bannerkonferencje.jpg

Archiwum konferencji

Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu - aktorze

22–24 października 2009 Szanowni Państwo,

Katedra Dramatu i Teatru Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego planuje zorganizowanie w dniach 22 – 24 października 2009 r. trzeciej konferencji z cyklu Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze. Konferencja ma stanowić kontynuację oraz pogłębienie wątków poruszonych podczas dwóch poprzednich spotkań (kwiecień 2002 r. i październik 2005 r.), które były poświęcone pamięci Profesora Sławomira Świontka. Materiały z pierwszej konferencji ukazały się pod red. I. Lewkowicz i M. Leyko w 2005 roku, zaś drugi tom pod red. M. Leyko i K. Wielechowskiej jest przygotowywany do druku i mamy nadzieję, że ukaże się jesienią tego roku.
Zamierzeniem organizatorów jest konsekwentne rozwijanie konceptu badawczego Profesora Świontka, którego szczególnie interesował problem relacji pomiędzy fikcją sztuki a rzeczywistością życia. Punktem wyjścia dla tej problematyki uczynił Profesor starochrześcijańską legendę o św. Genezjuszu, nawróconym podczas przedstawienia teatralnego aktorze-męczenniku i wyznawcy, zaś konceptualizacje dramatyczne tej legendy zidentyfikował w twórczości autorów różnych epok, kręgów kulturowych i narodowości, m.in. Lopego de Vega, J. de Rotrou i L. Staffa. Organizatorzy pragną, aby wyrażona w legendzie o św. Genezjuszu idea przemiany (metanoia) życia przez sztukę rozpatrywana była w perspektywie dramatologiczno-teatrologicznej i estetycznej, także jako zagadnienie ontologiczne i epistemologiczne oraz problem antropologiczny, teologiczny i etyczny.

Uczestnikom konferencji proponujemy do rozważenia następujący krąg zagadnień:
-    relacja między fikcją sztuki (teatru) a rzeczywistością życia;
-    topos theatrum mundi i jego (re)interpretacje;
-    znaki transcendencji w sztuce i sposoby ich wyrażania;
-    teatr jako „świętych obcowanie” (dyskursywność kategorii ecclesii i koinonii);
-    teologia ofiary w teatrze;
-    rytuały inicjacyjne w teatrze w różnych kulturach;
-    „Droga do Damaszku” w dramacie i teatrze (grzech i upadek – odkupienie – oświecenie /illuminatio/ – nawrócenie);
-    motyw świętości moralnej (sanctum) w dramaturgii;
-    aktor-męczennik i wyznawca jako „naśladowca Chrystusa” (Christomimetes);
-    aktor i odbiorca: problem „oczyszczenia” przez sztukę (dialog kategorii katharsis i sumienia);
-    przemiana przeżycia estetycznego w akt moralny i świadectwo duchowe.

Propozycje tematów (wraz z krótkim streszczeniem) prosimy nadsyłać w terminie do 15 czerwca 2009 roku; w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia ich przyjęcia. Konferencja odbędzie się w Łodzi, w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej 26; będzie to także miejsce zakwaterowania uczestników konferencji (zapewniamy rezerwację noclegów: pokój 1-osobowy ok. 80 –110 zł; miejsce w pokoju 2-osobowym ok. 70 zł – płatne w hotelu). W opłatę konferencyjną wynoszącą 300 zł wliczone są natomiast koszty wyżywienia oraz koszty publikacji tomu pokonferencyjnego.

Korespondencję prosimy kierować do sekretarza naukowego konferencji, mgr Katarzyny Wielechowskiej, na adres:
Katedra Dramatu i Teatru
Instytut Teorii Literatury, Teatru
i Sztuk Audiowizualnych UŁ
ul Franciszkańska 1/5
91-431 Łódź
lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

 Z wyrazami szacunku
                        
Kierownik naukowy konferencji: prof. nadzw. UŁ dr hab. Małgorzata Leyko
Sekretarz konferencji: mgr Katarzyna Wielechowska

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.