy faktor po polsku [rec. ks. John Barth, Bakunowy faktor]. “Literatura na Świecie” 1982, nr 3-4
Przezroczyste rzeczy, przezroczyste osoby [rec. ks. Vladimir Nabokov, Przejrzystość rzeczy]. “Literatura na Świecie” 1984, nr 2
Polska historia dwudziestowiecznej literatury amerykańskiej [rec. ks. A. Kopcewicz, M. Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XX]. “Literatura na Świecie” 1984, nr 8
Duża mała encyklopedia [rec. ks. Kratkaja litieraturnaja encykłopiedija]. “Literatura na Świecie” 1984, nr 11
Dwie ważne książki [rec. ks. R.J. Dilligan, T.K. Bender, J.W. Parins, A Concordance to Ezra Pound's  Cantos i C.F. Terrell, A Companion to the Cantos                       of Ezra Pound, vol. I]. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1
Cierń, który kłuje i jątrzy [rec. ks. Vilem Zavada, Nocne czuwanie]. “Literatura na Świecie” 1985, nr 3
Poetycki egzystencjalista sans le vouloir [rec. ks. Oldřich Mikulášek, Coś jest w powietrzu]. “Literatura na Świecie” 1986, nr 8
Drugi tom ważnej książki [rec. ks. Carroll F. Terrell, A Companion to the Cantos of Ezra Pound, vol. II]. “Literatura na Świecie” 1987, nr 5-6
Ezop polski słowacką szatą przyodziany [rec. ks. Kôň v divadle. Antologia polskej bajky]. “Literatura na Świecie” 1989, nr 1
Odkrywanie dali, odkrywanie bliskości [rec. ks. Włodzimierz Słobodnik, Stichi]. “Literatura na Świecie” 1989, nr 2
Bękarci świat [rec. ks. Vladimira Nabokova, Skośnie w lewo]. “Ex Libris” (Warszawa) 1990, numer próbny
Kochać po angielsku [rec. z ks. Miłość po angielsku. Wiersze miłosne poetów angielskich, irlandzkich, szkockich i walijskich. Oprac. Andrzej Szuba]. “Ex Libris” 1991, nr 9
Listy Milady Horakovej [rec. ks. Dopisy Milady Horakové]. “Tygodnik Literacki” (Warszawa) 1991, nr 12
[Rec. z: Prigłaszenije na kazń V Nabokova. W wykonaniu zespołu Mieżdunarodnyj centr im. Marii Jermołowoj. Występy gościnne w Warszawie]. “Tygodnik Literacki” 1991, nr 18-19
Środkowoeuropejski smutek porucznika Borówki [rec. ks. Josef Škvorecký, Powrót porucznika Borówki]. “Tygodnik Literacki” (II, Warszawa) 1992, numer zerowy
Pisać będę brzydko [rec. ks. Jáchym Topol, Kocham cię jak wariat]. “Ex Libris” 1992, numer specjalny
Ivan Blatný: śmierć i zmartwychwstanie [rec. ks. Ivan Blatný, Tento večer]. “Ex Libris” 1992,  numer specjalny
Powrót na Owakę [rec. ks. Tadeusz Polanowski, Itaka i Owaka]. “Ex Libris” 1992, numer specjalny
Ruszajmy na poszukiwanie [rec. ks. Charles Reznikoff, Graffiti]. “Ex Libris” 1992, nr 22
Romans z widokiem na sztukę [rec. ks. E. M. Foster, Pokój z widokiem]. “Ex Libris” 1992, nr 26
Światy Ivana Wernischa [rec. ks. Ivan Wernisch,  Frc, Ó kdežpak] “Ex libris” 1993, nr 27
Igraszki z diabłem [rec. ks. Robert Nye, Faust]. “Ex Libris” 1993, nr 29
Pound, poeta maior [rec. ks. Ezra Pound, Poezje]. “Ex Libris” 1993, nr 39
Underground [rec. ks. Mejla Hlavsa, Bez ohně je underground] “Ex Libris” 1993, nr 42
A słowo ciałem się stało [rec. ks. Jerzy Jarniewicz, Rozmowa będzie możliwa]. “Kwartalnik Artystyczny” (Bydgoszcz) 1994, nr 1
Szczurki przędą mowę [rec. ks. Miloslav Topinka, Szczurowisko]. “Kresy” (Lublin] 1994, nr 2
Jaki jest Bóg [rec. ks. Torgny Lindgren, Batszeba]. “Ex Libris” 1994, nr 47
Chtěl jsem... [rec. ks. Ezra Pound, Chtěl jsem napsat raj (vybor z dila). “Paideuma” 1995, nr 1
Krucjata [rec. ks. Egon Bondy, Noga św. Patryka]. “Ex Libris” 1995, nr 82
Szczególny dar Nabokova [rec. ks. Vladimir Nabokov, Dar]. “Ex Libris” 1995, nr 84
Sztuka doskonałego wydmuchiwania niedoskonałych kółeczek [rec. ks. Robert Nye, Merlin]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1995, nr 12
Bajeczny zwodziciel [rec. ks. Vladimir Nabokov, Dar]. “Tygiel Kultury”, 1996, nr 1
Alicja w Krainie Języka [rec. ks. Agnieszka Taborska, W malinowym dżemie]. “Ex Libris” 1996, nr  94
Na początku było słowo [rec. z wystawy prac Jiříego Kolářa w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu]. “Tygiel Kultury” 1996, nr 2
Dziura z widokiem na Polskę [rec. ks. Jerzy Stefan Stawiński, Pułkownik Kwiatkowski]. “Tygiel Kultury” 1996, nr 8-9.
Szukam nie lada rzeczy - bohatera [rec. ks. Robert Nye, Pamiętniki lorda Byrona]. “Tygiel Kultury” 1996, nr 12
Nowy Wernisch [rec. ks. Ivan Wernisch, Proslýchá se]. “Topos” 1997, nr 1
Velké osamění [rec. ks. Vlastimil Artur Polák, Bilá pani z ghetta]. “Literární noviny” 1997, nr 11
Střetnuti s duende [rec. spektaklu teatru tańca Compania Antonio Gades Fuenteovejuna]. “Scriptum” 1997, nr 22
Język ognia [rec. ks. Krystyna Rodowska, Na dole płomień, w górze płomień]. “Tygiel Kultury” 1997,  nr 4
Starcie z duende [rec. spektaklu teatru tańca Compania Antonio Gades Funteovejuna]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 7-8
Wielka samotność [rec. ks. Vlastimil Polák, Bilá pani z ghetta], “Tygiel Kultury” 1997, nr 8-9
Nowa wyspa [rec. ks. Natalia Otko, Jestem...]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 1-2
Rozmowy na chłodzie [rec. ks. Ingmar Bergman, Rozmowy poufne]. “Tygiel Kultury” 1998, nr 1-2.
Alchemia Pragi [rec. ks. Angelo Maria Ripellino, Praga magiczna]. “Tygodnik Powszechny” 1998, nr 19
“Niemoralna” książka [rec. ks. Tanizaki Jun’ichiro, Tajemna historia pana Musashiego] “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 5-6
Opowieść prawdziwa – jak wszystkie [rec. ks. Jiří Kratochvil, Nesmrtelný příběh]. “Akant” 1998,  nr 7
Miejsce w świadomości [rec. antologii współczesnych opowiadań słowackich Miejsce w zdarzeniu]. “Nowe  Książki” (Warszawa) 1998, nr 9
Widz wzięty w obroty [rec. spektaklu Burzy Williama Shakespeare’a, Otačivé Hlediště w Czeskim Krumlowie, lipiec 1998]. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Dwie wystawy Alfonsa Muchy. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Komedia nihilistyczna (rec. ks. John Barth, Pływająca opera). “Nowe Książki”1998, nr 11
Przypis do ciemnego zdania [rec. ks. Vladimir Nabokov, Blady ogień]. “Nowe Książki” 1999, nr 5
Cathay [rec. ks. Izabella Łabędzka, Chiny Ezry Pounda]. “Nowe Książki” 1999, nr 6
Staroirlandzkie anioły [rec. ks. Ernest Bryll, Małgorzata Goraj, Doire aniołów pełne]. “Nowe Książki” 1999, nr 7
Wieża stromej pieśni [rec. ks. Andrzej Babuchowski, Na ostrzu płomienia]. “Nowe Książki” 1999, nr 8
Tryumf konkretu [rec. ks. Natalia Otko, Mitogramy]. “Nowe Książki” 1999, nr 9
Postmoderně nečasový Wernisch [rec. ks. Ivan Wernisch, Proslýchá se]. “Scriptum” 1999, nr 24
Melancholia opowieści [rec. ks. John Barth, Opowiadać dalej]. “Nowe Książki”  1999, nr 12
Muzeum przeszłości w wersji tropikalnej [rec. ks. Zoé Valdés, Oddałam ci całe życie]. “Literatura na Świecie” 1999, nr 12
Dichtung und Wahrheit [rec. ks. Josef Škvorecký, Fajny sezon oraz Przypadki niefortunnego saksofonisty tenorowego]. “Nowe Książki” 2000, nr 5
Miasto strat, miasto utrapienia [rec. ks. Jurij Andruchowycz, Moskoviada]. “Nowe Książki” 2000, nr 6
Bardzo mocne światło [rec. ks. Jakub Deml, Zapomniane światło.] “Tygodnik Powszechny”  2000, nr 30
Ostatni z wielkich [rec. ks. Henry Vaughan, 33 wiersze]. “Nowe Książki” 2000, nr 7
Mapowanie kultury emigracyjnej [rec. ks. Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, t. I, pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego]. “Nowe Książki” 2000, nr 8
