bannerkonferencje.jpg

Archiwum konferencji

Literatura prze-pisana

Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na planowaną w dniach 14-16.04.2014 r. międzynarodową konferencję Literatura prze-pisana.

Przedmiotem rozważań chcemy uczynić szczególne postaci literackiego recyklingu, twórczego pasożytowania na cudzych tekstach (nie tylko literackich): renarracje, refabularyzacje, rekonwencjonalizacje, amplifikacje, kontynuacje,  reinterpretacje – formy apokryficzne, pastiszowe, parodyjne. Zależy nam zwłaszcza na wyeksponowaniu kulturowego i/lub egzystencjalnego sensu takich intencjonalnych praktyk intertekstualnych.  Interesują nas szczególnie takie odniesienia, które są artykułowane za pośrednictwem relacji między tekstami a rzeczywistością kulturową, w której są one  czytane/pisane czy prze-pisywane.

Oczekujemy wypowiedzi, w których podjęte zostaną próby diagnoz lub odpowiedzi na pytania natury ogólnej, dotyczących m. in.:

·                     źródeł, historii, ewolucji, dzisiejszego kształtu poetyk i form tego rodzaju

·                     przyczyn ich niesłabnącej produktywności

·                     typu i kulturowego statusu tekstów najczęściej poddawanych takim rearanżacjom

·                     obiegów kultury czy przestrzeni cyrkulacji prze-pisanego (np. casus „fanfików”; propozycje nowej    terminologii – „covery”, „re-mixy”, „prequele”, „sequele”)

Interesują nas  też studia jednostkowych przypadków prze-pisywania w literaturze polskiej i obcej.

Zgłoszenia na konferencję wraz z abstraktami o długości nieprzekraczającej 1200-2000 znaków prosimy wysyłać do 15 stycznia 2014 roku na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Oczekujemy na nie z wielkim zainteresowaniem.

Wszelkie informacje dotyczące terminarza konferencji, opłat, warunków uczestnictwa i planowanej publikacji można znaleźć w pliku Informacje organizacyjne.

Językami konferencji będą polski i angielski.Informacje organizacyjne
Program konferencji

Książka abstraktów

 

Organizatorki:
 

kierowniczki konferencji:

dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ

dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ

 

sekretarz konferencji:

dr Agnieszka Przybyszewska


 

 

 

 

The Department of Literary Theory in Institute of Contemporary Culture of Lodz University has the pleasure to invite you to the international conference “Re-Writing Literature”. The Conference is scheduled for 14th – 16th April 2014, in Łódź.

The main issue of our conference is a special embodiment of literary re-cycling – creative parasitism on others’ texts (not only literary ones): re-narrations, re-plots, re-convecionalizations, amplifications, re-interpretations  - forms of  apocrypha, pastiche, parody. We are particularly focused on displaying cultural and/or existential meaning of intentional practices of that kind. We are specially interested in such cases in which meaning is articulated through the agency of relations among texts and individual experience and cultural reality within which those texts are written and read. 

We expects papers to take up topics concerning:

·         a source, history and evolution of contemporary shape of forms and poetics of these kinds of literary practices

·         reasons for their incessant productivity

·         type and cultural status of the texts which have been exposed to such procedures most frequently

·         cultural circulations and the sphere of their replacements (e.g. the case of co called fan-ficion (fanfics), proposals of a new terminology – cover story, remix, prequel, sequel )

We are also interested in case studies of re-writing in Polish and foreign literature.  

Your applications for the conference should be sent until 15th of January 2014 (with abstracts contained max. 500 words). Our email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

All information on the conference agenda, fees, terms, conditions of participation and information on planned publication you will find in the file "Organizational Information".

The lectures will be given in Polish and English.


Organizational information

Organizers:

 

dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ
dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ
dr Agnieszka Przybyszewska

 

 

 

 

 


 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.