bannerzajecia.jpg

Moduł: Dyskursy kultury / "Kultura nowego kapitalizmu" / dr Tomasz Załuski

Moduł: Dyskursy kultury

Tytuł: Kultura nowego kapitalizmu

Prowadzący: dr Tomasz Załuski

Poziom studiów: studia magisterskie 

 

Ogólny opis przedmiotu:

Celem zajęć jest krytyczna analiza wybranych aspektów współczesnej kultury (rozumianej szeroko, w sensie antropologicznym, jako forma życia) w kontekście mechanizmów ekonomicznych, społecznych i politycznych późnego kapitalizmu. Lektury tekstów teoretycznych i studiów empirycznych będą punktem wyjścia dla warsztatów i debat. Ich tematyka będzie się rozciągać między kapitalistycznymi realiami praktyk społeczno-kulturowych a kulturowymi reprezentacjami kapitalizmu. Pojawią się też „precjoza” polskiego turbokapitalizmu.

 

Wymagania wstępne:

brak.

 

Efekty kształcenia

1. ma pogłębioną wiedzę na temat relacji między kapitalizmem a praktykami kultury współczesnej [K2A_W05]

2. definiuje podstawowe pojęcia stosowane w dyskursach o kulturowym wymiarze kapitalizmu [K2A_W02]

3. rozróżnia funkcje, jakie pełnią wartości symboliczno-kulturowe w uniwersum kapitalistycznym [K2A_W01]

4. wykorzystuje pojęcia z dyskursów o kapitalizmie do analizy zjawisk kulturowych [K2A_U02]

5. charakteryzuje ekonomiczny, społeczny i polityczny wymiar współczesnych praktyk kulturowych [K2A_U01]

6. debatuje nad wpływem kapitalizmu na sferę kultury [K2A_U06]

7. zyskuje świadomość wzajemnego oddziaływania mechanizmów kapitalistycznych i praktyk społeczno-kulturowych [K2A_K04]

8. nabywa zdolności do współpracy w zespole przy przygotowywaniu debaty i udziale w niej – mając pogłębioną świadomość tego, jak współczesny kapitalizm warunkuje sferę edukacji i procesy kooperacji [K2A_K06]

 

Treści kształcenia:

- geneza kapitalizmu – duch vs materia;

- kapitalizm i modernizacja, kapitalizm i kolonizacja;

- kapitalistyczny system-świat i polskie „uwięzienie w folwarku”;

- kapitalizm, zmiany klimatyczne, migracje i szowinizmy - przechwyt kontrkultury i co z niego wynika;

- praca niematerialna i afektywna;

- formatowanie ciała, programowanie emocji;

- ideologia kreatywności;

- wybierz siebie;

- wielka transformacja miłości;

- kapitalizm i sen;

- kultura polskiego kapitalizmu;

- czy kapitalizm ma przyszłość?

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i lektura tekstów, ocenie podlegają zaś: aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i udział w warsztatach oraz debatach.

 

Metody kształcenia:

konwersatorium – metody: ćwiczeniowa, pokazu; warsztat; debata; studium przypadku.

 

 

Literatura:

1. Emocje i afekty w późnym kapitalizmie. „Kultura Współczesna” nr 3 (74)/2012

2. A. Nacher, Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Poznań 2012

3. S. Lash, C. Lury, Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, Kraków 2011

4. K. Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa 2017

5. R. Sennet, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010

6. J. Sowa i in. [red.], Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Warszawa 2011

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.