bannerzajecia.jpg

Moduł: Narracje kulturowe / "Teoria struktur narracyjnych" / dr hab. Mariusz Gołąb

Moduł: Narracje kulturowe

Tytuł: Teoria struktur narracyjnych

Osoba prowadząca: dr hab. Mariusz Gołąb

 

 

Skrócony opis:

Zajecia poświęcone teorii struktur narracyjnych oraz ich praktycznemu zastosowaniu w pracy twórczej i krytyce kulturowych opowieści / form narracyjnych. Omawiane zagadnienia: kompozycja opowieści (czas a sekwencje fabularne), model aktancyjny, estetyczne i światopoglądowe aspekty narracji (narracje kulturowe), profilowanie kulturowe świata przedstawionego w opowieści, tożsamość narracyjna podmiotu, teoria punktów widzenia, relacja podmiot a świat przedstawiony, percepcyjne ograniczenia narracji (typy bohatera i związane z nimi formy prezentacji świata na przykładach wybranych nurtów literackich) retoryka narracji, dyskursy narracyjne, "autentyczne" i fikcjonalne autorstwo opowieści, narracja jako proces kształtowania podmiotowej tożsamości, nieliterackie aspekty procesu narracyjnego, metafora narracji w kulturze współczesnej.

 

Forma zaliczenia:

aktywność na zajęciach i esej lub test pisemny.

 

Bibliografia

1. John Hillis Miller, O literaturze, przeł. K. Hoffmann, Poznań 2014.

2. Mieke Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. zespół tłumaczy IFP UAM w Poznaniu, Kraków 2012.

3. Italo Calvino, Wykłady amerykańskie, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2009

4. Małgorzata Czermińska (red.), Autobiografia, Gdańsk 2009

5. Piotr Oleś, Małgorzata Puchalska-Wasyl, Tożsamość narracyjna czy ja polifoniczne? [w:] Polifonia osobowości, aktualne problemy psychologii narracji, Red. E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl, Lublin 2005.

6. Borys Uspieński, Poetyka kompozycji, przeł. P. Fast, Katowice 1997.

7. Tzvetan Todorov, Poetyka, przeł. S. Cichowicz, Warszawa 1984.

8. Jurij Lotman, Wykłady z poetyki strukturalnej, przeł. i oprac. S. Balbus, Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. II, Kraków 1976.

 

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.