bannerpracownicy2.jpg

Prof. dr hab. Grzegorz Gazda

Katedra Teorii Literatury


gazda2

Emerytowany profesor zwyczajny

Uniwersytet Łódzki

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 specjalność naukowa:  historia literatury, teoria literatury, komparatystyka, kultura literacka
 
 studia i praca naukowa: 

Urodził się 13 października 1943 r. (Srock koło Piotrkowa Tryb.). Od 1954 r. mieszka w Łodzi, tu ukończył Szkołę Podstawową nr 2, a w latach 1957-1961 uczył się i uzyskał maturę w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Łodzi. W latach 1961-1966 odbył studia polonistyczne na Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczył w seminariach magisterskich prof. prof. Stefanii Skwarczyńskiej, Bolesława W. Lewickiego i Anieli Kowalskiej. W czerwcu 1966 r. uzyskał magisterium z filmoznawstwa (praca magisterska pod kierunkiem prof. Bolesława W. Lewickiego nt. filmu poetyckiego i z recenzją prof. S. Skwarczyńskiej). W latach 1966/67 odbywał staż w Zakładzie Teorii Literatury Katedry Teorii Literatury, Teatru i Filmu, którą kierowała Prof. Stefania Skwarczyńska.

Rozprawa doktorska Futuryzm w Polsce na tle ówczesnych prądów literackich została ukończona w 1971 r, a w lutym 1972 r. odbyła się publiczna obrona (promotor prof. Stefania Skwarczyńska) w Instytucie Badań Literackich PAN (stypendium doktorskie w latach 1967-1969 i seminarium doktoranckie prof. prof. Aliny Brodzkiej i Michała Głowińskiego). Recenzenci: prof. prof. Artur Hutnikiewicz, Michał Głowiński i Teresa Cieślikowska. Rozprawa opublikowana została w Ossolineum, w ramach serii IBL PAN „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej” (1974; Nagroda Ministra Sz. W. i N).

Po odbyciu studiów doktoranckich zatrudniony w UŁ w latach 1969-1972 na stanowisku st. asystenta w Zakładzie Teorii Literatury w Katedrze Teorii Literatury UŁ, a następnie w latach 1972-1986 na etacie adiunkta w tymże Zakładzie.

W latach 1974-1976 pracował jako lektor języka polskiego i literatury w Institut d’Etudes Slaves - Université de Caen (Francja). Po powrocie na macierzystą uczelnię, w latach 1978-1981, pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu U, który powstał z przekształconej Katedry Teorii Literatury.

W roku 1986 r. przystąpił do kolokwium habilitacyjnego. Podstawą była, opublikowana w Wydawnictwie UŁ i Wydawnictwie Łódzkim, rozprawa habilitacyjna pt.: Awangarda – nowoczesność i tradycja. Z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku (recenzenci: prof. prof. Stefania Skwarczyńska, Janusz Sławiński, Stanisław Jaworski i Alina Kowalczykowa). W efekcie kolokwium otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego i etat docenta (w 1987 r. - książka habilitacyjna o awangardzie uzyskała Nagrodę Ministra Sz.W.i N).

W latach 1987-1991 r. kierował w Instytucie Zakładem Wiedzy o Filmie i pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego. Od 1990 r. zatrudniony w UŁ na etacie profesora nadzwyczajnego. 22 stycznia 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. A od marca 2004, decyzją Ministra Edukacji Narodowej objął na UŁ etat profesora zwyczajnego. W latach 1986 -2014 był członkiem Rady Wydziału Filologicznego, a w latach 2002-2012 przez trzy kadencje był także członkiem Senatu UŁ. Wielokrotnie powoływany w UŁ na członka wielu senackich komisji. Ponadto pełnił funkcje eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej i członka Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2003 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN. Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN do 2015 i wchodził w skład Prezydium. A od 2004 r. członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN i członkiem Komisji Kultury i Sztuki przy łódzkim oddziale PAN. Od 2015 jest członkiem Rady Programowej łódzkiego oddziału PAN. W latach 2007-2010 pełnił obowiązki członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

W latach 1993 -2014 r. kierował Zakładem Teorii Literatury, a od 2002 r., kiedy przywrócono historyczny status tej jednostki był kierownikiem Katedry Teorii Literatury). W latach 1997-2012 kierował także Katedrą Teorii Literatury, Teatru i Filmu, potem przekształconą (w 2002) r. w Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, a następnie (w 2011) w Instytut Kultury Współczesnej, których to jednostek był dyrektorem do roku 2012. W latach 2005-2014 był kierownikiem Pracowni Języka i Kultury Żydowskiej. W latach 1997-2012 pełnił funkcję redaktora uniwersyteckiej serii „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Scientiae Artium et Litterarum". Od 1983 był najpierw członkiem redakcji, a następnie w latach 1997-2010 redaktorem naczelnym, a od r. 2010 - członkiem Rady Redakcyjnej międzynarodowego półrocznika wydawanego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe pt. „Zagadnienia Rodzajów Literackich / Les problèmes des genres littéraires”. Jest też członkiem Rady Redakcyjnej półrocznika „Slavica Litteraria" i czasopisma "Nowaja Rusistika" (Uniwersytet Masaryka w Brnie) oraz członkiem Rady Redakcyjnej internetowego czasopisma Ustavu Slavistiky Uniwersytetu Masaryka w Brnie pt. "Proudy" (środkowoeuropejskie czasopismo poświęcone nauce i literaturze).

