bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Literatura lesbijska" / mgr Edyta Janiak

Temat: Literatura lesbijska

Prowadzący: mgr Edyta Janiak

Poziom studiów: studia magisterskie

 

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

ogólna wiedza z zakresu literaturoznawstwa i teorii kultury.

 

Ogólny opis przedmiotu:

Zajęcia poświęcone będą w głównej mierze literaturze lesbijskiej i jej recepcji. By jednak móc omówić ten fenomen niezbędne jest prześledzenie historii homoseksualizmu oraz zmian społeczno-kulturowych, które ukształtowały postrzeganie kobiecej homoseksualności na przestrzeni wieków. W tym celu przybliżone zostaną najważniejsze wydarzenia historyczne, postaci-ikony oraz stereotypy funkcjonujące do dziś w kulturze popularnej.

 

Zamierzone efekty kształcenia:

Po ukończeniu zajęć student:

1. posługuje się pojęciami z zakresu literaturoznawstwa, kulturowego dyskursu teorii queer i LGBTQ (K2A_W04, K2A_W19)

2. określa antropologiczne aspekty kultury współczesnej(K2A_W08, K2A_W16)

3. interpretuje problemy postrzegania homoseksualności w kontekście przeobrażeń tła społeczno-kulturowego (K2A_U06, K2_U07)

4. dostrzega i szanuje różnice kulturowe i społeczne oraz kieruje się postawą tolerancji i otwartości na inność (K2A_U01, K2A_U16)

5. wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę do analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury(K2A_U05, K2A_U02, )

6. wskazuje relacje między estetycznymi formami tekstów kultury a problemami współczesnej kultury. (K2A_W05, K2A_W15, K2A_W17)

 

Sposoby i kryteria oceny:

• obecność na zajęciach (2 dopuszczalne nieobecności w semestrze, każda następna nieobecność musi być zaliczona na konsultacjach w ciągu maksymalnie 2 tygodni)

• aktywny udział w zajęciach (przygotowanie do zajęć, merytoryczny udział w dyskusjach)

• praca zaliczeniowa w formie eseju akademickiego oddana na koniec semestru na temat zaakceptowany przez prowadzącą zajęcia oraz prezentacja stworzona w grupach w ciągu semestru dotycząca wskazanego przez prowadzącą zagadnienia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. Zajęcia organizacyjne.

2., 3. Krótka historia kobiecego homoseksualizmu. „Narodziny” homoseksualności i jej przemiany w dyskursie kultury Zachodu; homoseksualność męska a kobieca; najważniejsze pojęcia oraz ruchy społeczne i polityczne związane ze środowiskiem LGBTQ.

4. Pisarki, działaczki, myślicielki, lesbijki, ikony – Safona, Radclyffe Hall, Virginia Woolf, Adrienne Rich, Jeanette Winterson, Narcyza Żmichowska, Maria Dąbrowska, Izabela Filipiak.

5. Przymusowa heteroseksualność a Adrienne Rich.

6.Gender, queer i homotekstualność – omówienie najważniejszych dyskursów naukowych.

7. Czym jest literatura lesbijska? W poszukiwaniu definicji.

8. U źródeł – Radclyffe Hall i Źródło samotności.

9. Słodkie owoce i JeanetteWinterson.

10. Madame Intuitai Izabela Filipiak.

11, 12. Popkultura VS lesbijskość, czyli o stereotypach.

13. Na jej rozkazy – lesbijska odpowiedź na Pięćdziesiąt twarzy Greya?

14. Blogi, fora, internetowe czasopisma – czyli o poszukiwaniu swojej orientacji seksualnej w cyberprzestrzeni.

15. Zajęcia podsumowujące, wystawienie ocen końcowych. Metody nauczania: wykład konwersatoryjny, metoda okrągłego stołu, praca w grupach, dyskusja problemowa, metoda seminaryjna z wykorzystaniem materiałów multimedialnych lub przykładami tekstów literackich

 

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, metoda okrągłego stołu, praca w grupach, dyskusja problemowa, metoda seminaryjna z wykorzystaniem materiałów multimedialnych lub przykładami tekstów literackich

 

Zalecana literatura:

Beauvoir Simone, Druga płeć. Rozdział IV. Lesbijka, „Furia Pierwsza” nr 6, 2000.

Chudoba Ewa, Literatura i homoseksualność, Częstochowa 2013.

Dunin Kinga, Oczywiście, lesbijki!, [w:] Taż, Tao gospodyni domowej, Warszawa 1996.

Foucault Michel, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 1995.

Gajewska Agnieszka, Lesbianizm, [w:] Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś- Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska, E. Serafin, A. Wróbel, Warszawa 2014.

Krzemiński Ireneusz, Społeczna historia homoseksualności. Ruch wyzwolenia (szkic do problematyki), [w:] Queerstudies. Podręcznik kursu, red. J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń, Warszawa 2010.

Krzyszpień Jerzy, Język i emancypacja LGBT: uwagi praktyczne, [w:] Queerstudies. Podręcznik kursu, red. J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń, Warszawa 2010.

Leszkowicz Paweł, Homotekstualność, [w:] Gender: konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków 2004.

Mizielińska Joanna, Pomiędzy pomiotem a podmiotem. O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze, [w:] Taż, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2007.

Rich Adrienne, Przymusowa heteroseksualność a egzystencja lesbijska, tłum. A. Grzybek, „Furia Pierwsza” nr 4/5, 1999/2000.

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.