Dwie strony muru [rec. ks. Bohumil Hrabal, Rozpirzony bęben oraz Monika Zgustová, Bohumil Hrabal]. “Nowe Książki” 2000, nr 8
Wadzenie się z Bogiem [rec. ks. Avigdor Dagan (Viktor Fischl), Opowieści jerozolimskie]. “Nowe Książki” 2000, nr 9                    
A ja piszę wiersz o śmierci [rec. ks. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Kamień pełen pokarmu]. “Tygiel Kultury” 2000, nr 7-9
Diachronia i detektywi [rec. ks. Jerzy Jarniewicz, Niepoznaki]. “Tygodnik Powszechny” 2000, nr 42 (2675)
Wykłady mistrza [rec. ks. Vladimir Nabokov, Wykłady o literaturze]. “Nowe Książki” 2000, nr 11
Wiersze ze słów [rec. ks. Katarzyna Ewa Zdanowicz, Szkliwo]. “Nowe Książki” 2000, nr 11
Autobiografia Eliški Hrabalovej [rec. ks. Bohumil Hrabal, Wesela w domu]. “Tygodnik Powszechny” 2000, nr 49
Brytyjska układanka [rec. ks. Jerzy Jarniewicz, Lista obecności]. “Tygodnik Powszechny” 2001, nr 7
Próba powrotu do źródeł [rec. Quo vadis, Domine. Sceny z życia pierwszych chrześcijan. Scenariusz (z wykorzystaniem powieści H. Sieniewicza) i reż. A. Osławska, spektakl Theatrum Mundi z Krakowa, Rzym XI 2000] “Tygiel Kultury” 20001, nr 1-3
Przyjemność ze snucia opowieści [rec. ks. V. Nabokov, Śmiech w ciemności). “Nowe Książki” 2001, nr 5
Literární krajinomalby duchovní vlasti [rec. ks. Aleksander Kaczorowski, Praski elementarz]. Przeł. Jolanta Kamińska.  “Mosty” (Bratysława) 2001, vol. 10, nr 28
Literackie krajobrazy duchowej ojczyzny [rec. ks. Aleksander Kaczorowski, Praski elementarz]. “Nowe Książki” 2001, nr 7
Przewodnik po Leśmianie [rec. ks. J. M. Rymkiewicz, Leśmian encyklopedia. “Nowe Książki” 2001, nr 8
O “Weselu” prawie wszystko [rec. ks. R. Węgrzyniak, Encyklopedia Wesela Stanisława Wyspiańskiego]. “Nowe Książki” 2001, nr 9
W poszukiwaniu reżysera [rec. ks. Pięciu mężczyzn szuka reżysera, wybór i przekł. Halina Thylwe]. “Nowe Książki” 2002, nr 1
W głąb opornej tajemnicy [rec. ks. Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice oraz Poezje Bolesława Leśmiana, Interpretacje, obie pod red. T. Cieślaka o B. Stelmaszczyk]. “Tygiel Kultury”  2002, nr 1-3
Analiza pewnej baśni [rec. ks. V. Nabokov, Wykłady o Don Kichocie]. “Nowe Książki” 2002, nr 4
Poeci z wysp [rec. ks. J. Jarniewicza, W brzuchu wieloryba]. “Nowe Książki” 2002, nr 5
Pożytki z antologii [rec. ks. Hrabal, Kundera, Havel... Antologia  czeskiego eseju, oprac. J. Baluch]. “Nowe Książki” 2002, nr 9
Profesor Nabokov [rec. ks. Vladimir Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej]. “Tygodnik Powszechny” 2002, nr 45
Myśliwy w gęstwinie języka [rec. ks. S. Sokołow, Między psem a wilkiem] “Pogranicza” 2002, r 5
Mistrz dryblingu [rec. ks. Drybling Hidegutiego. Rozmowy z Bohumilem Hrabalem]. “Nowe Książki” 2002, nr 11
Krew i ogień [rec. ks. J. Topol, Anioł]. “Tygodnik Powszechny” 2003, nr 12, dodatek Książki
Późny Hrabal [rec. ks. B. Hrabal, Listy do Kwiecieńki]. “Nowe  Książki” 2003, nr 4
“Proces” Hrabala [rec. ks. B. Hrabal, Auteczko]. “Tygodnik Powszechny” 2003, nr 17, dodatek Książki
Poundowskie marginalia [rec. ks. E. Pound, Sztuka maszyny i inne pisma]. “Tygodnik Powszechny” 2003, nr 32, dodatek Książki
Przewodnik po ziemski raju [rec. ks. A. Strojny, Piwnym szlakiem po Europie Środka]. “Tygodnik Powszechny” 2003, nr 36, dodatek Książki
Rajski Ogród Imaginacji [rec. ks. J. Gruša, Kwestionariusz]. “Nowe Książki” 2003, nr 10
Ja – to ktoś inny [rec. ks. J. Jarniewicz, Dowód z tożsamości]. “Tygodnik Powszechny” 2004, nr 4, dodatek Książki
Złote rzemiosło [rec. ks. I. Klíma, Ani święci, ani anioły]. “Nowe Książki” 2004, nr 2
Dwaj poeci z Litwy [rec. ks. V. P. Blože, Wiersze; G. Grajauskas, Przegrany Grajewski]. “Tygodnik Powszechny” 2004, nr 12, dodatek Książki
Mniej lub bardziej prawdopodobny Kafka [rec. ks. W. Pavel, Franz Kafka]. “Nowe Książki” 2004, nr 7
Fakty z życia Bohumila Hrabala [rec. ks. A. Kaczorowski, Gra w życie]. “Nowe Książki” 2004, nr 8
Vinečko bílé, vinečko rudé [rec. ks. R. Nebeský, Morawy Południowe. Na winnych ścieżkach]. “Tygodnik Powszechny” 2004, nr 40
Rec. ks. Polsko-słowackie spotkanie poetów Krakowa i Żyliny. Poľsko-slovenské stretnutie basnikov Krakova a Žiliny, red. J. Lubart-Krzysica. (W :) Konatkty III, Wrocław 2004, Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych
Rec. ks. A. Car, O prozie Danieli Hodrovej. “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLVII, z. 1-2 (93-94), Łódź 2004 Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Fakta ze života Bohumila Hrabala [rec. ks. A. Kaczorowski, Gra w życie]. “Listy” (Ołomuniec, Czechy) 2004, nr 6
Pytanie o rządy aniołów [rec. ks. I. Klíma, Premier i anioł]. “Nowe Książki” 2005, nr 3
Teksty ważne i nieważne [rec. ks. O. Pavel, Jak tata przemierzał Afrykę]. „Nowe Książki” 2005, nr 4
Perła nocy [rec. ks. A. Lustig, Niekochana]. „Nowe Książki” 2005, nr 5
Praskie opowiadanie Rilkego [rec. ks. R. M. Rilke, Król Bohusch]. „Pogranicze” 2005, nr 2 (55)
Seks w wielkim mieście [rec. ks. M. Viewegh, Powieść dla kobiet]. „Nowe Książki” 2005, nr 12
Przeszłość o smaku oranżady [rec. ks. J. Jarniewicz, Oranżada]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 1-3
Szukanie tożsamości [rec. ks. P. Vilikovský, Ostatni koń Pompei]. „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 38, dodatek „Książki w Tygodniku”
Śmierć i miłość – obydwie zarówno [rec. ks. V. Fischerová, Babia godzina]. „Nowe Książki“ 2007, nr 10
Kobiety z bacgańskiego somonu [rec. ks. P. Hůlová, Czas Czerwonych Gór]. „Nowe Książki“ 2007, nr 11
wywiady:  Stále popirat vlastní minulost [wywiad z Włodzimierzem Paźniewskim], “Scriptum”, luty 1993
Jestem chyba bardziej kosmopolityczna niż większość moich rodaków. Z Agnetą Pleijel rozmawia Leszek Engelking. “Literatura na Świecie” 1993, nr 8
Wierzę w obecność... Z Peterem Curmanem rozmawiają Halina Thylwe i Leszek Engelking. “Literatura na  Świecie” 1993, nr 8
“Tryznivé město” se nestalo “nebem” [wywiad z  Danielą Hodrovą]. “Scriptum” 1995, nr 16
Szukanie pamięci. Z Danielą Hodrovą rozmawia Leszek Engelking. “Literatura na Świecie” 1996, nr 3
Dla mojego pokolenia maoizm znaczył bardzo dużo... [wywiad z Egonem Bondym]. “Akcent” 1996, nr 4
Pisałem dla tych chłopców z undergroundu! Z Egonem Bondym, poetą, filozofem, historykiem filozofii i bohaterem książek Bohumila Hrabala rozmawiają Václav Burian i Leszek Engelking. “Tygodnik Powszechny” 1997, nr 14
W Czechach na razie ani się nie wygrywa, ani nie wygrywa. Z Václavem Burianem rozmawia Leszek Engelking “Czas Kultury” 1999, nr 2
Skupina 42 a potom. S Jiřinou Haukovou hovoří Leszek Engelking “Scriptum” 2000, vol. 9, nr 26
Jakoś wytrzymać ten świat. Z Jáchymem Topolem rozmawia Leszek Engelking.  “Nowe  Książki” 2004, nr 5                          
 wywiady II:
Tři otázky pro Leszka Engelkinga. Rzomawiali A.B. (Antonín Bezděk) a V. B. (Václav Burian). „Arch A5” (Ołomuniec) 1989, nr 1
O sztuce przekładu. Rozmowa z Leszkiem Engelkingiem. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2005, nr 3
Rozhovory s učastníky bohemistického semináře. Leszek Engelking. Rozmawiał Petr Odehnal. „Zvuk Zlínského kraje” 2005 Zima
[Rozmowa o Bohumilu Hrabalu], rozmawiały Monika Wasilewska i Monika Wąsik. (W:) Bohumil Hrabal, Miasteczko, w którym czas się zatrzymał [program teatralny] Łódź, 2006. Teatr Powszechny.

