bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Sztuka w świecie znaków" / dr Irena Hübner

Tytuł: Sztuka w świecie znaków
Osoba prowadząca: dr Irena Hübner

 

Skrócony opis:

Jednym z ważniejszych pytań stawianych sztuce jest to, które dotyczy możliwości tworzenia w niej i przekazywania przez nią znaczeń. Stało się ono wyjątkowo istotne w ostatnim stuleciu, czasie dzieł abstrakcyjnych, ale nękało odbiorców zawsze, gdy stykali się ze sztukami tzw. nieprzedstawiającymi, za jakie uchodzą i dziś m. in. architektura i muzyka. Na zajęciach spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o znaczenie/-a w sztuce, odwołując się do rozpraw z dziedziny semiotyki oraz wykorzystując zdobytą wiedzę do poszukiwania sensów utworów realizowanych w różnych dyscyplinach, różnych epokach i stylach.

Dla studentów z twórczego pisania przewidziane są drobne prace literackie. Inni uczestnicy mogą albo włączyć się w realizację tego twórczego zadania, podejmując własne próby artystyczne, albo przygotować prezentację multimedialną jednego z przewidzianych do omówienia problemów.

  

Treści kształcenia:

1. Znak – jego funkcja, budowa, typologia.

2. Znak a świat kultury – kultura a świat znaków.

3. System znakowy a „język sztuki”.

4. Znakowy charakter wypowiedzi artystycznej (tekstu sztuki).

5. Znak i znaczenie w: malarstwie, rzeźbie, architekturze, muzyce instrumentalnej, filmie, literaturze.

6. Znakowość a rozumienie dzieła sztuki (ćwiczenia interpretacyjne).

 

Literatura:

1. E. Benveniste, Semiologia języka [w:] Znak, styl, konwencja, opr. M. Głowiński, Warszawa 1977.

2. M. Dufrenne, Czy sztuka jest językiem? [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, przedm. W. Tatarkiewicz, wyb., wstęp, noty o aut. I. Wojnar, Warszawa 1980.

3. Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, (red.) E. Tabakowska, Kraków 2006.

4. Sztuka w świecie znaków, wybrał, przeł., słowem wstępnym i bibliogr. opatrzył B. Żyłko, Gdańsk 2002.

5. T. Tomaszkiewicz, Przekład audiowizualny, Warszawa 2008.

6. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

7. Dzieła artystyczne (przykłady): Pieter Brueghel, Pejzaż z upadkiem Ikara, abstrakcje Pieta Mondriana i Wilhelma Sasnala, Modest Musorgski, Obrazki z wystawy, (Moonbot Studio) Fantastyczne latające książki Pana Morrisa Lessmorre’a, Gertruda Stein, Czułe guziczki.

8. Pełna lista tekstów kultury przedstawiona zostanie na pierwszym spotkaniu podczas prezentacji szczegółowego programu zajęć.

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.