bannerzajecia.jpg

Moduł: Kultury pozaeuropejskie / "Stary Testament. Hebrajski fundament kultury chrześcijańskiej Europy" / dr Irena Hübner

Moduł: Kultury pozaeuropejskie

Tytuł: Stary Testament. Hebrajski fundament kultury chrześcijańskiej Europy.

Osoba prowadząca: Irena Hübner

 

Skrócony opis: 

Celem konwersatorium jest omówienie wybranych tekstów (niekiedy tylko ich fragmentów) z żydowskiego kanonu biblijnego, tych mianowicie, które wywarły i nadal wywierają największy wpływ na kulturę europejską (podkreślić należy, że nie tylko związaną z religią chrześcijańską), a jednocześnie same pozostają w jakichś relacjach z innymi starożytnymi kulturami pozaeuropejskimi. Dzięki temu uczestnicy zajęć uprzytomnią sobie umowność wszelkich  podziałów (zwłaszcza historycznych, terytorialnych, etnicznych oraz religijnych) w obrębie kultury świata, uniwersalność podejmowanej przez różne grupy i w różnych czasach tematyki oraz wykorzystywanych form wypowiedzi. Z drugiej strony, zobaczą także różnice w rozumieniu i obdarzaniu sensami tych samych tekstów przez różne wspólnoty interpretacyjne. 

 

Treści kształcenia:

1. Historia Starego Testamentu. Związek z innymi kulturami starożytności nieeuropejskiej. Układ treści.

2. Księga Rodzaju: stworzenie świata, raj i grzech pierworodny (oraz: inne mity o początkach świata i człowieka; J. Milton, Raj utracony); historia Kaina i Abla (J. Andrzejewski, Teraz na ciebie zagłada); opowieść o potopie (oraz: potop w mitologiach świata); przymierze Jahwe z Noem; wieża Babel.

3. Księga Wyjścia: objawienie praw Mojżeszowi na górze Synaj (oraz: starożytna egipska spowiedź negatywna z Tekstów piramid).

4. Psalmy Dawida (oraz: polskie przekłady psalmów od J. Kochanowskiego do Cz. Miłosza; gatunkowe kontynuacje i stylizacje).

5. Przypowieści Salomona (oraz: staroegipska Mądrość Amenemopeta; sentencje i zjawiska pokrewne w kulturze Europy).

6. Pieśń nad pieśniami (oraz: staroegipska poezja miłosna; B. Leśmian, Łąka).

7. Księga Hioba (oraz: P. Gintrowski, Dzieci Hioba; C. G. Jung, Odpowiedź Hiobowi).

8. Księga Koheleta (oraz: motywy wanitatywne w europejskiej kulturze nowożytnej).

 

Literatura:

1. Stary Testament [w] Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. internetowe: http://biblia.deon.pl/

2. Stary Testament [w] Paul Achtemeier (red. naukowa) Encyklopedia Biblijna. Wyd. trzecie poprawione, Warszawa 2004.

3. Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.

4. Anna Świderkówna, Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1996.

5. Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002 i nast.

6. Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii: opowieści i przypowieści, Warszawa 2006.

7. Anna Świderkówna, Nie tylko o Biblii, Warszawa 2006.

8. Witold Tyloch, Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Warszawa 1985.

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.