udział w słownikach/autor haseł:  Leksykon pisarzy świata. XX wiek. Warszawa 1993 Fundacja “Literatura Światowa”
Leksykon pisarzy Świata. XX wiek. Suplement. Warszawa 1993 Fundacja “Literatura Światowa”
Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990, t. I: Literatura łużycka i słowacka. Katowice 1994 “Śląsk”
Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990, t. II: Literatura czeska. Katowice 1999 “Śląsk”
Pásmo [hasło]. Materiały do Słownika Rodzajów Literackich. “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLVII, z. 1-2 (93-94), Łódź 2004 Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Poemat rozkwitający [hasło]. Materiały do Słownika Rodzajów Literackich. “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLVII, z. 1-2 (93-94), Łódź 2004 Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Hasła Básnický deník, Blues (razem z L. Štěpanem), Dumka, Kołomyjka, Pásmo, Poemat rozkwitający. (W:) Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. Grzegorz Gazdy i Słowinii Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, Univeristas

tłumaczenia książek: Wyspy na jeziorze [oprac. L. Engelking, antologia poezji brytyjskiej i amerykańskiej w przekładach Krzysztofa Boczkowskiego, Leszka Engelkinga i Andrzeja Szuby], Kraków 1988 “Miniatura”
Ezra Pound, Poezje wybrane, Warszawa 1989 LSW, także autorstwo wyboru
Vladimir Nabokov Zaproszenie na egzekucję, Warszawa 1990 “Czytelnik”
Nikołaj Gumilow, Tramwaj zbłąkany i inne wiersze, Kraków 1990 “Miniatura”, także autorstwo wyboru
Petr Mikeš, Dom jest tam, Kraków 1991 “Miniatura”, także autorstwo wyboru
Ivan Wernisch, Cmentarz objazdowy, Kraków 1991, “Miniatura” , także autorstwo wyboru
Ivan Blatný, Szkoła specjalna, Kraków 1993 Fundacja “bruLionu”, także autorstwo wyboru
Vladimir Nabokov, Rozpacz, Gdańsk 1993 Atext
Vladimir Nabokov, Król, dama, walet, Gdańsk 1994 Marabut  
Vladimir Nabokov, Feralna trzynastka, Gdańsk 1995 Atext, razem z Eugenią Siemaszkiewicz  
Agneta Pleijel,  Anioły ze snu.  Kraków 1995 “Miniatura”, t wyboru
Oldřich Wenzl, Słyszę kroki ementalera, Bydgoszcz 1996 I.W. “Świadectwo”, także autorstwo wyboru
Miroslav Holub, Wiersze. Warszawa 1996 “Świat Literacki”, przekład razem z Marianem Grześczakiem, wybór L. Engelking
Richard Caddel, Mały atlas klimatyczny duszy. Wiersze wybrane. Kraków 1996 “Miniatura”, także autorstwo wyboru
M. Agiejew, Romans z kokainą. Warszawa 1997 “Czytelnik”
Václav Burian, Czas szuflad. Wiersze wybrane. Kraków 1997 “Miniatura”, “Biblioteka Poezji Czeskiej pod redakcją Leszka Engelkinga”, także autorstwo wyboru
Egon Bondy, Dzisiaj wypiłem dużo piw. Wiersze wybrane. Kraków 1997 “Miniatura”, “Biblioteka Poezji Czeskiej pod redakcją Leszka Engelkinga”, także autorstwo wyboru
Nickie Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim. Warszawa 1997 Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Alfa
Miroslav Holub, Kłopoty na statku kosmicznym, Izabelin 1998 “Świat Literacki”, razem z Hanną Pustułą
Ezra Pound, Duch romański. Warszawa 1999 “Czytelnik”
Christopher Reid, Katerina Brac. Kraków 2001 “Miniatura”, razem z Jerzym Jarniewiczem
Daniela Hodrová, Pod dwiema postaciami. Łódź 2001 Fundacja ANIMA “Tygiel Kultury”, Biblioteka “Tygla Kultury”
Jáchym Topol, Siostra. Warszawa 2002 W.A.B., seria “Don Kichot i Sanczo Pansa“
Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję. Warszawa 2003 Muza
Milena Jesenská, Ponad nasze siły. Czesi, Żydzi i Niemcy. Wybór publicystyki z lat 1937-1939. Wołowiec 2003 Wydawnictwo Czarne, także współautor wyboru (z V. Burianem)
Charles Bukowski, Miłość to piekielny pies. Wiersze z lat 1974-1977. Warszawa 2003 Noir sur Blanc
Vladimir Nabokov, Rozpacz. Warszawa 2003 Muza
Ivan Wernisch, Pchli teatrzyk, t. I, Łódź 2003 Fundacja ANIMA “Tygiel Kultury”, Biblioteka “Tygla Kultury”
Jáchym Topol, Nocna praca. Warszawa 2004 W.A.B., seria “Don Kichot i Sanczo Pansa“
Vladimir Nabokov, Król, dama walet. Warszawa 2004 Muza
Ladislav Klíma, Jak będzie po śmierci i inne opowiadania. Gdańsk 2004 słowo/obraz terytoria, także wybór i opracowanie
Michal Ajvaz, Morderstwo w hotelu Intercontinental. Powrót starego warana. Inne miasto. Sejny 2005 Pogranicze, seria Meridian
Jáchym Topol, Supermarket bohaterów radzieckich. Wołowiec 2005 Wydawnictwo Czarne
Oleg Pastier, Karol Chmel, Ivan Kolenič, Oko za ząb. Trzej współcześni poeci słowaccy [także wybór i opracowanie], Sejny 2006 Pogranicze, seria Meridian
Jáchym Topol, Droga do Bugulmy, Wołowiec 2006 Wydawnictwo Czarne (słuchowisko według tej sztuki zrealizował II program Polskiego Radia, premiera 2007)
Ivan Wernisch, Pchli teatrzyk, t. II, Łódź 2007 Fundacja ANIMA „Tygiel Kultury”. Biblioteka „Tygla Kultury”
Jiří Staněk, Małe modlitwy (za Jiříego Ortena), Łódź 2007 Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, Seria Poetycka

tłumaczenia w książkach opracowanych przez innych: Maksymilian Wołoszyn, Poezje. Warszawa 1981 PIW, wraz z innymi tłumaczami
Wiaczesław Iwanow, Poezje. Warszawa 1985 PIW, wraz z innymi tłumaczami
Jaroslav Seifert, Poezje wybrane. Warszawa 1986 LSW, wraz z Marianem Grześczakiem, Tadeuszem Mocarskim i Józefem Waczkówem
William Butler Yeats, Poezje wybrane. Warszawa 1987 PIW, wraz z innymi tłumaczami
Marin Sorescu, Wiersze. (W:) Antologia poezji rumuńskiej. Warszawa 1989 PIW
František Halas, Młode kobiety [poemat]. (W:) Dura sex sed sex.  Warszawa 1989  Wydawnictwo Współczesne
Ricardo Castillo, Pośladki [wiersz]. (W:) Dura sex sed sex, Warszawa 1989 Wydawnictwo Współczesne
Mikołaj Gumilow, Wiersze. Warszawa-Moskwa 1990 “Współpraca”-Raduga, wraz z innymi tłumaczami
Jaroslav Seifert, Odlewanie dzwonów. Kraków 1990 WL, wraz z innymi tłumaczami
Lina Kostenko, Wiersze. (W:) Powroty nieobecnych [mała antologia poezji ukraińskiej]. Ostrowiec Świętokrzyski 1990 Miejskie Centrum Kultury
Ezra Pound, Wiersze. (W:) ...opiewam nowoczesnego człowieka. Antologia poezji amerykańskiej. Warszawa 1992 RePrint, Res Publica
Paul Johnson, Historia chrześcijaństwa. Gdańsk 1993 Atext, wraz z innymi tłumaczami.
William Butler Yeats, Przy źródle jastrzębia, (w:) Dramaty. Izabelin 1994 “Świat Literacki”, sztuka wystawiona w roku 1995 Teatrze Kameralnym w Warszawie
Oksfordzka ilustrowana encyklopedia sztuki. Łódź 1994 Wydawnictwo Łódzkie, wraz z innymi tłumaczami
Jaroslav Seifert, Wiersze. (W:) Laurowo i jasno. Poeci Nobla. Antologia. Warszawa 1994 Wydawnictwo Bohdana Wrocławskiego
Robert Bly, James Broughton, Allen Ginsberg, Lenore Kandel, Wiersze. (W:) Erotyczny impuls. Oprac. David Steinberg. Gdańsk 1995 Wydawnictwo 108
Gerardo Beltrán, Krótki pejzaż z cieniami. Warszawa 1996 Wydawnictwo Małe, wraz z Aliną Kuzborską, Dorotą Pudłówną i Krystyną Rodowską
David A. Carrión, Kłopoty urodzonego we wrześniu. Warszawa 1996 Wydawnictwo Małe, wraz z Dorotą Pudłówną i Krystyną Rodowską
Ezra Pound, Pieśni. Warszawa 1996 PIW, wraz z Kubą Kozłem, Andrzejem Sosnowskim i Andrzejem Szubą
William Butler Yeats, Wiersze wybrane. Wrocław 1997 Ossolineum (BN II 238), wraz z innymi tłumaczami
William Butler Yeats, Ezra Pound, Wiersze. (W:) Alina Kowalczykowa, Mirosław Skrzypczyk, Zaczynając od Baudelaire’a. Antologia poezji obcej dla licealistów. Warszawa 1998 Stentor
Pavol Országh Hviezdoslav, Dzieci Prometeusza. Kraków 1999  Towarzystwo Słowaków w Polsce,  wraz z Andrzejem Babuchowskim, Jerzym Litwiniukiem, Andrzejem Czcibor-Piotrowskim i Józefem Waczkówem
Ezra Pound, Liryki najpiękniejsze. Toruń 2000 Algo, wraz z Jerzym Niemojowskim
Hilda Doolittle, Wiersze. (W:) Julia Hartwig, Dzikie brzoskwinie. Warszawa 2003 Sic!
