Zajęcia fakultatywne / "Pierwsza dekada nowego kina. Polska kinematografia w latach 1945-1955" / mgr Jarosław Grzechowiak

Sylabus przedmiotu fakultatywnego I stopień studiów

Tytuł: Pierwsza dekada nowego kina. Polska kinematografia w latach 1945-1955 (limi 25 osób)
Osoba prowadząca: : mgr Jarosław Grzechowiak

Dla specjalności: teatrologia, filmoznawstwo, nowe media, kultura w przestrzeni publicznej

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ECTS (30godzin)

 

Skrócony opis:
Celem zajęć będzie omówienie i analiza pierwszej dekady polskiej kinematografii po II wojnie światowej. Większa ich część będzie poświęcona zrealizowanym w tych latach filmom fabularnym – zarówno tym, które tuż po wojnie odniosły sukcesy w Polsce i za granicą, jak i tym, zrealizowanym w doktrynie socrealizmu, wprowadzonym na Zjeździe Filmowców w Wiśle. Omówiona zostanie również organizacja polskiej kinematografii w pierwszych latach po wojnie oraz (na różnych poziomach) jej związek z polityką. Część zajęć będzie również poświęcona najważniejszym filmom dokumentalnym i animowanym oraz organizacji i rozwojowi polskiego szkolnictwa filmowego po 1945 roku (Instytut Filmowy, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa).

 

Wymagania wstępne:

brak.

 

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu kulturoznawstwa, filozofii i historii sztuki.

2. Student zna podstawowe nurty we współczesnym dyskursie dotyczącym obrazu

3. Student posługuje się podstawowymi ujęciami, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa

4. Student logicznie rozumuje, formułuje wnioski i dowody, argumentuje wykorzystując poglądy różnych uczonych

5. Student (w języku polskim) tworzy typowe prace pisemne, spełniające wymogi stawiane tekstom naukowym, dotyczące zagadnień szczegółowych w dziedzinie analizy i interpretacji dzieł filmowych

 

Treści kształcenia:
Omówienie funkcjonowania polskiej kinematografii po II wojnie światowej, jej najważniejszych dokonań na polu filmu fabularnego, jak i dokumentalnego i animowanego.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Aktywne uczestnictwo w dyskusji

Egzamin ustny

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium

Prezentacje

Dyskusja

 

Literatura:

1. Jerzy Toeplitz (red.), Historia filmu polskiego. T. 3, 1939-1956 , Warszawa 1974.

2. Alina Madej, Kino. Władza. Publiczność: Kinematografia polska w latach 1944-1949, Bielsko-Biała 2002.

3. Piotr Zwierzchowski, Zapomniani bohaterowie: o bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa 2000.

4. Piotr Zwierzchowski, Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005.

5. Zjazd Filmowy w Wiśle (stenogram), Archiwum Filmoteki Narodowej, sygn. A-101.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.