W latach 1970-1995 pełnił funkcję sekretarza Komisji Poetyki i Stylistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Obecnie jest członkiem Komisji Badań Porównawczych Literatur Słowiańskich MKS. Brał udział w Międzynarodowych Kongresach Slawistów: w Warszawie (1973), Zagrzebiu (1978), Kijowie (1983) i Sofii (1988). Był zaproszony do udziału w Zjeździe Polonistów (Kraków 22-25 IX 2004) jako autor wystąpienia nt. "Sytuacja literatury w kulturze XX wieku".

W latach 1995-2003 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Teorii Literatury w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Był promotorem doktoratu honoris causa U. Ł. dla prof. dra hab. Janusza Sławińskiego (2007) oraz dla Amosa Oza (2013). Jest (od 2015 r, czyli od początku). członkiem kapituły przyznawanej przez UŁ Nagrody im. Pierwszego Rektora UŁ Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

Promotor 17 prac doktorskich oraz 331 prac magisterskich, recenzent w 38 przewodach doktorskich, 25 habilitacyjnych i 10 profesorskich. Napisał dziesiątki opinii wydawniczych. Powoływany ponadto przez Centralną Komisję d/s Stopni i Tytułu do Komisji Habilitacyjnych: pięciokrotnie jako przewodniczący – (UJ, UW, UW, UWr.) i trzykrotnie jako członek (UAM, UŁ, UMK).

Jest autorem i współredaktorem ponad dwudziestu książek oraz ponad stu rozpraw i studiów (w tym także drukowanych za granicą - w Czechach, Słowacji, Serbii, Niemczech, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech) z zakresu teorii literatury, genologii (współredaktor Słownika rodzajów i gatunków literackich, Kraków 2006; redaktor nowego wydania w Wydawnictwie PWN, Warszawa 2012) i komparatystyki (porównawcze ujęcia literatur europejskich XX wieku). Tej problematyce poświęconych jest pięć tomów studiów W kręgu zagadnień awangardy (wydanych w latach 1987-1995) oraz autorski Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku opublikowany przez PWN (2000 - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, nagroda miesięcznika „Literatura na Świecie” - w zakresie leksykografii i komparatystyki oraz nominacja do Nagrody im. Jana Długosza za "znaczące osiągnięcia w humanistyce"). Drugie wydanie, poprawione i zaktualizowane, ukazało się w 2009 r. W tym roku także ukazała się autorska książka Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej (Nagroda Naukowa Rektora UŁ).

Wygłaszał wykłady na uczelniach w Sztokholmie, Pradze, Brnie, Bratysławie, Banskiej Bystrzycy, Nitrze, Lipsku, Giessen i Viterbo.

W latach 1984-1987 był kierownikiem działu literackiego w łódzkim tygodniku społ.-kult. „Odgłosy”, a w latach 1991-1994 współredagował dwumiesięcznik „Film na Świecie” (tu publikował teksty własne i przekłady z j. francuskiego). Był konsultantem naukowym filmów prod. WFO w Łodzi: „Ty pójdziesz górą… (Eliza Orzeszkowa)”, Łódź (1978) oraz „Stefania Skwarczyńska – szkic do portretu uczonej” (1988) – oba w realizacji Zygmunta Skoniecznego.

Od 1987 r. jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Był także członkiem Związku Literatów Polskich (oddział w Łodzi). Od 2003 r. zaś członkiem Stowarzyszenia Instytut Tolerancji (wiceprezes) oraz - od powstania tego gremium - Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Otrzymał odznaczenia: 1987- Honorowa Odznaka m. Łodzi; 1989 - Złoty Krzyż Zasługi; 1991-Medal Komisji Edukacji Narodowej; 1994 – Medal UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce; 1998 – Medal 50-lecia UŁ; 2005 – Medal za Szczególne Zasługi Dla ZNP. 2008 - prezydencki Krzyż Złoty za Długoletnią Służbę. 2010 - Medal Łódzkiego Towarzystwa Naukowego "za szczególne zasługi w działalności na rzecz ŁTN". 2010 - Medal "Universitas Lodziensis Merentibus".

W październiku 2014 r. otrzymał Nagrodę Rektora UŁ I stopnia "za całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne".

Na 65-lecie współpracownicy z Katedry Teorii Literatury opublikowali pod redakcją Ireny Hubner, Agnieszki Izdebskiej, Jarosława Płuciennika i Danuty Szajnert tom studiów pt. "Awangardowa encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe", Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 536. W serii Sylwetki Łódzkich Uczonych, z numerem 115, pod redakcją Jarosława Płuciennika i Agnieszki Śliż, ukazał się zeszyt pt. "Profesor Grzegorz Gazda", wydany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014, s. 29.