Václav Burian, Wiersze. (W:) Od słowa ke slovu, red. J. Nowak, M. Rapnicki, Racibórz 2003
Natalia Astafjewa, Sześć hokku. (W:) N. Astafjewa, W. Britaniszski, Dwugłas – Dwugłos. Wiersze. Wydanie dwujęzyczne. Moskwa 2005 Progress-Plejada
Andrej Chadanowicz, Święta Nowego Rocku, Wrocław 2006 Kolegium Europy Wschodniej, wraz z K. Bortnowską, J. Maksymiukiem, A. Pomorskim i B. Zadurą
Vratislav Effenberger, Polowanie na czarnego rekina. Wiersze i pseudoscenariusze 1940-1986. Wrocław 2006 Oficyna Wydawnicza ATUT, wraz z D. Dobrew. M. Domagalskim, , M. Grześczakiem, J. Malickim, S. Szostok i D. Tkaczewskim

tłumaczenia w czasopismach: Ezra Pound, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1980, nr 4
Amy Lowell, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1980, nr 4
Maksimilian Wołoszyn, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1980, nr 11
Ezra Pound, Wiersze. “Student” (Kraków) 1981, nr 20
William Butler Yeats, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1981, nr 8
William Butler Yeats, Przy źródle jastrzębia [dramat]. “Literatura na Świecie” 1981, nr 8
Vladimir Nabokov, Wiersze, “Literatura na Świecie” 1982, nr 5-6
Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucje [fragment powieści]. “Literatura na Świecie” 1982, nr 5-6
Vladimir Nabokov, Wiersz. “Zwierciadło” (Warszawa) 1982, nr 25
Vladimír Holan, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1983, nr 2
Stev?e Sm?th, W?ersze. “Brytan?a” 1984, nr 1
Ned Thomas opowiada o życiu i twórczości Stevie Smith. “Brytania” 1984, nr 1
František Halas, Stare kobiety; Młode kobiety. “Odra” (Wrocław) 1984, nr 3
Langston Hughes, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1984, nr 5
Ksenia Niekrasowa, Wiersze. “Odra” 1984, nr 11
Ezra Pound, Rzut oka za siebie; Tradycja [eseje]. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1
Ezra Pound, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1985,  nr 1
Ezra Pound, Pieśń IV. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1
Thomas Stearns Eliot, Ze wstępu do tomu Literary Essays of Ezra Pound. “Literatura na Świecie” 985, nr 1
Earl Miner, Pound, haiku i obraz poetycki. “Literatura na Świecie” 1985, nr 1
Poezje imagistów (Richard Aldington, Skipwith Cannell, H.D. [Hilda Doolittle], Thomas Ernest Hulme, David Herbert Lawrence, Amy Lowell, Edward Storer, Allen Upward, William Carlos Williams). “Literatura na Świecie” 1985, nr 1
Jaroslav Seifert, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1985, nr 3
Ezra Pound, Wiersze. “Akcent” 1985, nr 4
Dudley Randall, Epitafia Pacyfiku [wiersze]. “Literatura na Świecie” 1985, nr 5
Petr Mikeš, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1985, nr 8-9
William Butler Yeats, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1985, nr 8-9
Władisław Chodasiewicz, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1985, nr 8-9
František Halas, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1985, nr 8-9
Vladimir Holan, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1985, nr 8-9
Vladimir Nabokov, Powrót Czorba; Sygnały i symbole [opowiadania]. “Literatura na Świecie” 1985, nr 8-9
Amy Lowell, Wiersze. “Zwierciadło” 1986, nr 5
Jaroslav Seifert, Wiersz. “Radar” (Warszawa) 1986, nr 4
Aleksandr Błok, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1986, nr 3
Maksimilian Wołoszyn, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1986, nr 3
Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję [fragment powieści]. “Literatura na Świecie” 1986, nr 3
Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję [fragment powieści]. “Akcent” 1986, nr 3
Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję [fragment powieści]. “Tak i Nie” 1986, nr 14
Ezra Pound, Wiersz. “Magazyn Polski” (Warszawa) 1986, nr 1
Mykoła Worobjow, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1986, nr 8
Iryna Żyłenko, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1986, nr 8
Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję [fragment]. “Nurt” 1986, nr 9
Vladimir Holan, Wiersze. “Tak i Nie” (Katowice) 1986, nr 21
Milena Jesenska, Franz Kafka. "Literatura na Świecie" 1987, nr 2
Vladimír Holan, Wiersze. "Odra" 1987, nr 2
Vladimir Nabokov, Komentarz do rozdz. dziesiątego Eugeniusza Oniegina Aleksandra Puszkina [fragment]. "Literatura na Świecie" 1987, nr 3
Marina Cwietajewa, Wiersze. “Nurt” 1987, nr 4
Ezra Pound, Moeurs contaporaines [cykl wierszy]. “Literatura na Świecie” 1987, nr 5-6
Jaroslav Seifert, Wiersze. “Tak i Nie” 1987, nr 34
Wladislaw Chodasiewicz, Wiersze. "Tak i Nie" 1987, nr 41
Anna Achmatowa, Wiersz. "Tak i Nie" 1987, nr 45
Osip Mandelsztam, Wiersz. "Tak i Nie" 1987, nr 45
Gieorgij Iwanow, Wiersz. "Tak i Nie" 1987, nr 45
Siergiej Jesienin, Wiersz, "Tak i Nie" 1987, nr 45
Michaił Kuzmin, Wiersz. "Tak i Nie" 1987, nr 45
Ezra Pound, Wiersze. “Twórczość” 1987, vol. XLIII, nr 10
Warłam Szałamow, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1988, nr 3
Ezra Pound, Wiersz. “Odra” 1998, nr 7-8
Nikołaj Gumilow, Wiersze. “Nurt” 1988, nr 12
Vladimír Holan, Wiersze. “Akcent”, 1989, nr 2
Jaroslav Seifert, Wiersze, “Akcent”, 1989, nr 2
Nikołaj Gumilow, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1989, nr 5-6
Karapet Paldżian (Wasken I), Ormianie z Musa Dah w powieści Franza Werfla (próba analizy). “Literatura na Świecie” 1989, nr 5-6
Josef Čertík, Wiersze. “Fantastyka” (Warszawa) 1989, nr 6
Petr Mikeš, Wiersze. “W drodze” (Poznań) 1989, nr 7
Ezra Pound, Pieśń XLV. “Nurt” 1989, nr 7
Václav Havel, Anatomia gagu. “Literatura na Świecie” 1989, nr 8-9
Współczesne poetki kubańskie (Merylin Bobes, Nancy Morejón, Zoe Valdes, Mirta Yañez, Dulce Maria Loynaz). “Literatura na Świecie” 1989, nr 11-12
Jiří Kolář, Wiersz. “Tygodnik Literacki” 1990, nr 8
Ivan Blatný, Wiersze. “bruLion” 1990, nr 13
Milan Kundera, Monologi [wiersze]. “Literatura na Świecie” 1990, nr 9
Václav Burian, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1990, nr 9
Ivan Wernisch, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1990, nr 9
Ivan Blatný, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1990, nr 9
Jaroslav Seifert, Wiersze, “bruLion” 1990, nr 14-15
Thomas Stearns Eliot, Wiersze okolicznościowe. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Ezra Pound, Minione dzieje [esej]. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Ezra Pound, Wortycyzm [tekst programowy]. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Ezra Pound, Pieśni I-III. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Frank Stuart Flint [i Ezra Pound], Imagisme. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
[Richard Aldington i Amy Lowell], Przedmowa do antologii Some Imagist Poets (1915). “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Richard Aldington, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
H.D. [Hilda Doolittle], Wiersze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
John Gould Fletcher, Wiersze. "Literatura na Świecie" 1991, nr 1
Frank Stuart Flint, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Thomas Ernest Hulme, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
James Joyce, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
David Herbert Lawrence, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Amy Lowell, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Marianne Moore, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Ezra Pound, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Edward Storer, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
William Carlos Williams, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Haiku poetów Stanów Zjednoczonych i Kanady (James Bolton, John J. Carey, Suzanne Duce, Ty Hadman, William Hart, Sally L. Nichols, Mary Partridge, Alexis Rotella, Elizabeth St Jacques, Jeff Seffinga, Dorothy Cameron Smith, George Swede, Greg Taylor, David Wells). “Literatura na Świecie” 1991, nr 1
Haiku poetów Meksyku (Arturo Gonzales Cosio, Rafael Lozano, Gabriela Rabago Palafox, Carlos Pellicer, José Ruben Romero, Samuel Ruiz Cabanas, Palle Seirsen Frost, Jaime Torres Boxdet, José Juan Tablada, Luis Roverto Vera). “Literatura na               Świecie” 1991, nr 1
Daniel Hevier, Fabryka [wiersz]. “bruLion” 1991, nr 16
Ivan Wernisch, Wiersze. “Tygodnik Literacki” 1991, nr 4
Jiří Kolář, Wiersze. “Tygodnik Literacki” 1991, nr 4
Egon Bondy, Poeci undergroundu, “Tygodnik Literacki” 1991, nr 22-23
[Wiersze poetów czeskiego undergroundu; Egon Bondy, Ivan Jirous, Jana Krejcarová, J.H. Krchovsky,  František Panek, Karel Soukup, Jáchym Topol]. “Tygodnik Literacki” 1991, nr 22-23
Pavla Foglová, Haiku. “Tygodnik Literacki” 1991, nr 22-23
Ivan Blatný, Wiersze. “bruLion” 1991, nr 17-18
Hviezdoslav (Pavol Orszagh), Wiersze. “Literatura na Świecie” 1991, nr 3
Dominik Tatarka, Nagadywanki (fragmenty). “Literatura na Świecie” 1991, nr 3
Eva Štolbová, Jestem karpackim pastuchem [o Dominiku Tatarce]. “Literatura na Świecie” 1991, nr 3
