bannerzajecia.jpg

Studia kulturoznawcze - informacje ogólne

Studia kulturoznawcze prowadzone są przez Instytut Kultury Współczesnej (dawniej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) od 1976 r. W roku 2005 uzyskały certyfikat jakości kształcenia (tzw. akredytację) Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, a w roku 2010 – Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

Studia kulturoznawcze mają charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, drugi stopień – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Na obu poziomach studiów przedmioty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią zajęcia wspólne (ogólne – np. język obcy, podstawowe – np. podstawowe problemy filozofii i kierunkowe – np. wstęp do kulturoznawstwa), drugą – zajęcia specjalnościowe (np. historia filmu, historia teatru, historia literatury). Wyboru specjalności w ramach kierunku kulturoznawstwo dokonuje się po pierwszym semestrze.

 

Zgodnie z planami szczegółowymi kulturoznawstwa na obu poziomach studiów zajęcia ujęte są w dwa bloki:
blok A to zajęcia tzw. obligatoryjne: 1. ogólne – podstawowe i kierunkowe – w których uczestniczą studenci wszystkich specjalności oraz 2. specjalnościowe, przeznaczone dla studentów poszczególnych specjalności;

blok B to zajęcia tzw. fakultatywne (inaczej: obieralne)
kierunkowe;
ogólnouczelniane i ogólnowydziałowe.

 

Oferta zajęć fakultatywnych jest co roku inna, a studenci sami decydują, na które z nich będą uczęszczali.

 

Studenci mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach obligatoryjnych: podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych (blok A), bez względu na ich rodzaj (wykłady, ćwiczenia konwersatoryjne, seminaria, ćwiczenia, lektoraty); w wybranych (przez złożenie deklaracji w postaci zapisu) zajęciach fakultatywnych.

 

Studenci zobowiązani są do zaliczenia w czasie trwania studiów licencjackich 90 godzin, a podczas studiów magisterskich 60 godzin praktyk zawodowych (informacje w zakładkach nt. studiów licencjackich i studiów magisterskich).

 

Studenci mają też możliwość uczestniczenia w zajęciach odbywających się na innych kierunkach studiów (np. na filozofii czy filologii polskiej); rozszerzenia programu studiów o przedmioty dobrane według własnych zainteresowań w ramach tzw. Indywidualnego Programu Studiów; czasowego wyjazdu na stypendium do współpracujących z Uniwersytetem Łódzkim uczelni z Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ oraz do polskich uczelni w ramach programu Most; brania udziału w organizowanych przez Instytut międzynarodowych warsztatach, seminariach, wykładach i konferencjach.
Instytut Kultury Współczesnej uczestniczy też w realizacji na Wydziale Filologicznym UŁ studiów trzeciego stopnia – doktoranckich (informacje o nich dostępne są na stronie: www.filolog.uni.lodz.pl) – oraz prowadzi studia podyplomowe „Zarządzanie kulturą" (informacje o nich znajdują się w osobnej zakładce).

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.