bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Spory o przeszłość. Recepcja filmów historycznych" / dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

Tytuł: Spory o przeszłość. Recepcja filmów historycznych

Osoba prowadząca: dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska

 

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie publicznych debat na temat polskich i zagranicznych filmów fabularnych poświęconych historii. W centrum uwagi znajdą się filmy, które wywoływały kontrowersje i spory polityczne oraz takie, którym przypisuje się sprawczą rolę w kształtowaniu świadomości historycznej. Dyskutowane będą następujące pytania: Dlaczego niektóre filmy wywołują żywe reakcje widowni, podczas gdy inne przechodzą bez echa? Jakie oczekiwania widzowie formułują w stosunku do filmów historycznych? We wstępnej części kursu studenci i studentki zostaną wprowadzeni w podstawy analizy dyskursu, aby w dalszej części zajęć sprawnie analizować debaty na temat poszczególnych filmów.

 

Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę łatwych tekstów naukowych i tekstów publicystycznych

 

Efekty kształcenia
Po zakończeniu kursu student:

1. Definiuje różne podgatunki filmów historycznych (01C-1A_W18)
2. Odróżnia różne modele dyskusji o filmach historycznych ( 01C-1A_W16)
3. Ma podstawową wiedzę o widowni filmów historycznych (01C-1A_W20)
4. Rozpoznaje i krytycznie analizuje teksty dyskursu okołofilmowego (01C-1A_U05)
5. Przygotowuje wystąpienia ustne na temat recepcji filmowej (01C-1A_U09)
6. Jest otwarty/a na różne rodzaje argumentów w zakresie dyskursu okołofilmowego (01C-1A_K03)

 

Treści kształcenia:

Zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia w problematykę filmów historycznych oraz ich recepcji; następnie studenci zostaną zapoznani z podstawowymi metodami analizy dyskursu publicznego. W dalszej części kursu prowadzone będą wspólne analizy filmów oraz ich recepcji, między innymi na takich przykładach, jak „Holocaust” (1978), „JFK” (1991), „Katyń” (2007) czy „Ida” (2013). Szczegółowy wybór filmów zostanie omówiony na pierwszych zajęciach i będzie uzależniony m.in. od dotychczasowych zajęć uczestników i uczestników kursu (tak, aby uniknąć redundancji). Literatura, która jest niedostępna w bibliotece WF UŁ oraz BUŁ, będzie przekazana studentkom i studentom w formie skanów.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Prezentacja na zajęciach. Ocenie podlega zarówno treść prezentacji (zawartość slajdów), jak i komentarz do nich. W wypadku więcej niż dwóch nieobecności należy sporządzić dodatkową prezentację.

 

Metody kształcenia:

ćwiczenia konwersatoryjne, oparte na analizie filmów i tekstów prasowych; dyskusja seminaryjna.

 

Literatura:

1. R. Burgoyne, The Hollywood historical film, Oxford 2008.
2. Film i historia. Antologia, red. I. Kurz, Warszawa 2008.
3. P. Witek, Andrzej Wajda jako historyk, Lublin 2016.
4. T. v. Dijk, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.
5. M. Saryusz-Wolska, Prasa o „Katyniu” Andrzeja Wajdy, [w:] Polskie piśmiennictwo filmowe, red. P. Zwierzchowski, B. Giza, Warszawa, Bydgoszcz 2013.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.