bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Skaldowie. Muzyka teatralna, telewizyjna i filmowa" / dr Marek Bielacki

Tytuł: Skaldowie. Muzyka teatralna, telewizyjna i filmowa
Osoba prowadząca: dr Marek Bielacki
Dla specjalności: wszystkich

Poziom studiów: I i II stopień
Punktacja: konw.: 3 ECTS

 

Skrócony opis:
Celem konwersatorium jest prezentacja i analiza twórczości artystycznej (działającego już od ponad półwiecza) zespołu Skaldowie – ze szczególnym wyeksponowaniem form dramatyczno-muzycznych obecnych w ich dorobku. Zajęcia uwzględniają szeroką i pogłębioną refleksję nad bogatym dorobkiem kompozytorskim i wykonawczym tego ansamblu, obejmującym m.in. muzykę teatralną, telewizyjną i filmową, muzykę baletową; parafrazy dzieł operowych; suitę, pieśń, piosenkę, akcentując polimorficzny i synkretyczny charakter owej twórczości oraz bogactwo jej źródeł i inspiracji (muzyka klasyczna – chóralna, sakralna, symfoniczna, operowa; folklor muzyczny, rock, blues, jazz; pop; poezja śpiewana; kabaret; muzyka współczesna).

 

Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w sferze współczesnych i dawnych form i nurtów muzycznych 

 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student:
1) Klasyfikuje i opisuje kategorie genologiczne i stylistyczne kompozycji Skaldów (K1A_W07; K1A_W08; K1A_U05; K2A_W05; K2A_W06; K2A_W08)
2) Twórczo interpretuje wskazane dzieła teatralno-muzyczne w kontekście współczesnym i historycznym (K1A_U01; K1A_U05; K1A_U06; K1A_K02; K2A_W06; K2A_W07)
3) Krytycznie ocenia i analizuje dokonania artystyczne Skaldów w dziedzinie teatru i filmu muzycznego na tle osiągnięć innych wykonawców i twórców współczesnych (K1A_U02; K1A_U05; K1A_W09; K2A_W08; K2A_U01)
4) Identyfikuje wskazane utwory teatralno-muzyczne i ich interpretatorów oraz analizuje i ocenia ich sztukę wykonawczą (K1A_U06; K1A_U03; K1A_K02; K2A_U02)
5) Personifikuje twórców warstwy literackiej poszczególnych kompozycji teatralnych, telewizyjnych i filmowych oraz analizuje i ocenia jej wartości artystyczne (K1A_W08; K1A_W09; K2A_W12; K2A_U01)
6) Wyjaśnia powiązania wybranych dzieł wokalno-instrumentalnych i dramatyczno-muzycznych z określoną konwencją estetyczną (K1A_W09; K1A_U01; K1A_U06; K2A_W04; K2A_U07; K2A_K03)


Treści kształcenia:

1) Polimorfizm strukturalny dramatyczno-muzycznych kompozycji Andrzeja Zielińskiego i Jacka Zielińskiego oraz muzyki teatralnej, telewizyjnej i filmowej wykonywanej przez Skaldów.
2) Klasyczne inspiracje muzyki Skaldów w ich dziełach dramatyczno-muzycznych (muzyka barokowa, romantyczna; muzyka operowa; kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Arcangelo Corelliego, Fryderyka Chopina, Aleksandra Borodina, Gioacchina Rossiniego, Modesta Musorgskiego)
3) Folklorystyczne źródła teatralno-filmowej twórczości Skaldów – ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Tatr i Podhala.
4) Muzyka rockowa, jazzowa i bluesowa jako estetyczne wyznaczniki teatralnej i filmowej muzyki Skaldów.
5) Poetycka przestrzeń utworów teatralnych i filmowych Skaldów i jej twórcy (m.in. Leszek Aleksander Moczulski, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Ewa Lipska, Ernest Bryll, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Tadeusz Śliwiak, Wiesław Dymny, Andrzej Bianusz, Andrzej Kuryło, Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski; Grzegorz Walczak).
6) Kameralne formy wokalno-instrumentalne (m.in. pieśń, piosenka, ballada, kantata; kolęda, pastorałka; hymn, kołysanka) jako elementy strukturalne dramaturgii muzycznej Skaldów.
7) Suita i muzyka instrumentalna (Krywaniu, Krywaniu; Stworzenia świata część druga; Podróż magiczna; Zimowa bajka; suita filmowa Mocne uderzenie; suita filmowa Jak to się robi; Concerto grosso na grupę beatową i orkiestrę).
8) Muzyka teatralna i telewizyjna (śpiewogra Po górach, po chmurach; telewizyjne widowisko Kolędnicy; musical Dziś straszy; widowiska telewizyjne: Dobra pamięć i Życzliwi – z cyklu Listy śpiewające; bajka muzyczna Motyl, kamień i śmierć, czyli Gusła 70; śpiewogra Na szkle malowane; telewizyjne widowisko Sentymenty; rock-opera Naga; telewizyjne widowisko baletowe Podróż magiczna; musical Prześliczna wiolonczelistka; misterium Moje Betlejem; widowisko Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości; suita baletowa Podróż magiczna; obrzędowe widowisko estradowe Sobótka).
9) Muzyka filmowa (filmy: Cierpkie głogi; Mocne uderzenie; Jak powstali Skaldowie; Kulig; Jak to się robi).
10) Interpretacje i interpretatorzy teatralnej i filmowej muzyki Skaldów (Skaldowie, Alibabki, Łucja Prus, Maryla Rodowicz, Halina Kunicka, Stan Borys, Stanisław Deja, Grażyna Łobaszewska, Teresa Tutinas).

