bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Teksty dla teatru polskich millenialsów. Warsztat krytycznoteatralny" / mgr Irena Lewkowicz

Tytuł: Gatunek w grach cyfrowych: od fantasy do MOBA

Osoba prowadząca: mgr Irena Lewkowicz

Dla specjalności: teatrologia (II i III rok lic.), kulturoznawstwo, produkcja teatralna, promocja sztuki (blok B).
Poziom studiów: I i II stopień
Punktacja: konw.: st. licencjackie – 3 ECTS, st. magisterskie – 4 ECTS

 

Skrócony program:

Celem konwersatorium jest przegląd i analiza krytyczna tekstów dla teatru napisanych przez twórców reprezentujących pokolenie polskich millenialsów (urodzonych między 1980 a 2000 rokiem). Zajęcia łączą elementy poetyki, estetyki i krytyki najnowszych polskich dramatów/tekstów dla teatru. Refleksją objęta zostanie grupa utworów rozważanych w kontekstach literackich, kulturowych oraz rozwoju współczesnej sztuki widowiskowej.

 

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu poetyki i analizy dramatów/tekstów dla teatru. Ogólna orientacja w zagadnieniach najnowszej literatury, sztuki, kultury i socjologii.

 

Efekty kształcenia

Student/studentka:

1. wymienia wszystkie omówione dramaty/teksty dla teatru i ich podstawowe konteksty interpretacyjne: K1A_W08; K2AW_06; K2A_W11; K2A_W17.
2. definiuje charakterystyczne cechy konwencji gatunkowo-stylistycznych najnowszych tekstów dla teatru: K1A_W12; K2A_W06; K2A_W17.
3. analizuje wybrane utwory jako teksty kultury: K1A_U02; K1A_U04; K1A_U15; K2A_U01; K2A_U05; K2A_U16.
4. Interpretuje różnorodne strategie autorskie w najnowszych polskich tekstach dla teatru/dramatach: K1A_U02; K1A_U05; K2A_U05; K2A_U14; K2A_U16.
5. poddaje krytycznemu osądowi publikacje na temat omówionych dzieł: K1A_K07: K2A_K0; K2A_K09.
6. zachowuje otwartość na różne interpretacje podejmowanych zagadnień: K1A_K07: K2A_K0; K2A_K09.

 

Treści kształcenia

Przedmiotem zajęć stanie się analiza zabiegów i strategii artystycznych podejmowanych w dramatach i tekstach dla teatru pokolenia polskich millienialsów. Refleksji krytycznoteatralnej poddane zostaną utwory, które powstały/powstają w nowej przestrzeni kulturowej i warunkach społeczno-historycznych, co określa ich formę i przesądza o kształcie tworzonego w nich obrazu rzeczywistości ‒ reprezentującego imaginaria młodych Polaków. Rozważania nad przemianami najmłodszego polskiego dramatu/tekstów dla teatru obejmą tak zagadnienia związane z rozwojem praktyki dramatopisarskiej (w tym np. zjawisko „pisania na scenie”), jak i interpretacji świata przedstawionego utworów, ich horyzontu myślowego oraz potencjału scenicznego. Kluczem doboru tekstów będzie ich wartość artystyczna i wyrazistość poetyki oraz obecność w dzisiejszej kulturze/teatrze. Ważnym elementem ćwiczeń konwersatoryjnych będzie praca nad przygotowaniem na temat wybranych utworów wypowiedzi pisemnej o cechach artykułu naukowego (minimum 9 stron), która stanowić będzie także warunek zaliczenia fakultetu. Przewiduje się możliwość wydania najlepszych artykułów w postaci recenzowanej monografii: Millienialsi o millienialsach (w teatrze).

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę dokonane na podstawie aktywności na zajęciach (40%) oraz oceny z pracy pisemnej (60%) przygotowanej według standardów artykułu naukowego (min. 9 stron).

 

Metody kształcenia

Konwersatorium z zastosowaniem metod poszukujących (klasyczna metoda problemowa, „burza mózgów”), ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji.

 

Literatura

1. Transfer! Teksty dla teatru. Antologia, pod red. J. Krakowskiej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015;
2. Ikony, pseudoherosi i zwykli śmiertelnicy. Antologia najnowszego dramatu polskiego, red. E. Manthey, K. Paprocka, P. Grzymisławski, Agencja Dramatu i Teatru, Warszawa 2015.
3. Mateusz Pakuła, Panoptikos, Lokator 2015, Kraków 2015;
4. Teksty dramatyczne zamieszczane w „Dialogu”, „Notatniku Teatralnym”, na stronie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej http://www.gnd.art.pl/baza-sztuk/

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.