Hana Ponická, Zapiski lukavickie (fragment). “Literatura na Świecie” 1991, nr 3
Młodzi poeci słowaccy (Ivan Kolenič, Taťjana Lehenová, Oleg Pastier, Marian Reisel, Andrijan Turan]. “Literatura na Świecie” 1991, nr 3
Helena Kosková, Burzyciel fałszywych mitów [o Josefie Škvoreckim]. “Literatura na Świecie” 1991, nr 8-9
Ivan Blatný, Wiersze. “Akcent” 1992, nr 1
Karol Chmel, Wiersze, “Akcent” 1992, nr 1
Ezra Pound, Pieśni. [VI, CXV].  “Literatura na Świecie” 1992, nr 3
Langston Hughes, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1992, nr 3
Vladimir Nabokov, Mikołaj Gogol [fragmenty]. Program teatralny M. Gogol, Ożenek. Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. Łódź 1992
Miroslav Holub, Wiersze. "Studio" (Katowice) 1993, nr 2
Jáchym Topol, Wiersze. “Świat Literacki” (Warszawa) 1992, nr 5
Ivan Blatný, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1992, nr 10-12
Jan Šmarda, Rozmowa z Ivanem Blatnym. “Literatura na Świecie” 1992, nr 10-12
Pavel Kohout, Kacica [fragment powieści]. “Literatura na Świecie" 1992, nr 10-12
Jana Krejcarová, W ogródku ojca mego [cykl wierszy]. “Revolver Revue”, edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja “bruLionu”
Egon Bondy, Wiersze Jany Krejcarovej [szkic]. “Revolver Revue”, edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja "bruLionu"
Egon Bondy, Realizm totalny [cykl wierszy]. “Revolver Revue", edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja "bruLionu"
Ivan Wernisch, Podobno płonie Teatr Narodowy [wiersze]. “Revolver Revue", edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja “brulionu”
J.H. Krchovský, Wiersze. “Revolver Revue”, edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja “bruLionu”
Petr Halmay, Wiersze. “Revolver Revue”, edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja “bruLionu”
Pavel Řezníček, Wiersze. “Revolver Revue”, edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja “bruLionu”  
Karel Šebek, Wiersz. “Revolver Revue”, edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja “bruLionu”
Jáchym Topol, Wiersze. “Revolver Revue”, edycja polska, Kraków b.d. [1993] Fundacja “bruLionu”
Wiersze czeskich surrealistów, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jindřich Štyrský, Jindřich Heisler, Vratislav Effenberger, Ludvík Kundera, Oldřich Wenzl, Jan Zuska, Petr Král, Milan Nápravník]. “Literatura na Świecie” 1992, nr 10-12
Vladimír Holan, Wiersze. “Przegląd Literacki” (Warszawa) 1993, nr 1
Christopher Reid, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1993, nr 7
Peter Curman, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1993, nr 8
Agneta Pleijel, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1993, nr 8
M. Agiejew, Romans z kokainą [fragment powieści]. “Literatura na Świecie” 1993, nr 10
Eduard Pustynin, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1993, nr 10
Eduard Pustynin, AIDS [opowiadanie]. “Literatura na Świecie” 1993, nr 10
Aleksandr Makarow-Krotkow, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1993, nr 10
Jakub Deml, Wiersz. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jakub Deml, Z tomu Pierwsze światła. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jakub Deml, Z tomu Mój czyściec. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jakub Deml, Moi przyjaciele (fragmenty). “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jakub Deml, Miriam (fragmenty). “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jakub Deml, Z tomu Głos mówi do słowa. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jakub Deml, Z tomu Oko ula. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jiří Olič, Jakub Deml. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Jiří Olič, Ladislav Klíma. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Vítězslav Nezval, Jakub Deml.  “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Ladislav Klíma, Opowiadania. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Ladislav Klíma, Aforyzmy i sentencje. “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Z poezji czeskiego surrealizmu (Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Vratislav Effenberger, Jiří Kolář, Zdeněk Šel, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Josef Schnabel, Jan Řezač, Zbyněk Havlíček, Karel Hynek, Roman Erben, Pavel Řezníček, Karel Šebek, Petr Kral, Josef Janda, Eva Švakmajerová, Ivo Purs). “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Z poezji czeskiego undergroundu (Egon Bondy, Ivo Vodsed'álek, Jana Krejcarová, Jan Hanč, Petr Lampl, Neděžda Plišková, Andrej Stankovič, Vratislav Brabenec, Ivan Jirous, Jiřína Zemanová, Pavel Zajíček, Jáchym Topol, J.H. Krchovský, Petr                   Načeradský, Petr Zmrzlik). “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Viktor Fischl, Dworskie błazny (fragmenty powieści). “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Z czeskiej poezji emigracyjnej (Helena Aeschbacherová, Aleš Andryszak, Jana Beranová, Vladimira Čerepková, Ivan Diviš, František Listopad, Bronislava Volková, Inka Machulková, Olga Pražaková, Daniel Strož). “Literatura na Świecie” 1993, nr 11
Sor Juana Inés de la Cruz, Trzy sonety. “Literatura na Świecie” 1993, nr 12
Panorama poezji czeskiej i słowackiej w przekładzie Leszka Engelkinga (Jiří Kolář, Ivan Blatný,  Oldřich Wenzl, Jan Skácel, Karel Šiktanc, Jiří Kuběna, Ivan  Wernisch, Jiří Olič, Petr Zmrzlik, Anna Wagnerová, Pavla Foglová, Lydia Vadkerti-Gavorniková, František Lipka) “Metafora” (Bydgoszcz), zima 1993-1994
František Halas, Papier [wiersz]. “Kwartalnik Artystyczny” 1994, nr 1
Jorge Luis Borges, Wiersze. “Kwartalnik Artystyczny” 1994, nr 1
E.E. Cummings, Wiersz. “Kwartalnik Artystyczny” 1994, nr 1
William Carlos Williams, Wiersze. “Kwartalnik Artystyczny” 1994, nr 1
Octavio Paz, Wiersze. “Kresy” 1994, nr 17
William Butler Yeats, Wiersze. “Tygodnik Powszechny” 1994, nr 10
Derek Mahon, Wiersz. “Tygodnik Powszechny” 1994, nr 21
Jiří Skořepa, Wiersz. “Lettre Internationale po Polsku” (Warszawa) 1994, nr 2
Ivan Kolenič, Wiersze. “Lettre Internationale po Polsku” 1994, nr 2
Ivan Blatný, Wiersz. “Lettre Internationale po Polsku” 1994, nr 2
Oldřich Wenzl, Wiersz. “Lettre Internationale po Polsku” 1994, nr 2
Andrijan Turan, Wiersz. “Lettre Internationale po Polsku” 1994, nr 2
Ivica Ruttkayová, Wiersz. “Lettre Internationale po Polsku” 1994, nr 2
Wiersze poetów czeskich (Michal Ajvaz, Václav Burian, Jaromir Šavrda, Oldřich Wenzl, Ivan Wernisch) “Kresy” 1994, nr 2
Tom Matthews, Wiersze. “Tygodnik Powszechny” 1994, nr 34
Ewald Murrer, Wiersze. “Nowy Nurt” (Poznań) 1994, nr 9
Vladimir Nabokov, O Chodasiewiczu. “Zeszyty Literackie” 1994, nr 47
Jiří Kolář, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1994, nr 9
Jan Skácel, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1994, nr 9
Amy Lowell, Wiersze. “Kwartalnik Artystyczny” 1994, nr 3
Oleh Łyszeha, Łabędź [wiersz]. “Kresy” 1994, nr 3
Vladimír Holan, Wiersze. “Tytuł” 1995, nr 1
Ezra Pound, Provincia deserta. “Literatura na Świecie” 1995, nr 1-2
Ezra Pound, Pieśni [XVII, XXX, XXXVIII]. “Literatura na Świecie” 1995, nr 1-2
Christopher Reid, Wiersze. “Tygodnik Powszechny” 1995, nr 2
Marian Leško, Nie odejdzie bez walki. “Gazeta Wyborcza” 1995, nr 110 (13-14 V)
Konstantin Biebl, Wiersze. “Tytuł” 1995, nr 2
Jan Strasser, Komu brakuje wroga? “Gazeta Wyborcza” 1995, nr 139 (17-18 VI)
Oleg Pastier, Wiersz. “Tygodnik Powszechny”1995, nr 36
Jorge Luis Borges, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1995, nr 5-6
Egon Bondy, Wiersze. “Gazeta Wyborcza” 1995, nr 169  (22-23 VII)
Ezra Pound, Pieśni (V, XIII, XLIX). “Kresy” 1995, nr 3
Peter Darovec, Co czytają Słowacy? “Gazeta Wyborcza” 1995, nr 222 (23-24 IX)
Prawda jest banalna. Václav Bělohradský w rozmowie z Bohumilem Pečinką. “Gazeta Wyborcza” 1995, nr   222 (23-24 IX)
Michal Ajvaz, Thalassa [wiersz]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1995, nr 10
Josef Kroutvor, Praskie bary i bufety. “Gazeta Wyborcza” 1995, nr 292 (16-17 XII)
Manuela Miga, Haiku. “Tytuł” 1995, nr 3-4
Humberto Senegal, Haiku. “Tytuł” 1995, nr 3-4
Ana Rosa Nuñez, Haiku. “Tytuł” 1995, nr 3-4
Haiku współczesnych poetów amerykańskich (Matthew Louviere, Marion Jane Mattews, Dany Hussinger, Davina Kosh, George Ralph, James O'Neil, Carol Montgomery, Maria Rewakowicz, Ebba Story, Garry Gay, Steve Diebold, Leroy Gorman, Kenneth Yanemura,Elliot Richman, Glenn Gustafson, John Ziemba, June Moreau). “Tytuł” 1995, nr 3-4
Petr Mikeš, Haiku. “Tytuł” 1995, nr 3-4
Stefan Balak, Haiku. “Tytuł” 1995, nr 3-4
Natalia Astafjewa, Sześć hokku. “Tytuł” 1995, nr 3-4
Jack Kerouac, Haiku. “Tytuł” 1995, nr 3-4
Mała antologia poezji [czeskiej] (Michal Ajvaz,  Ivan Blatný, Jiří Kolář, Vítězslav Nezval, Petr Král). “Zeszyty Literackie” 1995, nr 4
Vladimír Holan, Wiersze. “Zeszyty Literackie” 1995,  nr 4
Petr Král, Wiersze. “Opcje” (Katowice) 1995, nr 4
