bannerzajecia.jpg

Moduł: Przestrzenie kultury / "Znaki w przestrzeniach kultury" / dr Irena Hübner

Moduł: Przestrzenie kultury

Tytuł: Znaki w przestrzeniach kultury

Osoba prowadząca: dr Irena Hübner

Poziom studiów: studia licencjackie, II rok

 

Skrócony opis: 

Kultura, przeciwstawiana naturze, jest obszarem twórczej działalności człowieka. Najbardziej charakterystycznymi przejawami tej aktywności są języki naturalne, uniwersalne systemy znaków, i ich pochodne, „języki” wyspecjalizowane, ukształtowane dla realizacji partykularnychcelów różnych dziedzin kultury. Warto więc przyjrzeć się znakom, by uzmysłowić sobie ich niezbywalne miejsce w naszej rzeczywistości oraz rolę, jaką odgrywają w jej zrozumieniu.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

1. Wymienia omówione rozprawy z dziedziny semiotyki kultury, streszcza je oraz interpretuje; wymienia, analizuje znakowy charakter i odkrywa/nadaje znaczenie omówionym dziełom – tekstom kultury [K1A_W03; K1A_W10;K1A_U05].

2. Samodzielnie wyszukuje w różnych źródłach i poddaje krytycznej ocenieinformacje związane z problemami wymienionymi w programie zajęć, przygotowując prezentacje multimedialne i najprostsze pisemne prace naukowe (notatka, streszczenie) dotyczące tekstów i/lub zagadnień wymienionych w programie zajęć [K1A_U01;K1A_U03;K1A_U14;K1A_U15].

3. Dyskutuje na tematy związane z problematyką zajęć (znakowy charaktertekstów kultury i możliwości ich interpretacji) i broni własnego stanowiska, przestrzegając obowiązku merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz zasad logiki [K1A_U11;K1A_U12].

4. Ma świadomość: (a) poziomu swojej wiedzy na temat związków między światem kultury i światem znaków oraz (b) umiejętności zdobytych podczas zajęć i kształci potrzebę samodoskonalenia zawodowego oraz osobistego [K1A_K01].

 

Treści kształcenia:

1. Kultura jako uniwersum znaków. Fakty a znaki. Znakotwórcza działalność człowieka.

2. Znaki – ich funkcje, budowa, typy. Symbol kulturowy a symbol semiotyczny.

3. Język i jego miejsce w kulturze.

4. Znaki w systemie/zbiorze i znaki w wypowiedzi.

5. Przestrzenie kultury.

6. Znaki w działalności praktycznej.

7. Znaki w działalności naukowej.

8. Znaki w działalności artystycznej.

9. System znakowy a „język sztuki”. Znakowy charakter wypowiedzi artystycznej (tekstu sztuki).

10. Znak i tekst w sztuce literackiej. Interpretacja metafory metodą Sherlocka Holmesa.

11. Znak i tekst w sztukach mimetycznych (realistycznych).

12. Znak i tekst w sztukach symbolicznych.

13. Znak i tekst w sztukach abstrakcyjnych. Co mówi ornament?

 

Sposoby i kryteria oceniania:

EK1: kolokwium –test z pytań zamkniętych i otwartych (50% oceny) lub zaliczenie ustne.

EK2: aktywność na zajęciach i sprawność referowania (prezentacje multimedialne, wypowiedzi ustne i/lub pisemne – na zajęciach mogą odbywać się krótkie kartkówki) treści rozpraw naukowych (35%).

EK3: udział w dyskusji na zajęciach (10%).

EK4: rozmowa końcowa (5%). Metody kształcenia: Dyskusja. Prezentacja multimedialna (także – przygotowana przez studenta/-ów). Elementy wykładu informacyjnego i problemowego.

 

 

Literatura:

1. R. Arnheim, Symbole w architekturze [w:] Symbole i symbolika. Wybrał i wstępem opatrzył M. Głowiński, Warszawa 1990.

2. R. Barthes, Mit i znak, przekład i wstęp J. Błoński, Warszawa 1970 [fragmenty].

3. A. Basista, A. Nowakowski, Jak czytać architekturę, Kraków 2012.

4. M. Dufrenne, Czy sztuka jest językiem? [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, przedm. W. Tatarkiewicz, wyb., wstęp, noty o aut. I. Wojnar, Warszawa 1980.

5. E. H. Gombrich, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, tłum. J. Holzman, Kraków2009.

6. Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, (red.) E. Tabakowska, Kraków 2006[fragmenty].

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.