bannerzajecia.jpg

Moduł: Modernizm/postmodernizm / "Modernizm/postmodernizm w sporze o teatr" / mgr Irena Lewkowicz

Moduł: Modernizm/postmodernizm

Tytuł: Modernizm/postmodernizm w sporze o teatr

Osoba prowadząca: mgr Irena Lewkowicz

Poziom studiów: studia licencjackie

 

 

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja,konfrontacja i interpretacja przemiany paradygmatów estetycznych współczesnej kultury: modernizmu i postmodernizmu na przykładziekilkunastu wybranych zjawisk z obszaru europejskiego dramatu, teatru isztuk performatywnych.

 

Wymagania wstępne:

podstawowa orientacja w zagadnieniach historii i teorii kultury.

 

Efekty kształcenia:

Student/ka

1. definiuje podstawowe dominanty estetyczne modernizmu/postmodernizmu[K1A_W03, K1A_W09]

2. charakteryzuje zjawiska modernizmu/postmodernizmu w teatrze/dramacie europejskim [K1A_W04] [K2A_W04]

3. wskazuje i analizuje przykłady różnych strategii posługiwania się poetyką modernistyczną/postmodernistycznąw dramacie i teatrze [K1A_U01] [K2A_U01]

4. ocenia przydatność poznanych koncepcji i metod do celów praktycznych, takich jak analiza i interpretacja tendencji modernistycznych/postmodernistycznychw różnych obszarach współczesnego teatru i dramatu [K1A_U06; K1A_U07] [K2A_U06; K2A_U07]

5. weryfikuje we własnej praktyce analityczno-interpretacyjnej procedury właściwe różnym trybom lektury modernizmu/postmodernizmu w teatrze/dramacie [K1A_K02] [K2A_K05]

 

Treści kształcenia:

1/ Antytetyczność pojęć modernizmu i postmodernizmu? kryzys reprezentacji; koncepcja modernité;2/estetyka modernizmu i poetyka modernistyczna w dramacie, doktrynach teatralnych, sztuce aktorskiej przełomu XIX i XX w. – na wybranych przykładach; 3/modernistyczna awangarda – „teatr inscenizatorów”; teatralne ceremonie (Meyerhold, Kantor);

3/ „idiom Beckettowski” przemiana praktyki dramatycznej; 4/„wyzwolenie spektaklu”, teatralna rewolta lat 60.;4/ „trzeci teatr” Barba; 5/postmodernistyczny kryzys dramatu; estetyka postdramatyczna, strategie autoreferencyjne we współczesnych tekstach dla teatru (Müller, Jelinek, Różewicz, Pakuła); 5/ „przezwyciężanie przedstawienia”, duchowość i rozrywka, zwrot performatywnyw teatrze postdramatycznym (Wilson, Goebbels, Castorf, Lupa, Warlikowski);6/„teatr wykluczonych” (SocíetasRaffaelloSanzio,Warlikowski); 7/gry z popkulturą (Klata, Strzępka/Demirski); 8/aktorska/performerska celebracja obecności, kategoria doświadczania: czasu, przestrzeni, ciała ‒ na wybranych przykładach.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest bardzoaktywna obecność na zajęciach (50%) oraznapisanie eseju zaliczającego zajęcia (min. 9 stron znormalizowanego wydruku) na temat wybranych (i uzgodnionych) zagadnień dotyczących podejmowanej problematyki (50%). Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach; każdą nieobecność powyżej 2 należy zaliczyć,uzgadniając formę zaliczenia z prowadzącą zajęcia.

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium z zastosowaniem metod poszukujących (klasyczna metoda problemowa, „burza mózgów”), ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji (dyskusja „okrągłego stołu”) i elementy metod podających (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne).

 

Literatura podstawowa (literatura szczegółowa w programie zajęć):

1.R. Nycz, Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze,Universitas, Kraków 1998.

2. E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007, nr 5.

3. H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004, 2009.

4. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

5. A. Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst.Inscenizacja w teatrze postmodernistycznym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.

6. Dramat po dramacie. Przemiany form dramatycznych w Niemczech po 1945 roku, red. M. Leyko i A. Pełka, Łódź 2012.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.