Miroslav Červenka, Wers i czas. “Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4
Ivan Blatný, Wiersze. “Na dziko” dodatek poetycki do kwartalnika “Opcje” (Katowice) 1996, nr 1
Jiří Kolář, Wiersze. “Śląsk” (Katowice) 1996, nr 1
Jaroslav Seifert, Wiersz. “Podkowiański Magazyn Kulturalny” 1996, nr 1
Michal Steindler, Wiersze. “Topos” 1996, nr 1
Ivan Wernisch, Wiersze. “Topos” 1996, nr 1
Petr Tat'oun, Wiersz. “Topos” 1996, nr 1
Jaromir Šavrda, Wiersz. “Topos” 1996, nr 1
Karel Kapoun, Wiersz. “Topos” 1996, nr 1
Jiří Olič, Wiersz. “Topos” 1996, nr 1
Daniela Hodrová, Pod dwiema postaciami [fragment powieści]. “Literatura na Świecie” 1996, nr 3
Daniela Hodrová, Theta [fragmenty powieści]. “Literatura na Świecie” 1996, nr 3
Jiří Kratochvil, Z o.o. [opowiadanie]. “Literatura na Świecie” 1996, nr 3
Jiří Kratochvil, Nie wygłoszony referat. “Literatura na Świecie” 1996, nr 3
Thomas Stearns Eliot, Ludzie bez wnętrza [poemat]. “Śląsk” 1996, nr 3
Jaroslav Seifert, Wiersze. “List Oceaniczny” 1996, nr 30
Daniela Hodrová, Dzień Peruna [fragment powieści]. “Krasnogruda” (Sejny) 1996 nr 5
Michal Ajvaz, Holeszowice [wiersz]. “Krasnogruda” 1996,  nr 5
Vítězslav Nezval, Wiersze. “Krasnogruda” 1996, nr 5
Jan Skácel, Wiersze. “Podkowiański Magazyn Kulturalny” 1996, nr 2
Dominik Tatarka, Opowiem ci o Uli [fragment książki Navraváčky]. “Gazeta Wyborcza”, nr z 4-5 V 1996
Martin M. Šimecka, Demon niezgody [o Dominiku Tatarce]. “Gazeta Wyborcza”, nr z 4-5 V 1996
Václav Burian, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996, nr 7-8
Michal Ajvaz, Trąba [opowiadanie] “Topos” 1996, nr 1
Gerardo Beltrán, Wiersze. “List Oceaniczny” (Toronto,  Kanada)  1996, nr 36
Jaroslav Seifert, Wiersze. “Topos” 1996 nr 4
Ivan Wernisch, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1996 nr 10
Ivan Kolenič, Wiersze. “Kresy” 1996, nr 1
Petr Mikeš, Wiersze. “Scriptores Scholarum” 1996, nr 10
Ivan Wernisch, Wiersze. “List Oceaniczny” 1996, nr 32
Jiří Kolář, Wiersze. “Tygiel Kultury” 1996, nr 2
Jiří Kolář, Wiersze. “List Oceaniczny” 1996, nr 32
Miroslav Kusy, Ślepa uliczka autonomii [komentarz publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 1996, nr z 3-4 VIII
Ondrej Dostal, Wspólny problem [komentarz publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 1996, nr z 3-4  VIII
Kamila Pojslová, Cygany znikna jak kamfora [komentarz publicystyczny]. “Gazeta  Wyborcza” 1996, nr z 7-8 IX
Richard Caddel, Brzeg Bałtyku [cykl wierszy]. “List Oceaniczny: 1996, nr 37
Jaroslav Seifert, Kolumna morowa. “Tygiel Kultury” 1996, nr 8-9
Michal Ajvaz, Inne miasto [fragment powieści]. “Tygiel Kultury” 1996, nr 8-9
Václav Bělohradský, Słodkie lata sześćdziesiąte. “Gazeta Wyborcza” 1996, nr z 23-24 XI
Gerardo Beltrán, Drzewo ziemi [poemat]. “Tygiel Kultury” 1996, nr 12
Egon Bondy, Wiersze. “Akcent” 1996, nr 4
Jiří Kolář, Wiersze. “Pogranicza” 1996, nr 4
Michaił Mołostwow, Vivat Polonia!. “Gazeta Wyborcza” 31 XII 1996-1 XII 1997 (nr 303)
Marian Leško, Folwark słowacki [komentarz publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 1997, nr 26 (31 I)
Ivan Wernisch, Wiersze i prozy. “Topos” 1997, nr 1
Jaroslav Seifert, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 3
Jiří Kolář, Wiersze. “Fraza” 1997, nr 1
Josef Hiršal, Wiersze. “Fraza” 1997, nr 1
Vratislav Brabenec, Wiersze. “Fraza” 1997, nr 1
Oleg Pastier, Wiersze. “Fraza” 1997, nr 1
Martin M. Šimečka, Samotna wyspa. “Gazeta Wyborcza” 1997, nr 119 (23 V)
Václav Havel, Europejska ojczyzna. “Gazeta Wyborcza” 1997, nr 119 (23 V).
Tomáš Halik, Bose nogi biskupa Wojciecha. “Gazeta Wyborcza” nr z 7-8 VI 1997
Jaroslav Seifert, Wiersze. “Kwartalnik Artystyczny” 1997, nr 2
Vlastimil Třešňák, Madame Praga [wiersz]. “Kwartalnik Artystyczny” 1997, nr 2
Michal Ajvaz, Miasto, Sympozja [wiersze]. “Kwartalnik Artystyczny” 1997, nr 2
Michal Ajvaz, Inne miasto [fragment powieści]. “Kwartalnik Artystyczny” 1997, nr 2
Daniela Hodrová, Pod dwiema postaciami [fragment powieści]. “Kwartalnik Artystyczny” 1997, nr 2
Jiří Rak, Sto lat walki o rękopisy [esej historyczny]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 6
Gerardo Beltrán, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1997, nr 6
Bohumil Doležal, Smutny koniec czeskiego cudu [publicystyczny komentarz gospodarczo-polityczny]. “Gazeta Wyborcza” 1997, nr 172 (z 25 VII)
Kerry Shawn Keys, Miłość; Na wyspie; Słuchaj; Tamto lato. Martwa natura; Poswiata; O pomarańczowych górach [wiersze]. “Odra” 1997, nr 7-8
Ezra Pound, Hugh Selwyn Mauberley [poemat]. “Tytuł” 1997, nr 2 (26)
Vladimír Holan, Wiersze. “Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego” 1997, nr 5/6 (17/18)
Vladimír Holan, Z tomu Kolury [prozy poetyckie]. “Kontrapunkt. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego” 1997, nr 5/6 (17/18)
Jaroslav Seifert, Wiersze. “Kontrapunkt. Magazyn kulturalny Tygodnika Powszechnego” 1997, nr 5/6 (17/18)
Dušan Třeštík, Siodłajmy Rosynanty [komentarz publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza”, nr z 7 XI  1997
Jiřína Hauková, Wiersze. “Tygodnik Powszechny” 1997, nr 47
Jiří Kolář, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1997, nr 7
Michal Ajvaz, Jaszczury [opowiadanie]. “Przekrój”, nr próbny, październik 1997
Jiří Kratochvil, Ballada z mgły [opowiadanie]. “Fraza” 1997, nr 4
Michal Ajvaz, Opowiadania. “Fraza” 1997, nr 4
Karel Milota, Wiersze. “Fraza” 1997, nr 4
Ivan Čičmanec, Czy Słowacja leży w Europie Środkowej [tekst publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 1998, nr z 30 I.
Daniela Hodrová, Przestrzeń powieści [fragment książki Powieść wtajemniczenia]. “Akant” 1998, nr 2
Oleg Pastier, Wiersze. “Akant” 1998, nr 3
Julius Zeyer, Romanca [wiersz]. “Akant” 1998, nr 3
Ivan Wernisch, Wiersze. “Akant” 1998, nr 3
Milan Nápravník, Teatr [cykl wierszy]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 4
Ludvík Kundera, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 4
Ezra Pound, Pieśni (XIV, XV, XVI). “bruLion” 1998, vol. XII
Aleksandr Makarow-Krotkow, Wiersze. “Akcent” 1996, nr 1-2
Michal Ajvaz, Inne miasto [fragment powieści]. “Odra” 1998, nr 4
Jiří Kratochvil, Opowiadania. “Akant” 1998, nr 8
Jan Urban, Zapomniana wiosna [tekst publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 1998, nr 195 (21 VIII 1998)
Miroslav Holub, Wiersze. “Tygodnik Powszechny” 1998, nr 35
Oleg Pastier, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 9
Martin M. Šimečka. Neurotyczne społeczeństwo naszych czasów [tekst publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” nr z 26-27 IX 1998
Václav Burian, Tomáš Tichák, Rok 1968 i później. Rozmowa z Jaroslavem Šabatą. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Daniela Hodrová. Labirynt świata i raj serca Jana Amosa Komenskiego. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Jaroslav Vrchlický, Wiersze. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Otokar Březina, Natura  [wiersz]. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Jakub Deml, Kwiaty lodowe. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Jakub Deml, Trzy prozy. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Jakub Deml, Moi przyjaciele [fragmenty]. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Miroslav Holub, Wiersze. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Ivan Wernisch, Wiersze i proza poetycka. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Petr Mikeš, Wiersze. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Václav Burian, Wiersze. “Tygiel Kultury” 1998, nr 6-8
Jacques Rupnik, 30 lat później [tekst publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 1998, nr 250
Ezra Pound, Wiersze. “Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3
Ezra Pound, Pieśni [VI, XXXIX, LXXV]. “Kwartalnik Artystyczny” 1998,  nr 3
Ezra Pound,  Nieustanne gadanie do tłuszczy [esej]. “Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3
M. L. Rosenthal,  Kilka uwag o “Pieśniach” Ezry Pounda. “Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3
Miroslav Holub, Spotkanie z Ezrą Poundem. “Kwartalnik Artystyczny” 1998, nr 3
Otokar Březina, Wiersz. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 10
Ivan Slavík, Wiersz. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 10
Jiří V. Svoboda, Wiersz. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 10
Dagmar Sedlická, Wiersz. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 10
Karel Kapoun, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 10
Miloš Macourek, Wiersz. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 10
Jan Burian, Wiersze i piosenki. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 10
Michal Ajvaz, Jaszczury [opowiadanie]. “Plus Minus”, dodatek tygodniowy do “Rzeczpospolitej” 1998, nr 13  (12-13 XII)
Miroslav Holub, Wiersze. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1998, nr 12
Michal Ajvaz, Sklep na ulicy Maisla [fragment powieści Inne miasto]. “Konteksty” (Warszawa) 1998,  nr 3-4.