 

książki: 

Futuryzm w Polsce (seria IBL PAN: Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej), Ossolineum, Wrocław 1972, s. 138;

 

Awangarda – nowoczesność i tradycja" ( Z teorii i historii europejskich kierunków literackich XX wieku), „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź 1986, s. 271;

 

(współred. z Teresą Cieślikowską), Problemy genologii. Literatura, teatr, film, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia polonica, seria I, nr 35, Łodź 1980, s.262;

 

(współred. z Tadeuszem Szczepańskim), W kręgu zagadnień awangardy, „Acta Universitatis Lodziensis” , Folia scientiarum artium et librorum 3, Łódź 1982, s. 260;

 

(sekr. red.) Poetyka i stylistyka słowiańska (pod red. Stefanii Skwarczyńskiej), Ossolineum, Wrocław 1972, s. 366;

 

Awangarda – nowoczesność i tradycja (W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku), Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987 (wyd. rozszerz. i popr. poz. 2), s. 290;

 

(współred. z Eweliną Nurczyńską-Fidelską i wstęp), W kręgu zagadnień awangardy II, „Acta Universitatis Lodziensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986, s. 230;

 

(współred. z Ryszardem Kluszczyńskim), W kręgu zagadnień awangardy III, "Acta Universitatis Lodziensis", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990, s. 299;

 

(współred. z Grażyną Szymczyk-Kluszczyńską), W kręgu zagadnień awangardy IV, "Acta Universitatis Lodziensis", Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 156;

 

(współred. z Małgorzatą Leyko), W kręgu zagadnień awangardy V, "Acta Universitatis Lodziensis", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 151;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problèmes des genres littéraires", t. 38, z.1-2 (75-76), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1995, s. 176;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problèmes des genres littéraires", t. 39, z. 1-2 ( 77-78), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1996, s. 198;

 

(współred. z Agnieszką Salską), Jerzy Kosiński: być tu i tam, Warszawa 1997, s. 190;.

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problèmes des genres littéraires", t. 40, z. 1-2 (79-80), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997, s. 198;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t. 41, z. 1-2 (81-82), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1998, s. 256;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t. 42, z.1-2 (83-84), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1999, s. 258;

 

Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 767;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t. 43, z. 1-2 (85-86), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000, s. 260;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t. 44, z. 1-2 (87-88), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, s. 224;

 

(współred. z Jarosławem Płuciennikiem i Agnieszką Izdebską),Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo, Universitas, Kraków 2002, s. 336;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres Litteraires", t. 45, z.1-2 (89-90), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002, s. 228;

 

(współred. z Jarosławem Płuciennikiem i Agnieszką Izdebską), Gotycyzm i groza w kulturze,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 232;

 

Stereotypy w literaturze (i tuż obok), współred. z W. Boleckim, (z serii: Z Dziejów  Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. LXXXIV) Wydawnictwo IBL PAN , Warszawa 2003, s. 346;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t. 46, z.1-2 (91-92), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, s. 300;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t. 47, z. 1-2 (93-94), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004, s. 240;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires', t. 48, z. 1-2 (95-96), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, s. 248;

 

(współred. ze Słowinią Tynecką Makowską), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Universitas, Kraków 2006, s. 813;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t. 49, z. 1-2 (97-98), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2006, s. 246;

 

(współred.z Johannem Biedermannem i Ireną Hubner), Realizm magiczny. Teoria i realizacje artystyczne, Wyd. UŁ, Łódź 2007, s. 358;

 

(red.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les problèmes des genres littéraires”  t. 50, z. 1-2 (99-100), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, s.  276;

 

Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 270;

 

(współred. z Mariuszem Gołębiem), Space of a Garden – Space of Culture, Cambridge Scholars Press, Cambridge 2008 , s. 460;

 

(współred.z Mariuszem Gołębiem), Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury, Universitas, Kraków 2008, s. 476;

 

(współred. z Jarosławejm Płuciennikiem i Ireną Hubner), Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s.  515;

 

(współred.z Jarosławem Płuciennikiem i Ireną Hubner ), Literatura, kultura, tolerancja, Universitas, Kraków 2008, s. 566;

 

(red.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problèmes des genres littéraires”, t. 51, z.1-2 (101-102), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2008, s. 344;

 

Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, PWN. Warszawa 2009, s. 850, wydanie drugie zmienione, il.;

 

(red.) "Zagadnienia Rodzajów Literackich/Les Problemes des genres litteraires", t.52, z 1-2 (103-104), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009, s. 270;

 

(red.) Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 1253.

 

(współred. z Małgorzatą Leyko i Pawłem Rutkiewiczem), Reprezentacje Shoah  w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne, w serii: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium i Literarum, t. 11 , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.  

 

 
studia, artykuły, recenzje  (wybór):

Film poetycki. Wybrane zagadnienia genologiczne, „Sprawozdania Łódzkiego Towarzystwa Naukowego„, R. 21 nr 8, Łódź 1967, s. 8.

 

Władysław St. Reymont i „sfery wyświetlające”, „Prace Polonistyczne” Seria 24, Łódź 1968, s. 277-284.


 Architektonika graficzna poetyckiego utworu drukowanego (w:) J. Trzynadlowski (red.) Literatura i metodologia, Wrocław 1970, s. 213-229.


Funkcja artystyczna pastorałek w twórczości Tytusa Czyżewskiego i Jerzego Harasymowicza (W:) Literatura i metodologia, j. w. , s. 81-89.


Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej (w:) H. Kirchner, Z. Żabicki (red.) Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, Seria I, Wrocław 1972. s. 365-395.

