bannerzajecia.jpg

Moduł: Modernizm/postmodernizm / "Wiele twarzy kina postmodernistycznego" / mgr Alicja Górska

Moduł: Modernizm/postmodernizm

Temat: Wiele twarzy kina postmodernistycznego

Osoba prowadząca: mgr Alicja Górska

Dla specjalności: filmoznawstwo, nowe media, kultura w przestrzeni publicznej

Poziom studiów: studia licencjackie, II rok

Punktacja: konw.: 2 ECTS [st. licenc.]

Zajęcia: 15 spotkań po 90 min.

 

Skrócony opis:

Zajęcia stanowić mają przekrojowy przegląd historii kina postmodernistycznego. Studenci zapoznają się z mnogością możliwości definiowania tego zjawiska i postarają się stworzyć własne, możliwie komplementarne rozumienie tego terminu. Podczas kolejnych zajęć grupa przyglądać się będzie „typom” postmodernistycznych produkcji, dokonując analizy na zasadzie casestudy.

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Efekty kształcenia:

Po ukończonym kursie student/studentka:

Wiedza:

1. ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu kulturoznawstwa oraz filmoznawstwa [K1A_W04];

2. ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa oraz filmoznawsta z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (filozofia, historia, socjologia i inne) [K1A_W07];

3. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach kinematografii[K1A_W08];

4. zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych dzieł postmodernistycznych właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych [K1A_W09];

 

Umiejętności:

1. wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje naukowe z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów [K2A_U01];

2. formułuje i analizuje problemy badawcze na poziomie podstawowym, a do ich rozwiązania dobiera odpowiednie metody i narzędzia, przygotowuje i prezentuje wyniki badań w zakresie filmoznawstwa[K2A_U02];

3. rozpoznaje, krytycznie analizuje i interpretuje różne teksty kultury z zastosowaniem współczesnych metod oraz tradycji badawczej w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w przeszłości i dzisiaj oraz ich miejsca i funkcji w procesie historycznokulturowym [K2A_U05, K1A_U06, K1A_U07];

4. bierze udział w dyskusjach o różnych przejawach postmodernizmu w kinie, wykorzystując przyswojoną wiedzę w odpowiednich kontekstach [K1A_U07, K1A_U08, K1A_U14, K2A_U06];

 

Kompetencje:

1. jest świadom poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytety pomocne w realizacji określonego przez siebie lub innych zadania [K1A_K01, K2A_K01, K1A_K06, K2A_K06, K1A_K07, K2A_K07];

2. jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów [K1A_K02, K2A_K03];

3. odznacza się tolerancją i postępuje zgodnie z zasadami demokratycznego współżycia społecznego [K1A_K05];

4. jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, w ramach działania w organizacjach i instytucjach upowszechniających kulturę wykorzystuje różne formy komunikatów i różne media w celu porozumiewania się z osobami będącymi lub niebędącymi specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i jego wybranych dyscyplin [K1A_K09, K2A_K08, K2A_K10]

 

Treści kształcenia:

 1. 1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z wymaganiami oraz formą zaliczenia.Wykład na temat modernizmu i postmodernizmu ze szczególnym uwzględnieniem historii filmu.

 2. 2-4.Różnorodne definicje postmodernizmu w kontekście kinematografii (A. Zalewski, N. Carroll, J. Hoberman, L. Hutcheon, F. Jameson i inni)

 3. 5. Narodziny postmodernizmu filmowego. Luis Buñuel – casestudy, omówienie wybranego filmu reżysera.

 4. 6. Postmodernizm „wysoki”. Peter Greenaway – casestudy, omówienie wybranego filmu reżysera.

 5. 7. Postmodernizm „wysoki”. David Lynch – casestudy, omówienie wybranego filmu reżysera.

 6. 8. Postmodernizm „popularny”. ZAZ – casestudy, omówienie wybranego filmu reżyserów.

 7. 9. Postmodernizm „popularny”. George Lucas – casestudy, omówienie wybranego filmu reżysera.

 8. 10. Postmodernizm „popularny”. Dekonstrukcja bajek. Case study.

 9. 11. Postmodernizm „właściwy”. Quentin Tarantino – casestudy, omówienie wybranego filmu reżysera.

 10. 12. Postmodernizm „właściwy”. Joel i EthanCoen – casestudy, omówienie wybranego filmu reżysera.

 11. 13. Postmodernistyczna ontologia świata przedstawionego – Truman show i eXistenZ

 12. 14. Filmowy postmodernizm w Polsce. Juliusz Machulski – casestudy, omówienie wybranego filmu reżysera.

 13. 15. Podsumowanie zajęć. Omówienie prac zaliczeniowych.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach (2 dopuszczalne nieobecności w semestrze);

2. aktywny udział w zajęciach (przygotowanie do zajęć, merytoryczny udział w dyskusjach);

3. skonstruowanie analitycznego eseju dotyczącego jednego z filmów postmodernistycznych (wybór z listy tytułów przygotowanej przez prowadzącą zajęcia);

 

Metody kształcenia:

1. Dyskusja panelowa.

2. Studium przypadku z elementami wykładu problemowego.

3. Wykład konwersatoryjny.

4. Metoda seminaryjna z wykorzystaniem materiałów multimedialnych lub tekstów analitycznych.

 

Literatura:

 1. 1. A. Lewicki, Pulp Fiction – Postmodernistyczny majstersztyk, [w:] „Studia Filmoznawcze” 2000, nr 21

 2. 2. A. Lewicki, Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław 2007

 3. 3. A. Zalewski, Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym filmie postmodernistycznym, Warszawa 1998

 4. 4. B. Kosecka, A. Piotrowska, W. Kocałowski: Panorama kina najnowszego, 1980-1995, Kraków 1997

 5. 5. M. Przylipiak, J. Szyłak, Kino najnowsze, Kraków 1999

 6. 6. T.Miczka, Postmodernistyczne gry w kino. Gry w kino i gry o kino, [w:]„Studia filmoznawcze” XVII, Wrocław 1996

 7. 7. T. Miczka, Wielkie żarcie i postmodernizm: o grach intertekstualnych w kinie współczesnym, Katowice 1992

 

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.