bannerzajecia.jpg

Moduł: Ciało w kulturze / "Ciało jako narzędzie interpretacji kultury" / dr Agnieszka Gawron

Moduł: Ciało w kulturze

Tytuł: Ciało jako narzędzie interpretacji kultury

Osoba prowadząca: dr Agnieszka Gawron

 

 

Skrócony opis:

Stosunek człowieka do ciała, podobnie jak sposób, w jaki o ciele się ‘mówi’ i w jaki ‘nosi’ się je w kulturze pozwala traktować cielesność jako jedną z ważniejszych kategorii antropologicznych i społeczno-kulturowych. Na zajęciach przyjrzymy się najważniejszym pojęciom składającym się ‘słownik cielesności’, by następnie wykorzystać je do analizy wybranych zjawisk kultury współczesnej, obrazujących przemiany świadomości filozoficznej, ideowej i estetycznej swoich czasów. Wśród analizowanych tekstów kultury znajdą się przykłady literackie (m. in. J. Bator, E. Jelinek, M. Atwood, Ch. Roche, fragm. współczesnej poezji, eseje, dzienniki), filmowe, a także te z zakresu sztuki krytycznej i mediów (m. in. projekty K. Kozyry. Z. Libery, A. Żebrowskiej; reklama, debaty publiczne i in.).

  

Treści kształcenia:

Dualizm kartezjański i jego konsekwencje; ciało naturalne i (re)konstruowane, brud i czystość, wstyd, wstręt i tabu; piękno, brzydota, monstrualność; choroba  i zdrowie /ciało cierpiące oraz problemu medykalizacji/, ciało seksualne /stereotypy i retoryka odmienności płci/, ciało w kulturze popularnej, dyskursie publicznym i mediach /fragmentaryzacja i reifikacja ciała, ciało jako kapitał, element interakcyjnej gry i in./; ciało jako przestrzeń oporu  w perspektywie teorii gender i queer, ciało wobec problemów posthumanizmu

 

Zaliczenie:

na podstawie aktywności na zajęciach (ocenie podlega jej forma i zakres) oraz krótkiego eseju końcowego.

 

Wybrana bibliografia przedmiotowa:

 1. Antropologia ciała, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008.

 2. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.

 3. Historia ciała, t.1-3, szczeg. t.3, tłum. K. Belaid, T. Stróżyński, Gdańsk 2014.

 4. Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań 2009.

 5. Bakke M., Ciało otwarte. Filozoficzne interpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000.

 6. Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl– praktyka – reprezentacja, red. A. Wieczorkiewicz. J. Bator, Warszawa 2007

 7. Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem a tekstem, red. J. Bator, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2008.

 8. Cielesność w polskiej poezji najnowszej, red. K. Pietrych. T. Cieślak, łódź 2010

 9. Kowalczyk I., Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.

 10. Brocki M., Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001

 11. Wstyd w kulturze, red. E. Kosowska, Katowice 1998.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.