bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Ewolucja jazzu. Style, tendencje, kierunki" / dr Marek Bielacki

Tytuł: Ewolucja jazzu. Style, tendencje, kierunki

Osoba prowadząca: dr Marek Bielacki

Dla specjalności: wszystkie
Poziom studiów: I i II stopień
Punktacja: konw.: 3 ECTS

 

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest prezentacja genezy i rozwoju jazzu oraz zobrazowanie jego ewolucyjnych przeobrażeń poprzez ukazanie rozmaitych źródeł i korzeni, stylów wykonawczych, tendencji i kierunków muzyce synkopowanej – z uwzględnieniem wybitnych osobowości jazzowej wokalistyki i instrumentalistyki, ze wskazaniem przekształceń na gruncie tradycji wykonawczej oraz z wyeksponowaniem wzajemnych wpływów i filiacji jazzu z innymi nurtami muzyki popularnej, a także muzyki klasycznej i folklorystycznej. Kurs semestralny akcentuje również obecność jazzu w przestrzeni dzieł teatralnych i obrazów filmowych.

 

Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w sferze współczesnej muzyki popularnej.

 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student:

1) Klasyfikuje i systematyzuje kategorie genologiczne i stylistyczne różnorodnych form muzyki jazzowej (K1A_W07; K1A_W08; K2A_W05).

2) Przedstawia i charakteryzuje egzemplifikacje wybranych form wokalnych i instrumentalnych jazzu (K1A_K02; K2A_W06; K2A_W07).

3) Wymienia i identyfikuje twórców i interpretatorów dzieł muzyki jazzowej (K1A_U06; K1A_K02).

4) Wskazuje i opisuje czynniki konstytutywne poszczególnych stylów jazzowych (K1A_W09); K1A_U05).

5) Ocenia i waloryzuje dzieła ze sfery muzyki synkopowanej (K1A_W09; K2A_W08).

 

Treści kształcenia
Muzyczne i społeczno-kulturowe źródła i konteksty jazzu (afrykańska tradycja muzyczna; niewolnicze pieśni Stanów Zjednoczonych; murzyński folklor muzyczny; sakralne źródła jazzu – Gospel, Negro Spirituals; wojna secesyjna; powstanie bluesa; kulturowy konglomerat Nowego Orleanu przełomu XIX i XX wieku; europejska tradycja muzyczna); style i kierunki w jazzie i w nurtach pokrewnych (ragtime, Nowy Orlean; dixieland, Chicago, Swing, bebop, cool, blues, boogie-woogie, rhythm-and-blues, rock, modern jazz, soul, fusion); osobowości jazzu (m.in. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Bessie Smith, Billie Holiday, Mahalia Jackson, Charlie Parker, Duke Ellington, Miles Davis, Glenn Miller, Stan Getz); jazz w filmie i w teatrze (musical, opera murzyńska); jazz w Polsce (m.in. Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Krzysztof Komeda, Andrzej Kurylewicz, Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko, Włodzimierz Nahorny, NOVI Singers).

 

Sposoby i kryteria oceniania

Zaliczenie w formie pisemnej, obejmujące odpowiedzi na 30 pytań.

Na ocenę dostateczną (3): poprawne odpowiedzi na 12-15 pytań.

Na ocenę dostateczną plus (3+): poprawne odpowiedzi na 16-19 pytań.

Na ocenę dobrą (4): poprawne odpowiedzi na 20-23 pytań.

Na ocenę dobrą plus (4+): poprawne odpowiedzi na 24-27 pytań.

Na ocenę bardzo dobrą (5): poprawne odpowiedzi na 28-30 pytań.

 

Metody kształcenia
Konwersatorium, elementy wykładu konwersatoryjnego, prezentacja materiałów audiowizualnych i fonograficznych,; wykorzystanie tekstów źródłowych, materiałów nutowych, publikacji periodycznych i książkowych, dokumentów, źródeł internetowych.

 

Literatura

1) L. Armstrong, Moje życie w Nowym Orleanie, Kraków 1974, Kraków 1988

2) J. E. Berendt, Wszystko o jazzie. Od Nowego Orleanu do jazz-rocka, Kraków 1991

3) M. Bielacki, Jazzowi pianiści łódzkich „Melomanów”. Komeda, Trzaskowski, Kurylewicz, [w:] Pianistyka łódzka, red. K. Juszyńska, Łódź 2008

4) K. Brodacki, Historia jazzu w Polsce, Kraków 2010

5) Jazz w kulturze polskiej, t. 1, red. R. Ciesielski, Zielona Góra 2014

6) Jazz w kulturze polskiej, t. 2, red. R. Ciesielski, Zielona Góra 2016

7) K. Karpiński, Był jazz. Krzyk jazzbandu w międzywojennej Polsce, Kraków 2014

8) R. Kowal, Polski jazz. Wczesna historia i trzy biografie zamknięte. Komeda – Kosz – Seifert, Kraków 1995

9) A. Schmidt, Historia jazzu, Lublin 2009

10) M. Święcicki, Jazz – rytm XX wieku, Warszawa 1972

11) L. Tyrmand, U brzegów jazzu, Kraków 1957, Warszawa 2008

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.