bannerzajecia.jpg

Moduł: Modernizm/postmodernizm / "Opowiadać dalej – XX i XXI wieczne narracje literackie i filmowe" / prof. dr hab. Agnieszka Izdebska

Moduł: Modernizm/postmodernizm

Tytuł: Opowiadać dalej – XX i XXI wieczne narracje literackie i filmowe

Osoba prowadząca: prof. UŁ, dr hab. Agnieszka Izdebska

Poziom studiów: studia licencjackie, II rok

Punktacja: 4 ECTS

 

 

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest próba określenia jakie przemiany w sposobie konstruowania opowieści zaszły w XX i XXI wieku w najpopularniejszych w tym czasie sztukach narracyjnych: literaturze (w jej formach epickich) i w filmie. Podstawę dla tych rozważań będzie stanowić analiza i interpretacja tekstów literackich, między innymi:Pani DallowayV. Woolf, Godzin M. Cunninghama, opowiadań J.L. Borgesa i J. Bartha oraz filmowych: "Zeszłego roku w Marienbadzie" A. Resnais, "Memento" C. Nolana, "Przypadku Harolda Cricka" M. Forstera, "Adaptacji" S. Jonze

 

Wymagania wstępne

Brak.

 

Efekty kształcenia

Student po ukończeniu zajęć:

1. Wymienia i definiuje zjawiska, pojęcia i terminy omówione podczas zajęć.[K1A_W02, K1A_W09]

2. Rozpoznaje w konkretnych tekstach kulturowych podstawowe strategie narracyjne modernistyczne i postmodernistyczne [K1A_W09]

3. Posługuje się wiedzą na temat przemian w konstruowaniu opowieści w wieku XX i XXI w sztukach narracyjnych we własnych działaniach interpretacyjno-analitycznych[K1A_U05, K1A_U06]

4. Posługuje się przykładami konkretnych tekstów jako punktem wyjścia dla teoretycznych uogólnień dotyczących modernistycznych i postmodernistycznych strategii narracyjnych [K1A_U06, K1A_U08,K1A_U09, K1A_U10]

5. Krytycznie ocenia poznane koncepcje teoretyczne i poddaje je weryfikacji we własnych analizach tekstów kulturowych[K1A_U11].

  

Treści kształcenia

Teorie narracji; poziomy narracji;

Podstawowe pojęcia: opowieść, opis, fabuła, postać, fokalizacja, przestrzeń, czas;

Opowieści wizualne;

Monolog wewnętrzny i jego odmiany.

Intertekstualność: szeroka i wąska definicja; rodzaje intertekstualności;

Koncepcja B. McHale’a: dominanta epistemologiczna (modernizm) i ontologiczna (postmodernizm);

Nowa powieść francuska

Powieść postmodernistyczna

Kino postmodernistyczne

 

Sposoby i kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę dokonane na postawie sprawdzenia przygotowania do zajęć, aktywności w trakcie dyskusji  i pisemna pracy analityczno-interpretacyjnej.

 

Metody kształcenia

Konwersatorium z zastosowaniem metod poszukujących (klasyczna metoda problemowa, „burza mózgów”), ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji (dyskusja „okrągłego stołu”) i elementy metod podających (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne).

 

Literatura

1. M. Bal, Narratologia.Wprowadzenie do teorii narracji, przeł. E. Rajewska, Kraków 2012.

2. J. Baudrillard, Symulakry i symulacje, przeł. S. Król, „sic!”, Warszawa 2005.

3. K. Bartoszyński, Wprowadzenie; Powieść i porozumienie; Wyczerpanie, informacja, poetyckość w: tegoż, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004.

4. D. Bordwell, K. Thompson, Film art: sztuka filmowa: wprowadzenie, przeł. B. Rosińska, Warszawa 2010.

5. G. Genette, Palimpsesty.Literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński i A. Milecki, Gdadńsk 2014.

6. Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1997.

7. B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, przeł. M. P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał, oprac. i przedmową opatrzył R. Nycz, Kraków

 

Informacje dodatkowe

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze (nie wymagają usprawiedliwienia). Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) wymagane jest zaliczenie całego dotychczas omówionego materiału (lub jego części) w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.