Daniela Hodrová, Powieść wtajemniczenia [fragment pracy literaturoznawczej]. “Przegląd Literacko-Artystyczny” 1999, nr 1-2
Jurgis Baltrušaitis, Wiersze. “Akant” 1999, nr 5
Ezra Pound, Pieśni [VIII, LXXXII, CXVI. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 5.
Ołena Hałeta, Iryna Starowojt, Literatura ukraińska po “Rybo-wino-kurze”. “Tygiel Kultury” 1999, nr 1-3
Poeci ukraińscy w przekładzie Leszka Engelkinga (Pawło Tyczyna, Mychail Semenko, Ołeksa Slisarenko, Lina Kostenko, Iryna Żyłenko, Wiktor Neborak. “Tygiel Kultury” 1999, nr 1-3
Tim Snyder, Aksamitna obojętność [komentarz publicysyczny]. “Gazeta Wyborcza” 1999, nr 253 (28 X)
Jiří Kolář, Mistrz Sun o sztuce poetyckiej [rozdz. 1-3]. “Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6
Jiří Kolář, Wariacje [wiersze]. “Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6
Jiří Kolář, Krew w wodę [cykl wierszy]. “Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6
Jiří Kolář, Problematyka kompozycji poetyckiej [szkic]. “Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6
Jan Hanč, Wiersze. “Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6
Jan Hanč, Zapiski w zeszytach. “Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6
Wiersze poetów ukraińskich w przekładzie Leszka Engelkinga (Pawło Tyczyna, Lina Kostenko, Iryna Żyłenko, Wiktor Neborak) “Gazeta Lwowska” 1999, nr 15
Oleg Pastier, Wiersze. “Graffiti” (Białystok) 1999, nr 3
Jan Křen, Pożegnanie z przeszłością [tekst publicystyczny] “Czas Kultury” 1999, nr 2
Petr Pithart, Fory dla pokrzywdzonych: prawo do nierówności? [tekst publicystyczny]. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Jiří Kolář, Historia prawdziwa (Ród Genora) [cykl wierszy]. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Miroslav Brűck, Wiersze. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Pavol Hudák, Wiersze. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Jiří Kolář, Wiersze. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Ivan Kolenič, Wiersze. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Oleg Pastier, Wiersze. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Ivan Wernisch, Wiersze. “Czas Kultury” 1999, nr 2
Michal Ajvaz, Schody (fragment powieści Inne miasto). “Czas Kultury” 1999, nr 2
Ezra Pound, Wiersze. “Pogranicza” 1999, nr 5
Ezra Pound, W hołdzie Sekstusowi Propercjuszowi [fragmenty poematu] “Pogranicza 1999, nr 5
Michal Ajvaz, Inne miasto [fragmenty powieści]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 11-12.
Birut? Marcikeviči?t?, Wiersze. “Tygiel Kultury” 1999, nr 10-12
Birut? Marcikeviči?t?, Wiersze (przekład razem z A. Kluzborską). “Tygiel Kultury” 1999, nr 10-12
Egl? Juodvalk?, Góra cukru [fragment powieści]. “Tygiel Kultury” 1999, nr 10-12
Milan Rúfus, Kobieta [wiersz]. “Vivat Academia” (Gdańsk) 1999, nr 9
Vladimír Holan, Ewa [wiersz]. “Vivat Academia” 1999, nr 9                    
Michal Ajvaz, Inne miasto (fragmenty). “Przegląd Artystyczno-Literacki” 1999, nr 11-12
Vlasta Chramostová. Cyrograf. “Tygodnik Powszechny” 2000, nr 9
Jiří Pehe, Pożytek z Mečiara [tekst publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 2000, nr 52
Charles Bukowski, Wiersze. Przegląd Artystyczno-Literacki”  2000, nr 3
Ján Buzássy, Wiersze. “Vivat Academia”  2000, nr 3
Charles Bukowski, Wiersze. “Pimka” (Gdańsk) 2000, nr 1
Vladimiír Holan, Wiersze. “Pimka” 2000, nr 1
Milan Rúfus, Wiersz. “Pimka” 2000, nr 1
H.D. (Hilda Doolittle), Wiersze. “Kwartalnik Artystyczny”  2000, nr 1
Rudolf Altschul, Wiersze. “Fraza” 2000, nr 1/2
Zbyněk Havlíček, Wiersz. “Fraza” 2000, nr 1/2
Karel Hynek. Wiersze. “Fraza” 2000, nr 1/2
Mikuláš Medek, Wiersze. “Fraza” 2000, nr 1/2
Karel Šebek, Wiersze. “Fraza” 2000, nr 1/2
Agnes Heller w rozmowie z Peteren Morvayem. Europa (Od)Środkowa. “Gazeta Wyborcza” 2000, nr z 28 IX
Gwiazdy nam sprzyjają. Viktor Orban w rozmowie z Peterem Morvayem. “Gazeta Wyborcza” 2000, nr z 26 X
Gerardo Beltrán, Wiersze. “Literatura na Świecie” 2000, nr 7-8
William Butler Yeats, Symbolizm w malarstwie [esej]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 10
William Butler Yeats, Symbolizm w poezji [esej]. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 10
Ferdinand Peroutka, Tomasz Garrigue Masaryk – Szczęśliwy mąż stanu. “Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 10
William Butler Yeats. W Stratfordzie nad Avonem [esej].  “Didaskalia” 2001, nr 41 (luty)
Tomáš Halik, Wiara, wolność, ateizm [szkic publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 2001, nr z 10-11 marca
Nikołaj Gumilow, Wiersze. “Kresy” 2001, nr 1-2
Nikołaj Rierich, Wiersze. “Kresy” 2001, nr 1-2
Jan Skácel, Wiersze. “Topos” 2001, ne 2-3
Tomáš Halik, Ukradziony spokój [szkic publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 2001, nr 234 (6-7 X)
Gerardo Beltán, Wiersze. “Tygiel Kulrury” 2001, nr 7-9
Daniela Hodrová, Pod dwiema postaciami (fragmenty powieści). “Tygiel Kulrury” 2001, nr 7-9
Anna A. Hlavačová, Powieść Dostojewskiego na scenie. “Tygiel Kulrury” 2001, nr 7-9
Karol Chmel, Wiersze. “Tygiel Kultury” 2001, nr 7-9
Basil Bunting, Ch?mei w Toyamie. “Literatura na Świecie” 2001, nr 5-6
Basil Bunting, Punt widzenia poety. “Literatura na Świecie” 2001, nr 5-6
Basil Bunting, Biggflatts. Autobiografia.“Literatura na Świecie” 2001, nr 5-6
Basil Bunting, [Briggflatts to poemat…]. “Literatura na Świecie”  2001, nr 5-6
Basil Bunting, Ody. “Literatura na Świecie” 2001, nr 5-6
Tomasz Halik, Czyż nie wiecie, że musiałem grać diabła? [wspomnienie o Jiřím Němcu]. “Gazeta Wyborcza” 2001, nr 263 (10-11 XI)
Ludvík Štěpán, hasła “Epigramat (w Polsce)”, “Epitafium”, “Figlik”,  “ Fraszka” do “Materiałów do Słownika rodzajów literackich”. “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2001, z. 1-2, Łódź 2001 Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Ezra Pound, Pieśń XXIX, Pieśń CIX, Notatki do Pieśni CXVII i n. “Czas Kultury” 2001, nr 3
Martin M. Šimečka, 110 konarów. Realny socjalizm i płynące zeń nauki [szkic publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” nr z 5 I 2002
Jiřina Hauková, Wiersze. “Tygodnik Powszechny” 2002, nr 2 (2740)
Bohumil Doležal, Nie bronię Orbána, ale... [tekst publicystyczny]. “Gazeta Wyborcza” 2002, nr 50
Tatiana Miłowidowa-Venclova, Słodkie życie [opowiadanie]. “Tygiel Kultury” 2001, nr 10-11
Václav Havel, [Havel ostrzega Europę] [wypowiedź polityczna]. “Gazeta Wyborcza” 2002, nr 92 (z 19 IV)
Martin Porubjak, Lustrzane odbicia [artykuł teatrologiczny]. “Dialog” 2002, nr 4
Juraj Šebesta. Gunagu i Stoka: niezależny teatr na Słowacji. “Dialog” 2002, nr 4
Robert Herrick, Płacząca wiśnia [wiersz]. “Przekrój” 2002, nr 19
Walt Whitman, Pochodnia [wiersz]. “Przekrój” 2002, nr 19
Thomas Ernest Hulme, Człowiek w bocianim gnieździe [wiersz]. “Przekrój” 2002, nr 19
Martin M. Šimečka, 110 konarów. Realny socjalizm i płynące zeń nauki [esej] (W:) Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, pod red. Filipa Modrzejewskiego i Moniki Sznajderman, Wołowiec 2002 Wydawnictwo Czarne
Václav Žák, Nostalgie: gry polityczne czy trzeźwość [esej]. (W:)  Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, pod red. Filipa Modrzejewskiego i Moniki Sznajderman, Wołowiec  2002 Wydawnictwo Czarne
Jiří Kolář, Wiersze, “Tygodnik Powszechny” 2002, nr 35
Jiří Kolář, Rzeczy. słowa i ludzie [wiersz]. “Przekrój” 2002. me 35
Jiří Kolář, Wiersze. “Dekada Literacka” 2002, vol. XII, nr 9/10
Jiřina Hauková, Wiersze. “Dekada Literacka” 2002, vol. XII, nr 9/10
Jáchym Topol. Nocna praca [fragment]. “Dekada Literacka” 2002, vol. XII, nr 9/10
Jiří Kratochvil, Opowiadanie z rozkoszną kulminacją. “Dekada Literacka” 2002, vol. XII, nr 9/10
