bannerzajecia.jpg

Moduł: Sztuka i polityka / "Historia polskiego serialu telewizyjnego" / mgr Patrycja Dziubczyńska

Moduł: Sztuka i polityka

Tytuł: Opowieści o miłości

Osoba prowadząca: mgr Patrycja Dziubczyńska

Poziom studiów: studia licencjackie, II rok

 

Skrócony opis: 

Zajęcia koncentrują się na zapoznaniu słuchaczy zarówno z historią polskiego serialu telewizyjnego, jak i kierunkami jego rozwoju. Studenci poznają nie tylko niezbędne terminy charakterystyczne dla tego obszaru badań, ale także gatunki telewizyjne i zagadnienia związane z formą serialową. Punktem wyjścia będzie ujęcie serialu w swoistych modelach narracji, problematyka autorstwa oraz zagadnienia związane z kulturowym statusem polskiego serialu telewizyjnego.

 

Wymagania wstępne:

brak

 

 

Efekty kształcenia:

Po ukończonym kursie student/studentka:

Wiedza:

1. Rozpoznaje i opisuje poszczególne etapy rozwoju polskiego serialu telewizyjnego;

2. Identyfikuje i wyjaśnia zjawiska związane z fenomenem polskiego serialu telewizyjnego na przestrzeni jego rozwoju;

3. Definiuje wymagane terminy z zakresu badań nad serialem telewizyjnym;

Umiejętności:

1. Potrafi wykorzystać poznane narzędzia w analizie konkretnych seriali telewizyjnych;

2. Krytycznie odnosi się do tekstów poświęconych zjawisku serialu telewizyjnego; 

3. Formułuje i uzasadnia tezy dotyczące tendencji rozwojowych serialu telewizyjnego;

Kompetencje:

1. Demonstruje umiejętność prowadzenia dyskusji na temat zagadnień dotyczących polskiego serialu telewizyjnego;

2. Analizuje i formułuje uzasadnione sądy na temat zjawisk w polskim serialu telewizyjnym; potrafi komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniami nad telewizją i serialami;

3. Jest świadom zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się;

 

Treści kształcenia: 

  1. 1. Wprowadzenie. Zapoznanie z formą zajęć i warunkami zaliczenia przedmiotu. Rozmowa na temat dotychczasowego kontaktu z telewizją polską i jej produkcjami (seriale/ programy telewizyjne).

  2. 2. Historyczny rys rozwoju telewizji w Polsce. Systemy emisji (TV naziemna, TV satelitarna, TV kablowa). Struktura własnościowa (telewizja publiczna / telewizja prywatna)

  3. 3. Gatunki telewizyjne.

  4. 4. Narodziny serialu.

  5. 5. Seryjność na małym ekranie.

  6. 6. Modele narracji charakterystyczne dla serialu.

  7. 7. Kulturowy status serialu – serial jako przestrzeń kultury i odbicie społeczeństwa.

  8. 8. Kim jest autor serialu ?

  9. 9. Wielki mały ekran – lata 50. i 60.

  10. 10. Wielki mały ekran – lata 70.

  11. 11. Wielki mały ekran – Lata 80.

  12. 12. Wielki mały ekran – Lata 90.

  13. 13. Wielki mały ekran – wiek XXI

  14. 14. Kolokwium

  15. 15. Omówienie prac i wystawienie ocen.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze).

2. Aktywny udział w zajęciach.

3. Kolokwium.

 

Metody kształcenia:

1. Dyskusja panelowa.

2. Prezentacja multimedialna.

3. Wykład konwersatoryjny.

 

Literatura (wybrane pozycje bibliograficzne):

1. P. Zwierzchowski, B. Giza, J. Bates, K. Kosińska (red.), Polskie seriale telewizyjne, Bydgoszcz 2015.

2. M. Bogunia Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kraków 2012.

3. P. Pleskot, Wielki mały ekran. Telewizja a codzienność Polaków w latach sześćdziesiątych, Warszawa 2007.

4. P.K. Piotrowski, Kultowe seriale, Warszawa 2011. 5. A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2011.

6. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Zmierz telewizji? Przemiany medium. Antologia, Katowice 2011.

7. W. Godzic, 30 najważniejszych programów TV w Polsce, Warszawa 2005.

8. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.

9. A. Lewicki, Od House’a do Shreka: seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011.

10. M. Filiciak, B. Giza, Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa 2011.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.