bannerzajecia.jpg

Zajęcia fakultatywne / "Samotne wilki, chłopcy z ferajny i nieświęci 'święci' ” - kino Martina Scorsese / dr Kamila Żyto

Tytuł: Samotne wilki, chłopcy z ferajny i nieświęci „święci” - kino Martina Scorsese

Osoba prowadząca: dr Kamila Żyto 

Dla specjalności: teatrologia, filmoznawstwo, nowe media, kultura w przestrzeni publicznej 

Poziom studiów: I i II stopień.

 

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie analiza twórczości filmowej Martina Scorsese pod kątem ewolucji oraz typów bohatera kreowanych przez reżysera, a także  cytatów i nawiązań do historii kina. Zajęcia będą także próbą monograficznego ujęcia twórczości jednego z najważniejszych współczesnych reżyserów kina amerykańskiego, artysty, którego kariera rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych (a więc czasie debiutu wielu twórców wybitnych np. W. Allen, B. de Palma, R. Altman) i trwa nieprzerwanie do dziś. W obliczu zmieniających się wymagań i oczekiwań widzów Martin Scorsese pozostał twórcą konsekwentnym, wciąż na nowo podejmującym te same, uniwersalne tematy.  Świadectwem siły oddziaływania jego obrazów są trzy Oscary przyznane w 2007 roku filmowi "Infiltracja", sukcesy "Wyspy tajemnic" czy "Wilka z Wallstreet".

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię z zakresu filmoznawstwa.

2. Student zna podstawowe nurty i gatunki dominujące we współczesnym kinie.

3. Student posługuje się podstawowymi ujęciami, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filmoznawstwa.

4. Student logicznie rozumuje, formułuje wnioski i dowody, argumentuje wykorzystując poglądy różnych uczonych.

5. Student (w języku polskim) tworzy typowe prace pisemne, spełniające wymogi stawiane tekstom naukowym, dotyczące zagadnień szczegółowych w dziedzinie analizy i interpretacji dzieł filmowych (K1A_U10).

 

Treści kształcenia:

Analiza głównych filmów Martina Scorsese, ocena rozwoju jego dorobku reżyserskiego pod kątem rozwoju podstawowych motywów i tematów oraz ewolucji stylu wizualnego reżysera

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Aktywne uczestnictwo w dyskusji

Praca zaliczeniowa

 

Metody kształcenia: 

Konwersatorium

Prezentacje

Dyskusja

 

Literatura: 

1. M. Scorsese, Pasja i bluźnierstwo, (red.) D. Bordwell, I. Christie, przeł. B. Kosecka, Kraków: Wydawnictwo Znak 1997.

2. S. Bobowski, Między świętością a potępieniem. Martin Scorsese i religia, Wrocław 2007.

3. F. P. Tomasulo, Wściekły brutal: postmodernistyczna przemoc i męskość we «Wściekłym byku», przeł. E. Durys, „Film na Świecie” 2000, nr 401, s. 87-103.

4. M. Scorsese, Życie wymyka się jakiejkolwiek kontroli (wywiad z reżyserem), „ Kino” 1991, nr 7.

5. F. Forestier, Scorsese: hollywoodzka schizma; R. Giachetti, Doprawdy, był człowiekiem; M. Pawlicki, Diabelski chichot, „Film na Świecie” 1989, nr 365.

6. A. Piotrkowska, Scorsese. Gangsterzy i święty Franciszek, „Kino” 1996 nr 5.

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.