 

O gatunkach polskiej poezji futurystycznej (W:) Z polskich studiów slawistycznych, Seria 4. Nauka o literaturze, Wrocław 1972, s. 235-241.

 

Społeczne uwarunkowania grup literackich w Polsce międzywojennej (w:) S. Żółkiewski, M. Hopfinger (red.) O współczesnej kulturze literackiej, t. 2, Warszawa 1973, s. 57-85.

 

Przedruk (w:) J. Kajtoch (red.), Pokolenia i grupy literackie po 1918 r., Kraków 1976 , s. 240-276 oraz II wydanie, Kraków 1979, s. 240-276.

 

Futuryści wobec prymitywu i poezji ludowej, „Nowy Wyraz” 1974 nr 2. s. 45-53.

 

Kaligram ,  hasło słownikowe,  „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 17, z. 2, 1974.

 

„O romansie brukowym i innych rzeczach wzgardzonych” (rec.) A. Okopień-Sławińska (red.) Formy literatury popularnej, „Teksty” 1974 nr 6, s. 129-133.

 

„Poezja walką”. Z problemów poetyki „Ziemi na lewo” i „Trzech salw” „Acta Universitatis Lodziensis” seria 1, z. 2, Łódź 1975, s. 45-53.


Poezja konkretna a problemy awangardy (w:) M. Péter (red.) The Strukture and Semantics of the Literary Text, Budapest 1977, s. 49-57.

 

(rec.) L. Richard, D’une apocalypse à l’autre. Sur L’Allemagne et ses productions intellectuelles de Guillaume II aux années vingt, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” T. 20, z. 2, 1977.


Das Bild des „poète maudit” in der avantgardistischen Poesie, „Zeitschrift für Slawistik“ 1978 H. 4, 558-570.


(rec.) M. Angenot, Le roman populaire. Rechereches en paralittérature, „Zagadnienia Rodzajów Literackich“ T. 21, z. 1,1978.

 

Uwagi o badaniu poezji konkretnej, „Acta Universitatis Lodziensis” Seria I, z. 50, Łódź 1979, s. 49-57.

 

(rec.) Futuryści w Bibliotece Narodowej ( o książce:) H. Zaworska (red.), Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, ”Nowy Wyraz” 1979 nr 3.


 L’avant-garde et la tradition des genres littéraires, „Zagadnienia Rodzajów Literackich“ 1981 T. 24, z. 1.

i wersja polska: Awangarda wobec tradycji gatunkowych „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Scientiae Artium nr 3, Łódź 1982.

 

Awangarda i marksizm (w:) B. Owczarek, K. Rutkowski, (red.) Marksizm, kultura, literatura, Warszawa 1982, s.105-134.


Kształtowanie się pojęcia awangardy w krytyce i w badaniach literackich (w:) T. Kłak (red.) Problemy awangardy, Katowice 1983, s. 7-41..

 

(rec.) Probliemy żanra w zarubieżnoj litieraturie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” T. 25, z. 3, 1983.

 

Społeczno-kulturowa geneza awangardy (w:) U. Czartoryska, R. Kluszczyński (red.) Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, Warszawa 1985. s. 43-61.

 

Manifest literacki, ”Zagadnienia Rodzajów Literackich” T. XXVII, z. 1 (53) , 1985.

 

Projekt, założenia oraz indeks haseł „Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku”, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN” 1987, R. XLI, z.2, s. 10.

 

The Socio-cultural Determinants of the Polish Avant-garde (w:) N. A. Nilsson (red.), The Slavic Literatures and Modernism, Stockholm 1986, s. 129-141


oraz wersja polska: Społeczno-kulturowe determinanty polskiej awangardy , “Przegląd Humanistyczny” 1987 nr 3.

 

(rec.) J. Weisgerber (red.), Les avant-gardes litteraires au XXe siecle, „Pamiętnik Literacki“ 1986 z. 1, s. 388-398.


Awangarda (w:) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku (hasła próbne), Instytut Kultury, Warszawa 1988., s. 195-224.

 

Profesor Stefania Skwarczyńska 1902-1988, „Prace Polonistyczne” 1988


oraz  dwie podobne wersje w innych zbiorach:


Stefania Skwarczyńska (17 X 1902–28 IV 1988), „Biuletyn Polonistyczny” 1989 z. 2. Stefania Skwarczyńska (1902-1988), „Studia Semiotyczne” XVI-XVII, 1990.

 

Z historii Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej MKS, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. XXXI z. 1-2, 1988.


Stefania Skwarczyńska jako redaktor i wydawca (w:) J. Trzynadlowski (red.) Stefania Skwarczyńska. Uczony – nauczyciel-wychowawca, Łódź 1992, s. s. 86-96.

 

(rec.) Tadeusz Miczka: Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1990 z. 2.

 

Awangarda,  
Czartak,

Autentyzm,

Kwadryga,

Kreacjonizm,

Manifest literacki -

 hasła (w:) A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka (red.) Słownik literatury polskiej XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1992. s.47-49, 62-71, 479-481, 521-524,614-616.

 

(red. i  oprac.), Stefania Skwarczyńska, Byłam niepodległa (wspomnienia), „Gazeta Wyborcza” (wyd. łódzkie) 1993 nr 99, s. 4-5.


