bannerzajecia.jpg

Moduł: Kultury pozaeuropejskie / "Droga sztuki" w wybranych kulturach Orientu / dr hab. M. Bartosiak, mgr K. Wielechowska

Moduł: Kultury pozaeuropejskie

Tytuł: „Droga sztuki” w wybranych kulturach Orientu

Prowadzący: dr hab. M. Bartosiak, mgr K. Wielechowska

 

 

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja orientalnych tradycji estetycznych, w których praktykowanie sztuki stanowi istotny składnik indywidualnego rozwoju wewnętrznego. Pole tematyczne konwersatorium skupione jest wokół japońskiej „drogi sztuki” (gei-dō). W toku zajęć omówione zostaną jej odmiany i odpowiedniki w kulturowych tradycjach indyjskich i chińskich. Podstawowy kontekst teoretyczny stanowi estetyka porównawcza i antropologia doświadczenia.

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Treści kształcenia:

Podstawowe problemy porównawczych badań estetycznych i antropologicznych. „Droga sztuki” (gei-dō) jako istotny element kultury i tradycji japońskiej. Indyjska tradycja „wyzwolenia przez sztukę”. Chińska tradycja „szlachetnych umiejętności” i jej japońska interpretacja. Dyscypliny japońskiej „drogi sztuki”, ze szczególnym uwzględnieniem „drogi herbaty” (cha-dō), „drogi poezji” (ka-dō) i „drogi do kwiatu” (shika-dō) w tradycji teatru nō.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne uwzględniające wszystkie efekty kształcenia. Na ocenę dostateczną należy wykazać się wiedzą (zrealizować efekty kształcenia 1-3). Na ocenę dobrą należy wykazać się również umiejętnościami (zrealizować efekt kształcenia 4). Na ocenę bardzo dobrą należy także zaprezentować postawę (zrealizować efekt kształcenia 5).

 

Metody kształcenia:

Ćwiczenia konwersatoryjne z elementami wykładu, projekcji multimedialnych i warsztatów twórczych.

 

Literatura:

1. Antropologia doświadczenia, red. E.M. Bruner, V. Turner, Kraków 2011.

2. Estetyka chińska. Antologia, red. A. Zemanek, Kraków 2007.

3. Estetyka japońska. Antologia. T. 1-3, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2001-2005.

4. Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004. 5. A. Kozyra, Estetyka Zen, Warszawa 2010.

6. B. Kubiak Ho-Chi, Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia, Kraków 2009.

7. J.M. Rodowicz, Aktor doskonały. Traktaty Zeamiego o sztuce nō, Gdańsk 2000.

8. A. Żuławska-Umeda, Poetyka szkoły Matsuo Bashō (lata 1684-1694), Warszawa 2007.

 

Informacje dodatkowe

Na zajęciach dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze (nie wymagają usprawiedliwienia). Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) wymagane jest zaliczenie całego dotychczas omówionego materiału (lub jego części – co ustala każdorazowo wykładowca).

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.