Michal Ajvaz, Wiersze. “Dekada Literacka” 2002, vol. XII, nr 9/10
Jaroslav Vrchlický, Śpiąca Praga [wiersz]. Praha 2003 [kalendarz]. Oprac.graficzne L. Majewski, zdjęcia M. Patyczek, wybór tekstów L. Engelking. [Warszawa 2002] J&S Group
Ivan Wernisch, Wiersze. Praha 2003 [kalendarz]. Oprac. graficzne L. Majewski, zdjęcia M. Patyczek, wybór tekstów L. Engelking. [Warszawa 2002] J&S Group
Ivan Blatný, A cyrk odjeżdżał już [wiersz]. Praha 2003 [kalendarz]. Oprac. graficzne L. Majewski, zdjęcia M. Patyczek, wybór tekstów L. Engelking. [Warszawa 2002] J&S Group
Vladimír Holan, Nie ma [wiersz]. Praha 2003 [kalendarz]. Oprac.graficzne L. Majewski, zdjęcia M. Patyczek, wybór tekstów L. Engelking. [Warszawa 2002] J&S Group
František Halas, Wiersze. Praha 2003 [kalendarz]. Oprac. graficzne L. Majewski, zdjęcia M. Patyczek, wybór tekstów L. Engelking. [Warszawa 2002] J&S Group
Nikołaj Gumilow, Gwiezdna trwoga [poemat]. “Tygiel Kultury” 2002, nr 10-12
Igor Sławycz. ***Gdy mnie razem z październikiem... [wiersz].  “Tygiel Kultury” 2002, nr 10-12
Nikołaj Rierich, Wiersze (Zaklęcie, Nie zabijać?, Dla nas?, Ścieżki). “Tygiel Kultury” 2002, nr 10-12
Aleksandr Kusznier, Wiersze (***Widzę, jaki dwunasty był wiek..., ***Nawet bardzo zwykłe dnie...). “Tygiel Kultury” 2002, nr 10-12
Siergiej Zawjałow, Z niewykonanych przekładów [cykl wierszy]. “Tygiel Kultury” 2002, nr 10-12
Carl Sandburg, Wiersze (Zupa; Rudowłosa kasjerka z restauracji; Grzechy Kalamazoo; Dobranoc; Letnie gwiazdy; Rzucajcie róże; Gwiazdy, pieśni, twarze; Strączki; Baloniki po pięć centów). “Kresy” 2002, nr 3-4
“Pisanie jest wielką przestrzenią wolności...” Z Jáchymem Topolem, autorem powieści “Siostra” rozmawia Paweł Dudziak. “Tygodnik Powszechny” 2003, nr 7
Tomasz Halik, Dusza Europy [esej]. “Gazeta Wyborcza”  2003, nr 132, 7-8 VI.
Kerry Shawn Keys, Żądza, Płacze w swoim pokoju, Po  burzy, Dziewczęta z Lapy, Naïd [wiersze]. “Topos” 2003, vol. XI, nr 4-5.
Libor Martinek, Odszedł czeski poeta Ivan Slavík [wspomnenie]. “Tygiel Kultury” 2003, nr 7-9
Karol Chmel, Komunikacja, Z dziennika III, Andante, Porcelana, złudzenia, Radość, Statystyka [wiersze]. “Tygiel Kultury” 2003, nr 7-9
Michal Ajvaz, Czekanie przed budką telefoniczną; Lina [opowiadania]. “Podkowiański Magazyn Kulturalny”, 2003, nr 3-4.
Ivan Wernisch, *** (Początkowo każdy pisze inaczej); Żz; Dom się pali [prozy poetyckie i wiersz). “Podkowiański Magazyn Kulturalny”, 2003, nr 3-4.
Libor Martinek, Haiku. “Tygiel Kultury” 2003, nr 11-12
Lina Kostenko, Wiersze. “Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2004, nr 1
Stanisław Szewczenko, Wiersz. “Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2004, nr 1.
Wasyl Starun, Wiersz. “Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2004, nr 1
Ford Madox Ford, Stare domy Flandrii; Kiedy świat się zawalił [wiersze]. ”Pogranicza” 2004, nr 3.
Frank Stuart Flint, Żebrak [wiersz]. ”Pogranicza” 2004, nr 3.
Richard Caddel, Dziecięce dni [wiersz]. ”Pogranicza” 2004, nr 3.
T. S. Eliot, Wieczór Bostonu [wiersz]. ”Pogranicza” 2004, nr 3.
Richard Aldington, Nowa miłość [wiersz]. ”Pogranicza” 2004, nr 3.
Ezra Pound, Pieśń XII i LXXXI. ”Twórczość” 2004, nr 7/8.
Ivan Slavik, Wieczór, Z oczami otwartymi [wiersze]. “Topos” 2004, nr 6 (79).
Libor Martinek, Śladami Petra Bezrucza, przekład razem z Wł. Sikorą. Śląskie Miscellanea, t. 17, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2004, Wydawnictwo Gnome
Jiří Holý, rec. ks. J. Trávníček, Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy. “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XLVII, z. 1-2 (93-94), Łódź 2004 Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Jáchym Topol, Droga do Bugulmy [sztuka teatralna]. „Dialog 2005, rok L, nr 11
William Butler Yeats, Cztery pory ludzkiego życia [wiersz]. „Podkowiański Magazyn Kulturalny 2005, nr 3
Anonim, Weź mnie stąd, góralko... [wiersz]. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2005, nr 3
Henry Vaughan, Odeszli wszytcy do świata światłości... [wiersz]. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2005, nr 3
Nikołaj Gumilow, Słowo [wiersz]. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2005, nr 4
Maryna Cwietajewa. ***Maska, muzyka... A trzecie?... [wiersz]. „Podkowiański Magazyn Kulturalny” 2005, nr 4
Cesar Vallejo, Przemoc godzin [wiersz]. „Tygiel Kultury” 2005, nr 10-12
Kerry Shawn Keys, Obiektywny rejestr [wiersz] „Tygiel Kultury” 2005, nr 10-12
Martin Reiner, *** (Ach, jakże się czuję wyczerpany...), Los Catherine Deneuve [wiersze]. „Topos” 2006, nr 3
František Kafka, Legenda wigilijna z getta. „Midrasz” (Warszawa) 2006, nr 7-8 (111-112)
Libor Martinek, Wiersz. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Jakub Deml, Wiersz. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Jaroslav Seifert, Lawn-tennis, Los, Panorama [wiersze]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Karel Kapoun, Kiedy człowiek odchodzi [wiersz]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Jiří Kolář, Kiedy, Termity [wiersze]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Viola Fischerová, Wiersz. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Vratislav Färber, Wiersz. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Rostislav Valušek, Z umarłym [wiersz]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Jiří Staněk, Ciężary, Barokowe posągi letnią nocą [wiersze]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Filip Topol, Karola jubilera podróż na Korsykę [fragment opowieści]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Tomáš Tichák, Ołomuniec magiczny, Wyjazd w góry [felietony]. „Tygiel Kultury” 2006, nr 4-6
Jaroslav Seifert, Lawn-tennis, Panorama [wiersze]. „Topos” 2006, nr 5 (90)
Ludvík Štěpán, hasła Agitka; Anegdota; Apoftegmat; Epigraf/inskrypcja; Epigramat/epigram; Epitafium; Figlik; Fraszka; Madrygał; Przysłowie; Testament poetycki; Xenia. (W:) Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. Grzegorz Gazdy i Słowinii Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, Univeristas
Jiří Kolář, Wiersze [z tomu Wiersze ciszy]. „Literatura na Świecie” 2006, nr 11-12.
Andrej Chadanowicz, Godziny przemocy [poemat prozą]. „Tygiel Kultury” 2007, nr 1-3
Siergiej Zawjałow, Czas zagłady [poemat prozą]. „Tygiel Kultury” 2007, nr 1-3
Miroslav Holub, Wiersze. „Czas Kultury” 2007, nr 1-2
Gerardo Beltrán, Krótki pejzaż z cieniami; Samobójca z Nowego Światu [wiersze]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Václaw Burian, Wiersze. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Václav Burian, Mieszkam w Europie: Warszawa i setki tysięcy jej prażan [felieton]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Andrej Chadanowicz, Z cyklu Divertimento warszawskie [wiersze]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Anfrej Chadanowicz, Godziny przemocy [poemat prozą]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
James Coon, Okrzyk „nie ma”; Trzepiący dywany [wiersze]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Asar Eppel, Piękne słowo – Warszawa [szkic literacki]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Abel Murcia, Varsovia [wiersz]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Siergiej Zawjałow, Z niewykonanych przekładów, Z polskiego [wiersz]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Przez zęby [poematy prozą]. (W:) Warszawskie skrzyżowanie. Warszawa 2007 Centrum ŁOWICKA
Martin Skýpala, „Małe modlitwy” [posłowie do:] Jiří Staněk, Małe modlitwy (za Jiříego Ortena), Łódź 2007

   

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.