 

(rec.) A. et  O. Virmaux: Dictionnaire mondiale des mouvements littéraires et artistiques contemporains; E. Głębicka: Grupy literackie w Polsce 1945-1980, “Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 z.1-2.


(rec.) Tadeusz Kłak: Stolik Tadeusza Peipera, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1994 z.1-2 .

(Wybór, oprac. i wstęp) W Strzelecki, Drogi najprostsze, Łódź 1994.


Poète maudit: między poezją i życiem (romantyzm, symbolizm, awangarda) (w:) W kręgu zagadnień awangardy V, „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź 1995, s. 43-53.

 

Młodzi Żydzi (łódzka grupa artystyczno-literacka), „Verte” 1995.

oraz w internecie (wersja polska i angielska): www.jungjidysz.art.pl

Awangarda, Dadaizm, Awangarda literacka w Polsce

artykuły  (w:) Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. G. Dziamski, Instytut Kultury, Warszawa 1996, s. 21-33, 33-47, 263-277.

 

Tuwim i awangarda, „Prace Polonistyczne” 1996, s. 21-34.


Eco – nasz współczesny, „Mazowieckie Zeszyty Humanistyczne” 1996 z. 2. s. 65-75.


Realizm magiczny: między awangardą i postmodernizmem (w:) Zoltán András (red.) Nylev – stílus – irodalom, Budapest 1998, s. 167-173.

 

O szkole naukowej Stefanii Skwarczyńskiej (w:) S. Gala (red.) Rola nauczycieli w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, Łódź 1998, s. 311-319.

 

Neoawangarda w literaturach europejskich, “Filologicka revue” 1999, 1 (Banska Bystrica), s.5-13.


Modernizmus a modernizmy (w:) J. Soškova (red.) Studia Aesthetica III, Prešov 1999, s. 47-60.

 

Hasła osobowe (w:) L. Štepán (red.) Slovník polských spisovatelů, Praha 2000.

 

Awangarda i literatura jidysz (w:) Stefan Zabierowski (red.), Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi, Katowice 2000, s. 47-59.


Stulecie realizmów (w:) J. Okoń (red.), Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane  Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie  doktoratu,  Łódź 2000, s. 171-181.

 

Poezja konkretna – zamknięty etap awangardowej korespondencji sztuk,  „Litteraria Humanitas”.VIII, Komparatistika. Genologie. Translatologie, Brno 2000 s. 135-154..

 

Awangarda (w:) Awangarda. Teorija i istorija pojma 2, priredio Gojko Tesić, Beograd 2000, s. 115-134.


Avanguardia oggi, „Avanguardia”. "Rivista di Letteratura Contemporanea" 2001 No.16 (Roma), s. 155-158.

 

Kniżewni manifest, „Alfa”, 2001 nr 1 (Beograd) s. 36-37.

 

Sławomir Świontek (30 listopada 1942 – 21 marca 2001), “Pamiętnik Literacki” 2002 z. 1.

 

Paradoksy genologii (w:) Czesław P. Dutka (red.) Gatunki okołoliterackie, Wyd. PWSZ, Wałbrzych 2002, s. 9-14.

 

Modernizm i modernizmy (Uwagi o semantyce i pragmatyce terminu). (w: ) E. Kasperski, D. Ulicka (red.) Dialog – Komparatystyka – Literatura, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2002, s. 115-126.

 

O Pokoleniu "Współczesności" dzisiaj, "Przegląd Humanistyczny" 2002 nr. 6, s. 11-18.

 

Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki, "Midrasz" 2003 nr 7-8.  (Przedruk ze streszcz. ang. "Slavia". Praha 2004, R. 73, S. 1, s. 43-58.)

 

Ponadto w Internecie:  www.kafka.pl oraz www.zwoje-scrolls.com/zwoje43/text15.htm
 

Rosyjskie inspiracje polskiej awangardy (w:) Moderna - Avantgarda - Postmoderna, "Litteraria Humanitas" XII, Brno 2003, s. 167-176.


Stereotypy i awangarda (w:) W. Bolecki, G. Gazda (red.): Sterotypy w literaturze (i tuż obok), w serii: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. LXXXIV, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2003, s. 173-184.


Konstruktywizm i polska poezja awangardowa  (i streszcz. Constructivism and Polish Avant-garde Poetry) (w:) P. Koprda (red.): Literatúry ako súčasť medziliterárnych  spoločenstiev / Les littératures singulières en tant que partie des communautés interlittéraires, Univerzita  Konštantína Filozofa, Nitra 2003, s. 80-88.

 

Modernizm i awangarda – dwa etapy  europejskiej integracji literatury (i streszcz. Modernism and the Avant-garde – Two stages of European Integration of Literature)  (w:) J. Koška , P. Koprda (red.): Koncepcie svetovej literatúry w epoche globalizácie / Concepts of World Literature in the Age of Globalisation, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003. s. 265-275.

 

The Final Journey of Franz Kafka’s Sisters (w: ) Memory of The Shoah – Contemporary Representations, "Kultura Współczesna” 2003, nr 4, s. 17-36.

W internecie: www.zokster.net/drupol/node/4074

(rec.)
O Franzu Kafce i jego bliskich trzy książki, “Midrasz” 2004 nr 2, s. 33-35.