 

Sposoby i kryteria oceniania:
Zaliczenie w formie pisemnej, obejmujące odpowiedzi na 30 pytań.
Na ocenę dostateczną (3): poprawne odpowiedzi na 12-15 pytań.
Na ocenę dostateczną plus (3+): poprawne odpowiedzi na 16-19 pytań.
Na ocenę dobrą (4): poprawne odpowiedzi na 20-23 pytań.
Na ocenę dobrą plus (4+): poprawne odpowiedzi na 24-27 pytań.
Na ocenę bardzo dobrą (5): poprawne odpowiedzi na 28-30 pytań.

 

Pozytywna weryfikacja oceny i jej podwyższenie może odbyć się na podstawie dodatkowej odpowiedzi ustnej.

 

Metody kształcenia:
konwersatorium; elementy wykładu konwersatoryjnego; wykorzystanie i prezentacja nagrań dźwiękowych (CD), filmowych (DVD, VHS), fotografii, tekstów źródłowych, materiałów nutowych, publikacji periodycznych i książkowych, dokumentów, źródeł internetowych.

 

Literatura:

1. M. Bielacki, Boże Narodzenie w muzyce i w dramacie muzycznym Skaldów, Łódź 2012.
2. M. Bielacki, Estetyka widowiska kabaretowego w «Listach śpiewających» Skaldów i Agnieszki Osieckiej, [w:] Kabaret. Poważna sprawa?, red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk, Katowice 2015
3. M. Bielacki, Jazzowe filiacje muzyki Skaldów, [w:] Jazz w kulturze polskiej, tom 2, red. Rafał Ciesielski, Zielona Góra 2016
4. M. Bielacki, Suita baletowa «Podróż magiczna» – Andrzeja Zielińskiego i zespołu Skaldowie – jako dzieło muzyczne, teatralne, telewizyjne i filmowe, [w:] Teatr wśród mediów, Toruń 2015
5. M. Bielacki, Suita Skaldów «Krywaniu, Krywaniu» jako dialog formy i tradycji, [w:] Etos życia, etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, cz. III, pod red. M. Leyko i K. Wielechowskiej, Łódź 2012.
6. M. Bielacki, Polimorfizm widowiska „Pieśń nad pieśniami…”, czyli Skaldowie w Piwnicy pod Baranami, [w:] Jaki jest kabaret?, pod red. Doroty Fox i Jacka Mikołajczyka, Katowice 2012
7. M. Bielacki, Twórczość Leszka Aleksandra Moczulskiego i Andrzeja Zielińskiego oraz muzyka Skaldów w przestrzeni artystycznej i naukowej Anno Domini 2014, „Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” 2014, nr 4 (21), s. 24-27
8. M. Bielacki, Wspólnota auctorów i spectatorów w misterium Skaldów «Moje Betlejem», [w:] Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, pod red. Ireny Jajte-Lewkowicz, Joanny Michałowskiej, Agnieszki Piaseckiej, Łódź 2013
9. J. Fischbach, Jacek A. Kabata, M. Szylak, Krakowskim i zakopiańskim szlakiem Skaldów, Płock 2015
10. A. Icha, Skaldowie. Historia i muzyka zespołu, Gdynia 2004.
11. L. A. Moczulski, «Cała jesteś w skowronkach» i inne piosenki oraz pieśni z muzyką krakowskich kompozytorów, Kraków 2013
12. Niezapomniane przeboje Andrzeja Zielińskiego i zespołu „Skaldowie”, cz. I i II, Płock 1999.
13. Wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej, pod red. A. Passent i J. Borkowskiego, t. VI, Rock and roll. Muzyka Andrzeja Zielińskiego, Warszawa, Kraków 2006.
14. J. Zieliński, L. A. Moczulski, Moje Betlejem. Kolędy. Christmas Carols, Kraków 1995

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.