bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Od 'Bajtka' do 'CD-Action' - recepcja medium gier wideo w prasie tematycznej" / mgr Dominika Staszenko

Tytuł: Od „Bajtka" do „CD-Action" – recepcja medium gier wideo w prasie tematycznej

Osoba prowadząca: mgr Dominika Staszenko

Semestr, rok i stopień studiów: licencjackie, magisterskie
Liczba godzin w semestrze: 30
Punkty ECTS: 3 lub 4 (w zależności od roku studiów)

 

 

Skrócony program:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką kształtowania tożsamości odbiorcy gier wideo oraz formowania dyskursu na temat tego medium, zapoczątkowanego przez polskie czasopisma i magazyny o tematyce komputerowej oraz growej. W trakcie zajęć analizie poddane zostaną artykuły publikowane w magazynach z lat 80. i 90., mające znaczący wpływ na tworzenie habitusu gracza oraz pojawienie charakterystycznych pojęć, zjawisk i praktyk społecznych wpisujących się w szerokorozumianą kulturę gier. Jaką rolę dla nowego medium widziano w latach 80. i 90.? W jaki sposób tworzyły się subkultury graczy oraz wszelkie stereotypy, których echa do dziś obecne są w publicznym dyskursie? Jak wspomniane magazyny przekazywały czytelnikom informacje o grach, kształtując horyzont oczekiwań oraz sposób postrzegania interaktywnych tekstów? Po zakończeniu kursu studenci zapoznają się z historyczną perspektywą rozwoju medium w Polsce, a zdobyte umiejętności i kompetencje posłużą im do zrozumienia przemian zachodzących w obrębie kultury gier.

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Efekty kształcenia:

Student/studentka:

(wiedza)

- zna kontekst historyczny pojawienia się oraz rozwoju gier wideo w Polsce.

-  wskazuje charakterystyczne rodzaje tekstów publikowanych w pierwszych czasopismach o grach wideo.

- dostrzega wpływ magazynów na kształtowanie wiedzy graczy oraz ich oczekiwań wobec interaktywnych tekstów.

(umiejętności)

- analizuje i interpretuje artykuły o grach wideo w kontekście recepcji medium w Polsce

- dostrzega związki pomiędzy tekstami publikowanymi w czasopismach a tworzącym się habitusem gracza

- potrafi rozpoznać i nazwać zjawiska funkcjonujące w polskim środowisku graczy lat 80. i 90.

(kompetencje społeczne)

- potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję i wypowiadać się na forum grupy

- jest świadomy/świadoma swoich kompetencji nabytych na zajęciach

 

Treści kształcenia:

1. Metodologia pozwalająca na analizę czasopism w kontekście kultury gier.

2. Porównanie branży gier w Polsce oraz w Europie Zachodniej w latach 80. i 90.

3. Gry w pierwszych polskich magazynach komputerowych.

4. Nacisk na edukacyjną rolę gier

5. Magazyny poświęcone wyłącznie grom wideo – powstanie i rozwój

6. Recenzje i zapowiedzi a kształtowanie publicznego dyskursu o grach.

7. Solucje i poradniki jako główne źródło wiedzy o grach wideo.

8. Powstawanie społeczności graczy.

9. Subkultura graczy.

10. Stereotypy związane z grami wideo oraz ich odbiorcami.

11. Gry wideo postrzegane jako rozrywka przeznaczona dla męskiego odbiorcy

12. Specyficzny styl i język obecny w czasopismach o grach wideo.

13. Granie jako praktyka kulturowa.

14. Dziennikarz występujący w roli eksperta od gier wideo.

15. Czasopisma o grach dawniej i dziś.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (30%), praca zaliczeniowa (70%).

 

Metody kształcenia

Studium przypadku, dyskusja panelowa, analiza tekstów, praca w grupach

 

Literatura:

Kirkpatrick, G. Contstitutive Tensions of Gaming's Field: UK gaming magazines and the formation of gaming culture 1981-1995, http://gamestudies.org/1201/articles/kirkpatrick

Kluska B., Dawno temu w grach, Łódź 2008

Kolasa, W. M., Prasa komputerowa w Polsce – historia i statystyka [w:] Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 2001

Kosman M., Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych, Warszawa 2015

Mańkowski P., Cyfrowe marzenia. Historia Gier komputerowych i wideo, Warszawa 2010

Miller M.K., Summers A., Gender Differences in Video Game Characters'

Roles, Appearances, and Attire as Portrayed in Video Game Magazines, Springer Science & Business Media 2007

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.