Stefania Skwarczyńska (w:) Encyklopedia Britannica. Edycja polska, Poznań 2004,  t. 39, s. 368-369.

 

Realizm magiczny (w:) Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2004, t. 23, s. 180-181.


Avangarda i tradicija, (w:) G. Tešić (red.): Avangarda i tradicija, Beograd  2002 s. 247-280, przeł. B. Rajčić.


Imażyzm a imażynizm (glosa komparatystyczna) (w:) M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska (red.): Między słowem i obrazem. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, Kraków 2005, s. 471-477.

 

Symbolizm (w:) Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa b. d. t. 26, s. 306;

 

Teatr absurdu (w:) Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa b. d., t. 27, s. 234-235;


 O „nouveau roman” po pięćdziesięciu latach (w:) A. Han, A.  Hollós (ed.), Sub Rosa. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére,  Budapest 2005, s. 204-209;

 

Mityzacja rzeczywistości a realizm magiczny (glosa komparatystyczna) (w:) M. Kita, B. Witosz (red.), Spotkania. Księga jubileuszowa  dla Profesora Aleksandra Wilkonia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 212-219;


 (red.) Historia i trwanie. 60 lat Katedry Teorii Literatury – Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych  Uniwersytetu Łódzkiego (1945-2005), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 90;


Sytuacja literatury w kulturze XX wieku (w:)  M. Czermińska i in. (red.), Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo-wiedza o języku-wiedza o kulturze-edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, Universitas, Kraków 2005, t. II, s. 633-642;

O „Słowniku rodzajów i gatunków literackich” (w:)  G. Gazda, S. Tynecka-Makowska (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Universitas, Kraków 2006, s. IX-XIV;

Kaligram (w:) Słownik rodzajów...., s. 331-332;

Manifest literacki (w:), Słownik rodzajów..., s. 396-398;

Poemat (w:) Słownik rodzajów..., 542-543;

Vilnius was Jerusalem, „Midrasz”, Special English Edition 2005, s. 54;

(rec.) O wileńskiej awangardzie jidysz, „Midrasz” 2006 nr 7-8, s. 3-4;

Palimpsesty Zagłady (O literaturze Litzmannstadt Ghetto), „Midrasz” 2006  nr 7-8, s. 72-75;
 
Hrabal i jego miasto magiczne  (wywiad - rozmowa z prof. Grzegorzem Gazdą.) w: Bohumil Hrabal, Miasteczko, w którym czas się zatrzymał , program Teatru Powszechnego,  Łódź 2006, s. 5-9;

Literatura wciąż jest podstawą kultury  (rozmowa Andrzeja Kobosa z Grzegorzem Gazdą),  „Zwoje’ (The Scrolls)  2006, nr 44, sierpień – Internetowe Czasopismo Kulturalne www.zwoje-scrolls.com/zwoje44/index.html  
 
Adam Mickiewicz i romantyzm w poezji i tekstach programowych polskiej awangardy (rekonesans)  (w:) S. P. Musienko (red.), „S kraju Nowagrudskata..." (małaja ajczyna  y życci i tworczasci Adama Mickiewicza, Grodna 2006, s. 325-334;

Bruno Schulz i Franz Kafka (glosy komparatystyczne), (w:) W. Bolecki, R. Nycz, Dzieła, języki tradycje. Profesorowi Januszowi Sławińskiemu  na siedemdziesiąte urodziny przyjaciele, koledzy, współpracownicy, Wyd. IBL, Warszawa 2006;

The Situation  of Literature  in 20th Century Culture (w:) M. Bátorová, R. Mikuláš, Život v literatúre. Literatúra zblízka a z dial’ky, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006;

(rec.) Ku nowej monografii Litzmannstadt Ghetto, "Midrasz" 2007 nr 4;

(rec.) Powrót Debory Vogel, "Midrasz" 2007 nr 7-8.  

Situazione  della letteratura nella cultura  del XX secolo, “Slavica Viterbiensia”, 002, Periodico  di letterature e culture slave della Facoltà  di Lingue  e Letterature  Straniere Moderne  dell’Università della Tuscia. Viterbo 2007; 

Palimpsesty Zagłady. O literaturze Litzmannstadt Ghetto. Wprowadzenie ( i streszcz. ang.) (w:), J. Holý (ed.). Holokaust v české, slovenské a polské literatuře, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2007;

Srpski neoawangardnii pokret signalizam, "Sawremenik" 2007, broj 146-147, s. 147-151;

(rec.) Errata do książki o Mojżeszu Brodersonie, "Midrasz"  2009 nr 3; 

(rec.) Spacerem po Łodzi żydowskiej, "Midrasz" 2009, nr 10.

Anna Achmatowa i Franz Kafka (w:) E. Sadzińska, A. Szymańska (red.) Światy wartości w literaturze. Tom jubileuszowy dedykowany  Profesor Oldze Główko, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 183-189;

Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki (w:) T. Majewski, A. Zeidler Janiszewska (red.), Pamięć  Szoah. Kulturowe reprezentacje  i praktyki upamiętnienia, Officyna, Łódź 2009, s. 175-190;
II wydanie, Łódź 2011;

The Final Journey of Franz Kafka's Sisters (in:) T. Majewski, A. Zeidler Janiszewska (ed.), Memory of the Shoah . Cultural Representations and Commemorative Practices, Officyna,  Łódź 2009, ss. 24-42;   

Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza wobec jego twórczości (w:) Krystyna Płachcińska, Michał Kuran (red.), Miscellanea literackie i teatralne (Od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi  przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, cz. II, s. 135-142. 

Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki, "Przegląd Polityczny" 2010, nr 102, s. 142-152.

Ostatnie drogi sióstr Franza Kafki, "Le Monde Diplomatique" 2011, nr 10 (58); 

Stefania Skwarczyńska i teatr (w:) Irena Jajte Lewkowicz, Małgorzata Leyko  (red.), Portrety teatralne piórkiem - węglem - pędzlem. Prace dedykowane  profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Galeria Amcor, Łódź 2011, s. 83-92. 

O "Słowniku rodzajów i gatunków literackich"; Wstęp do II wydania, (w:) Słownik rodzajów i gatunków literackich, Nowe wydanie,  pod red. Grzegorza Gazdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. VIII- XIV;   

Hasła: Kaligram, Manifest literacki, Poemat (w:) Słownik rodzajów i gatunków literackich, j. w.  s. 442-443, 546-548, 725-727;
 
Literatura Holokaustu i genologia (O książce Leona Weliczkera "Brygada śmierci"), "Midrasz" nr 1 (171) styczeń/luty 2013, s. 57-59:

Komisja Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej (1963-2008) (w:) Stanisław Gajda (red.), Oblicza slawistyki, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 119-128;

Humanistyczne manifesty teoretyków literatury, "Teksty Drugie" 2013 nr 3, s. 109-114. 

(rec.) Danuše Kšicová, Cesty do Svate zemé XII.-XX. století. Mytý a realita v ruskich  a  českých cestopisech, Masarykova univerzita, Brno 2013 ,  „Zagadnienia Rodzajów Literackich” , Łódź 2013, t.56,  z. 111 nr 1, s.141-144.

Literature of the Holocaust and Genre  Theory (on  Leon Weliczker's Book "Brygada śmierci")  (in:)  Reinhard Ibler (Hg.), Der Holocaust in den mitteleuropaischen  Literaturen und Kulturen seit 1989 / The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989, ibidem-Verlag,  Stuttgart 2014, pp. 175-184.  

 

(rec.) Michał Głowiński, Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców, IBL PAN, Warszawa  2014, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57 /113/, z. 1, s. 315-318. 

 

(współred. z M. Leyko, P. Rutkiewiczem),  Reprezentacje  Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe. The Post-War Period, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Scientiae Artium and Litterarum 11, Łódź 2014, ss. 147.

 

Eco - our  contemporary  (w:) A. Gałkowski (ed.) Potęga intelektu/The Power of Intellect. A Book Dedicated to Professor Umberto Eco, Doctor Honoris Causa of the University of Łódź, Wyd. UŁ, Łódź 2015, s. 185-196

 

Fragmenty autobiografii (w:) Moja droga do nauki 8, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2016, s. 99-.121

 

Ku nowoczesnej historii literatury polskiej  (w:) M. Gawlak,  A. Świeściak (red.)  Komunikacja międzykulturowa – Przekład -  Komparatystyka- Teoria i historia literatury.   Księga jubileuszowa dedykowana  Profesor Bożenie Tokarzowej,  Katowice 2016, ss.  395-406.

 

O „prawdziwej” historii literatury międzywojennej (felieton historycznoliteracki, trochę o sobie samym), (w:) Z. Łapiński, A. Nasiłowska (red.), Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi,  Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 395-400.     

                                         

La storia chiusa del Futurismo polacco (w:) „pl.it.  Rassegna italiana  di argomenti polacchi”, VIII (7) 2016, p. 7-14 . Pubblicazione annuale (ISSN 2384 9266.).Editore: Associazione Italiana Polonisti.         

 

 

wypromowani doktorzy: 

1. Agnieszka IZDEBSKA - O spójności „niespójnych” światów przedstawionych (Z przemian prozy narracyjnej XX wieku) 22 XI 1992- UŁ – rec. prof. prof. Teresa Cieślikowska (UŁ), Tadeusz Sławek (UŚ); dr hab. (8 IV 2011), prof. UŁ, na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy pt. "Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 257.

 

2. Maciej ŚWIERKOCKI - Postmodernizm – paradygmat nowej kultury 29 IX 1994-UŁ – rec. prof. prof. Maria Edelson (UŁ), Tadeusz Sławek (UŚ) (publik. pt. Postmodernizm –paradygmat nowej kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 197).

 

3. Mariusz GOŁĄB - Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego 5 III 1999 – UŁ – rec. prof. prof. Bożena Tokarz (UŚ), Joanna Ślósarska (UŁ) - (publik. pt. Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 142). Dr hab. (18 I 2012) na podst. kolokwium habilitacyjnego i rozprawy: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory rzeczywistości, Universitas, Kraków 2012, s. 341..

 

4. Małgorzata SZEWCZYK-Estetyka realizmu magicznego na wybranych przykładach literatury XX wieku 28 V 1999 – UŁ, rec. prof. prof. Urszula Aszyk (UW), Joanna Jabłkowska (UŁ), (publik. fragm. pod tyt. Realizm magiczny „Stu lat samotności” Gabriela Garcii Marqueza (w:) A. Izdebska (red.) Kafka, Marquez, Białoszewski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 77-93; Realizm magiczny. Geneza-terminologia-praktyka literacka „Przegląd Humanistyczny” 2001 nr 3).

