bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Przemiany krytyki filmowej. Od dzienników do Internetu" / mgr Alicja Górska

Tytuł: Przemiany krytyki filmowej. Od dzienników do Internetu.

Osoba prowadząca: mgr Alicja Górska

Dla specjalności: filmoznawstwo, nowe media, kultura w przestrzeni publicznej

Poziom studiów: I (z wyłączeniem I roku) i II stopień
Punktacja: konw.: 2 ECTS [II I III rok st. licenc.] /4 ECTS [II rok st. magist.]/ 3 ECTS [magist.]

Zajęcia: 14 spotkań po 90 min.

 

 

Skrócony opis:

Główny temat zajęć stanowić będą zjawiska aktualnie zachodzące w krytyce filmowej, zarówno na płaszczyźnie przemian społecznych, jak i platformowych (przejście od czasopism do Internetu). Kultura uczestnictwa doprowadziła do sytuacji, w której poziom ekspercki nie cieszy się równą estymą, co w czasach przed pojawieniem się wirtualnej sieci. Współcześnie każdy odbiorca kultury może postawić siebie na pozycji znawcy – nierzadko nie posiadając wykształcenia kierunkowego dla wybranej przez siebie na „ekspercką” dziedziny. Podczas zajęć fakultatywnych omówione zostaną postępujące przemiany oraz ich konsekwencje dla postrzegania krytyki oraz przewartościowania stawianych jej wymogów. Ponadto wyróżnione zostaną typy funkcjonowania krytyków w Internecie, w zależności od wykorzystywanych form medialnych (np. blogerzy i vlogerzy). Do omówienia rzeczonych zagadnień posłużą egzemplifikacje różnorodnych form krytycznych tworzonych od narodzin kina aż do czasów współczesnych. Analiza różnic i podobieństw pomiędzy nimi pozwoli na wykazanie kierunku przemian, ustosunkowanie się do nich i ustalenie współczesnego celu oraz społecznego usytuowania osób parających się dziennikarstwem filmowym bądź krytyką filmową.

 

Wymagania wstępne: brak

 

Efekty kształcenia:

Po ukończonym kursie student/studentka:

Wiedza:

1. odróżnia rozmaite modele krytyki filmowej i umie wskazać różnice między nimi [K1A_W18];

2. zna historię krytyki filmowej w aspekcie porównawczym oraz procesy rozwoju jej modeli i struktur powstałych od jej narodzin w Polsce [K1A_W16];

3. ma wiedzę na temat teoretycznych problemów relacji platformowych pomiędzy tekstami krytycznymi, w tym również pomiędzy tekstami przynależnymi do różnych poziomów specjalizacji [K2A_W15, K2A_W16];

Umiejętności:

4. wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę do analizy i interpretacji współczesnych tekstów krytycznych [K2A_U05, K2A_U02]

5. analizuje, interpretuje i krytycznie ocenia przyczyny oraz przebieg współczesnych, jak również dawnych zjawisk i procesów kulturowych związanych z funkcjonowaniem krytyki filmowej oraz jej przetworzeń formalnych w różnych mediach [K1A_U06, K2A_U05, K2A_U07, K2A_U15];

6. bierze udział w dyskusjach o różnych formach krytyki filmowej, wykorzystując przyswojoną wiedzę w odpowiednich kontekstach [K1A_U07, K1A_U08, K1A_U14, K2A_U06];

7. potrafi wskazać wyznaczniki i ocenić projekt filmowego portalu internetowego oraz inne projekty z zakresu krytyki filmowej w przestrzeni wirtualnej [K2A_U18];

Kompetencje:

8. jest świadom poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytety pomocne w realizacji określonego przez siebie lub innych zadania [K1A_K01, K2A_K01, K1A_K06, K2A_K06, K1A_K07, K2A_K07];

9. jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów [K1A_K02, K2A_K03];

10. odznacza się tolerancją i postępuje zgodnie z zasadami demokratycznego współżycia społecznego [K1A_K05];

11. jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, w ramach działania w organizacjach i instytucjach upowszechniających kulturę wykorzystuje różne formy komunikatów i różne media w celu porozumiewania się z osobami będącymi lub niebędącymi specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i jego wybranych dyscyplin [K1A_K09, K2A_K08, K2A_K10]

 

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z wymaganiami. Dyskusja na temat dotychczasowego kontaktu z krytyką filmową i próba jej zdefiniowania na podstawie obserwacji własnych.

2. Wprowadzenie do zagadnień i terminów związanych z krytyką filmową.

3. Rys historyczny. Krytyka filmowa i jej aktualne postrzeganie przez środowisko filmowe i niespecjalistyczne.

4. Sylwetki istotnych dla rozwoju krytyki filmowej postaci. Analiza wybranych tekstów ich autorstwa.

5. Rozwój krytyki filmowej w Internecie. Elementy różnicujące dziennikarstwo papierowe i wirtualne. Porównanie współczesnych tekstów dziennikarskich i blogerskich.

6. Portale filmowe i ich specyfika. Analiza wybranych przykładów.

7. Fora filmowe i ich specyfika. Analiza wybranych przykładów.

8. Blogi filmowe i ich specyfika. Analiza wybranych przykładów

9. Vlogi filmowe i ich specyfika. Analiza wybranych przykładów.

10. Agregatory recenzji filmowych i ich specyfika. Analiza wybranych przykładów.

11. Pozycja blogera/vlogera filmowego w świecie festiwali filmowych. Bloger a dziennikarz w kontekście festiwali.

12. Od blogera do krytyka. O tych, którym udało się z hobby uczynić zajęcie profesjonalne i jak to osiągnęli (konkursy, kształtowanie się poziomu eksperckiego).

13-14. Podsumowanie zagadnień. Omówienie prac zaliczeniowych.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach (2 dopuszczalne nieobecności w semestrze)

2. aktywny udział w zajęciach (przygotowanie do zajęć, merytoryczny udział w dyskusjach)

3. aktywność w realizacji projektu grupowego – współprowadzenie przez grupę własnej strony z tekstami krytycznymi, ocenianymi indywidualnie

 

Metody kształcenia:

1. Dyskusja panelowa.

2. Studium przypadku z elementami wykładu problemowego.

3. Wykład konwersatoryjny.

4. Metoda seminaryjna z wykorzystaniem materiałów multimedialnych lub przykładami tekstów krytycznych.

 

Literatura:

1. Sokołowski Marek, Od realu do wirtualu. Szkice o mediach i dziennikarstwie, Toruń 2014

2. Marcinkan Arkadiusz, Blogi filmowe jako substytut drukowanej prasy filmowej [w:] Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 2/2014, Olsztyn

3. Majorek Marta, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015

4. Kumor Aleksander (red.), Szkice o krytyce filmowej i telewizyjnej, Wrocław 1978

5. Giza Barbara, Zwierzchowski Piotr (red.), Polskie piśmiennictwo filmowe, Bydgoszcz 2013

6. Gwódź Andrzej, Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Kraków 2010

7. Helman Alicja, Strategie krytyki filmowej, „Kino” 1980, nr 12

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.