bannerzajecia.jpg

Moduł: Przestrzenie kultury / "Obrazy miasta we współczesnym kinie popularnym" / mgr Monika Rawska

Moduł: Przestrzenie kultury

Tytuł: Obrazy miasta we współczesnym kinie popularnym

Prowadzący: mgr Monika Rawska

Poziom studiów: studia licencjackie, II rok

 

 

Skrócony opis:

Celem fakultetu jest przyjrzenie się wizerunkom przestrzeni miejskich we współczesnym (po 2000 roku) kinie popularnym. Każde zajęcia poświęcone będą analizie konkretnego przykładu filmowego, przyjmując za punkt wyjścia teksty źródłowe (w tym również wcześniejsze realizacje filmowe, mogące stanowić interesujący kontekst dla refleksji o nowszych produkcjach). Analiza filmoznawcza wpisana będzie w szerszy kontekst kulturowy oraz refleksję nad architekturą i przestrzenią miejską w ogóle.

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Efekty kształcenia:

Student po ukończeniu zajęć:

1. Wymienia i definiuje zjawiska, pojęcia i terminy omówione podczas zajęć [K1A_W02, K1A_W09]

2. Rozpoznaje w konkretnych tekstach kulturowych podstawowe strategie kreowania przestrzeni [K1A_W09]

3. Posługuje się poznanymi teoriami w analizie i interpretacji dzieła filmowego [K2A_U02]

4. Wybiera oraz adaptuje poznane na zajęciach narzędzia badawcze do samodzielnej praktyki analityczno-interpretacyjnej [K2A_U05]

5. Identyfikuje kulturowe determinanty współczesnego kina popularnego [K2A_K01]

6. Proponuje twórcze rozwiązania omawianych na zajęciach problemów [K2A_K05]

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne uwzględniające wszystkie efekty kształcenia. Na ocenę dostateczną należy wykazać się wiedzą (zrealizować efekty kształcenia 1-3). Na ocenę dobrą należy wykazać się również umiejętnościami (zrealizować efekt kształcenia 4). Na ocenę bardzo dobrą należy także zaprezentować postawę (zrealizować efekt kształcenia 5).

 

Treści kształcenia:

Przestrzeń filmowa. Utopie i dystopie. Filmowe utopie i dystopie – typologia. Utopie architektoniczne i urbanistyczne. Kino gatunkowe remake, sequel, adaptacja, intertekstualność. Science fiction. Miasta twierdze. Przestrzeń labiryntowa. Konflikt planista ¬– wędrowiec. Kino jako zwierciadło lęków społecznych. Krytyka współczesnej kultury (konsumpcjonizm, nierówności społeczne, gentryfikacja, pustoszenie centrum, śmierć ulicy). City placement.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji i/lub pisemnej pracy analitycznej.

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium z zastosowaniem metod ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji i elementów metod podających (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne).

 

Literatura:

1. Bauman Zygmunt (1993), Przedstawienie na pustyni, przekł. Marek Kwiek, [w:] Anna Zeidler-Janiszewska (red). Drobne rysy w ciągłej katastrofie… obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury, ss. 71–84.

2. de Certeau Michel (2008), Wynaleźć codzienność: sztuki działania, przekł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Graff Vera (1975), Homo futurus. Analiza współczesnej science fiction, przekł. Zbigniew Fonferko, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

4. Grosz Elisabeth (2010), Utopie wcielone – czas architektury, przekł. Michał Szczubiałka, „Panoptikum” nr 9 (16), ss. 245–257.

5. Gruszewska-Blaim Ludmiła (2012), Spectres of Eutopia: (Re)appropriated Spaces in Filmic Dystopias, [w:] Artur Blaim, Ludmiła Gruszewska-Blaim (red.), Spectres of Utopia. Theory, Practice, Conventions, Peter Lang: Frankfurt am Main, ss. 167–185.

6. Jameson Fredric (2011), Archeologie przyszłości: Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przekł. Maciej Płaza, Małgorzata Frankiewicz, Andrzej Miszk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Jameson Fredric (2011), Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przekł. Maciej Płaza, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

8. Rewers Ewa (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas.

9. Santarcangeli Paolo (1982), Księga labiryntu, przekł. Ignacy Bukowski, Warszawa: Wiedza Powszechna.

10. Szyłak Jerzy, Sebastian Jakub Konefał, Katarzyna Kaczor, Tomasz Pstrągowski, Krzysztof Kornacki, Paweł Sitkiewicz, Monika Bokiniec, Marcin Adamczak, red. (2011), Kino nowej przygody, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

11. Wujek Jakub (1986), Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa: Arkady.

12. Żyto Kamila (2010), Strategie labiryntowe w filmie fikcji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Informacje dodatkowe

Dopuszcza się nieobecność na 20% zajęć w semestrze. Przekroczenie tego progu wymaga zaliczenia materiału w formie uzgodnionej z prowadzącą. 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.