 

5. Renata JAGODZIŃSKA - Apokalipsa św. Jana w literaturze polskiej lat XX wieku (1890-1939) 17 XII 1999 – UŁ, rec. prof. prof. Bogdan Pięczka (UWr), Joanna Ślósarska (UŁ) (publik. m. in.: O wyobraźni katastroficznej w kontekście poezji Józefa Czechowicza, "Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi", 2000 nr.5; Przestrzeń sacrum. Tropy interpretacji Apokalipsy Sw. Jana (w:) E. Przybył (red.), Nadprzyrodzone, Kraków 2002; Apokaliptyczny pamflet -"Bal w operze" Juliana Tuwima (w:) K. Korotkich, J. Ławski, Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza, t. 2, Białystok 2007.

 

6. Agnieszka GAWRON – Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy artystycznej XX wieku. 28 VI 2001 – UŁ- rec. prof. prof. Joanna Ślósarska (UŁ), Jerzy Smulski (UMK) - (publik. pod tyt. Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 273). Dr hab.,

 

7. Leszek ENGELKING - Codzienność i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy 6 XII 2002- UŁ – rec. prof. prof. Jiří Holý (Uniw. Karola w Pradze), Jacek Baluch (UJ), Józef Zarek (UŚ) - (publik. pod tyt. Codzienność i mit. Historia, programy i poetyka Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 448). Dr hab. (15 XI 2013) na podst. kolokwium habilitacyjnego i rozprawy pt. Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov - estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 474.

 

8. Anna ZARYCHTA - Tożsamość postaci literackiej w prozie polskiej po 1956 r. 11 IV 2003 – UŁ, rec. prof. prof. Anna Zajdler-Janiszewska (UŁ), Bożena Tokarz (UŚ) (publik. fragm. W poszukiwaniu współczesnego modelu postaci literackiej (w:) A. Izdebska (red.), Kafka, Marquez, Białoszewski i inni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 33-46).

 

9. Tomasz ŚMIGIELSKI – Między Wilnem i Łodzią. Życie i twórczość Jerzego Wyszomirskiego (1897-1955) – 12 III 2004- UŁ – rec. prof. prof. Janusz Dunin (UŁ), Elżbieta Feliksiak (U Białost.) (publik. pt. Między Wilnem a Łodzią. Życie twórczość Jerzego Wyszomirskiego (1897-1955)", Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Wysokie Mazowieckie 2006. , s. 348 i ilustr.).

 

10. Konrad TATAROWSKI – Literatura i formy przyliterackie w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa – 19 III 2004 – UŁ – rec. prof. prof. Włodzimierz Bolecki (IBL PAN, Jerzy Smulski, UMK), (publik pod tyt. Literatura i pisarze w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Universitas, Kraków 2005 + CD); dr hab. (9.XII.2011), prof. UŁ, na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy: Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 264.

 

11. Marcin PIETRZAK - Krytyka literacka wokół Pokolenia "Współczesności" - 23 XI 2004, UŁ - rec. prof. prof. Alina Brodzka (IBL PAN), Tadeusz Błażejewski, (UŁ) (publik. Pt. Krytyka literacka wokół Pokolenia Współczesności. Wyd. IBL PAN, Warszawa 2007).

 

12. Beata ŚNIECIKOWSKA - Instrumentacja głoskowa w poezji dwudziestolecia międzywojennego - 31 III 2005 – UŁ- rec. prof. prof. Aleksandra Okopień-Sławińska (IBL PAN), Włodzimierz Bolecki (UŁ)- (publik. pod tyt. „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, s. 604). Dr hab.

 

13. Karolina DROŻDŻ - Strategie autobiograficzne w najnowszej prozie polskiej - 9 V 2011, UŁ, - rec. prof. Małgorzata Czermińska (UG), Tomasz Bocheński (UŁ).

 

14. Agnieszka PRZYBYSZEWSKA - Liberackość dzieła literackiego - 18 IV 2012, UŁ – rec. prof. prof. Maryla Hopfinger (IBL PAN), Jerzy Jarniewicz (UŁ) - (publik. pt. Liberackość dzieła literackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 405).

 

15. Paweł RUTKIEWICZ - Globalizacja w literaturze i kulturze literackiej. Czytelnik - pisarz -  21 X 2016, UŁ - rec. prof. prof. Ryszard Nycz (UJ), Jerzy Jarniewicz (UŁ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

16. Joanna PODOLSKA - Andrzej Bobkowski - życie – twórczość – recepcja, UŁ - 23 XII 2016, rec. prof. prof. . Anna Nasiłowska (IBL PAN), Danuta Szajnert, (UŁ). 17. Anna CIARKOWSKA – Francuskojęzyczna literatura świadectwa pisarzy o polsko-żydowskich korzeniach. Anna Langfus i Piotr Rawicz, UŁ -rec. prof. prof. Jacek Leociak ( IBL PAN) i Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS).

 

 wywiad: 

 Literatura jest wciąż podstawą kultury http://www.art.intv.pl/Gazda_G/wywiady/

 

   
   

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.