bannerzajecia.jpg

Moduł: Kultury pozaeuropejskie / "Tradycje kulturowe Indii i Japonii" / dr Elżbieta Kołdrzak

Moduł: Kultury pozaeuropejskie

Przedmiot: Tradycje kulturowe Indii i Japonii

Prowadząca: Dr Elżbieta Kołdrzak

 

Skrócony opis:

Na konwersatorium studenci poznają najważniejsze cechy tradycji kulturowych Indii i Japonii oraz analizują ich reprezentacje w praktykach kulturowych na poziomie norm i zachowań religijnych, rytuałów, tradycji artystycznej oraz zachowań codziennych. Celem zajęć jest przybliżenie studentom symboliki Wschodnich systemów opisu rzeczywistości oraz opartych na nich systemów komunikacji kulturowej, przygotowanie do rozumiejącej recepcji modeli zachowań i wyobrażeń treści kulturowych Indii i Japonii, z jakimi stykają się w dobie ery globalizacji.

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii i teorii kultury.

 

Treści kształcenia:

Indie: podstawowe kategorie kulturowe; praktyki religijne i rytualne w sferze publicznej i prywatnej; etyczny i społeczny wymiar narracji kulturowych; tradycje performatywne a praktyka teatralna; kulturowe determinanty komunikacji społecznej;

Japonia: podstawowe kategorie kulturowe ; performance ceremonialne; estetyzacja praktyk kulturowych; kategorie czasowo-przestrzenne a praktyka teatralna; funkcja maski w komunikacji kulturowej i społecznej;

 

Ocenie podlega:

1. aktywność studenta na zajęciach – styl wypowiedzi i sposób ujęcia zagadnienia;

2. przygotowane wystąpienie ustne – kompozycja, sposób ujęcia omawianej problematyki, styl i język wypowiedzi;

3. prezentacja na temat uzgodniony w prowadzącym (styl językowy, sposób konceptualizacji treści, stopień spełnienia wymogów prezentacji naukowej, dobór i sposób wykorzystania źródeł);

 

Metody dydaktyczne

Konwersatorium / dyskusje seminaryjne, analizy krytyczne; ćwiczenia oparte na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy; elementy wykładu problemowego;

 

Literatura:

Basham Arthur L., Indie, od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, PIW, Warszawa 1964

Claudel Paul, Dziennik, 1904 – 1955, PIW PAX, Warszawa 1977

Japonia w Polsce. W 90 rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską i Japonią, red. naukowa Beata Kubiak Ho-Chi, Wydawnictwo UW, Warszawa 2012

Jofan Natalia, Dawna kultura Japonii, PIW, Warszawa 1977

Kotański Wiesław, Japońskie opowieści o bogach, ISKRY, Warszawa 1981

Narayan R.K., Ramajana, Książka i Wiedza, Warszawa 1984

Panikkar K.M., Dzieje Indii, PWN, Warszawa 1967

Renik Krzysztof, Śladem Bharaty, Dialog, Warszawa 2001

Schweitzer Albert, Wielcy myśliciele Indii, Cyklady, Warszawa 1993

Tokarski Stanisław, Eliade i Orient, PAN, Ossolineum, Wrocław 1984

Vyasa, Mahabharata, EPOS, Zbiór arcydzieł poezji epickiej wszystkich czasów i narodów w streszczeniu i wyciągach ułożył A. Lange, Tom IV, Nakładem księgarni Feliksa Westa, Brody 1911

Wesołowska Marta, Gagaku. Dzieje i symbolika japońskiej muzyki dworskiej, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012

Wielka historia świata, Cywilizacje Azji, OXFORD Educational Encyclopaedia V, , EM, Warszawa 2005

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.