bannerzajecia.jpg

Moduł: Przestrzenie kultury / "Czas w kulturze" / dr Elżbieta Kołdrzak

Moduł: Przestrzenie kultury

Przedmiot: Czas w kulturze

Prowadząca: dr Elżbieta Kołdrzak

Poziom studiów: studia licencjackie, II rok

 

Skrócony opis:

Współczesne praktyki kulturowe w znacznym stopniu definiuje incydentalne i momentalne doświadczenie czasu. Poczucie teraźniejszości, przyczynowo-skutkowości, chwili perfomatywnej redukuje refleksję nad świadomością i przeżywaniem czasu w jego zobiektywizowanym, cyklicznym i kulturowo-filozoficznie ujęciu, co znajduje odzwierciedlenie w postawach człowieka wobec świata i rzeczywistości. Zajęcia służą podjęciu refleksji nad tymi zagadnieniami.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

1. Wymienia omówione rozprawy z dziedziny kulturowych i filozoficznych koncepcji czasu, streszcza je oraz interpretuje; wymienia, analizuje znaczenie proponowanych ujęć, odkrywa/nadaje znaczenie omówionym dziełom – tekstom kultury [K1A_W03; K1A_W10; K1A_U05].

2. Samodzielnie wyszukuje w różnych źródłach i poddaje krytycznej ocenie informacje związane z problemami wymienionymi w programie zajęć, przygotowując prezentacje multimedialne i najprostsze pisemne prace naukowe (notatka, streszczenie) dotyczące tekstów i/lub zagadnień wymienionych w programie zajęć [K1A_U01; K1A_U03; K1A_U14; K1A_U15].

3. Dyskutuje na tematy związane z problematyką zajęć; broni własnego stanowiska, przestrzegając obowiązku merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz zasad logiki [K1A_U11; K1A_U12].

4. Ma świadomość: (a) poziomu swojej wiedzy na temat wpływu koncepcji czasu na kulturę i jej dzieła oraz teksty; (b) umiejętności zdobytych podczas zajęć i kształci potrzebę samodoskonalenia zawodowego oraz osobistego [K1A_K01].

 

Treści kształcenia:

Czas – próba definicji

Czas w ujęciach kulturowych: myśl żydowska, chrześcijańska, grecka, chińska, indyjska, muzułmańska

Czas święty a czas świecki

Czas u ujęciach filozofów: E. Husserl, H. Bergson

Czas w świetle fizyki kwantowej

 

Sposoby i kryteria oceniania:

EK1: kolokwium – test z pytań zamkniętych i otwartych (50% oceny) lub zaliczenie ustne.

EK2: aktywność na zajęciach i sprawność referowania (prezentacje multimedialne, wypowiedzi ustne i/lub pisemne – na zajęciach mogą odbywać się krótkie kartkówki) treści rozpraw naukowych (35%).

EK3: udział w dyskusji na zajęciach (10%).

EK4: rozmowa końcowa (5%).

 

Metody kształcenia:

Dyskusja. Prezentacja multimedialna (także – przygotowana przez studenta/-ów). Elementy wykładu informacyjnego i problemowego.

 

Literatura:

Czas w kulturze, Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Zajączkowski, Warszawa 1988

Bergson Henri, Pamięć i życie, Warszawa 1988

Bohm David, Ukryty porządek, Warszawa 1988

Curtis Ernst R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1977

Husserl Edmund, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, Warszawa 1989

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.