Zajęcia fakultatywne / "Z laboratorium groteski: Kabaret Starszych Panów" / mgr Irena Lewkowicz

Tytuł: Z laboratorium groteski: Kabaret Starszych Panów

Osoba prowadząca: mgr Irena Lewkowicz

Dla specjalności: studia licencjackie I-III rok; kulturoznawstwo, produkcja teatralna i organizacja widowisk, teatrologia, twórcze pisanie, filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa

Poziom studiów: I stopień
Punktacja: 4 ECTS

Limit 25 osób

 

 

Skrócony opis:

Celem fakultetu jest analiza fenomenu kulturowego, jakim był Kabaret Starszych Panów w perspektywie kategorii estetycznej groteski, organizującej świat przedstawiony i wszystkie plany widowiska.

 

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć teatrologii, a także orientacja w historii sztuki XX wieku. Kursowe wiadomości z zakresu estetyki, historii i teorii literatury

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu studentka/student: 

1. wymienia i definiuje podstawowe znaczenia terminu „kabaret” [01PT-1P_WG3].
2. charakteryzuje Kabaret Starszych Panów jako rodzaj widowiska [01PT-1P_WG5].
3. przedstawia i charakteryzuje podstawowe cechy estetyczne i funkcje kulturowe KSP [01PT-1P_UW1].
4. krytycznie odnosi się do uzyskanej wiedzy, formułując racjonalne opinie i rzeczowe argumenty w ocenie zjawiska, jakim był KSP [PT1P_UK6;].
5. posługuje się w praktyce analitycznej i ocenia przydatność poznanych koncepcji do charakterystyki wybranych zjawisk kulturowych [01PT-1P_K4].

 

Treści kształcenia:

Kabaret jako gatunek twórczości teatralnej (tradycja francuska i niemiecka). Analiza struktury widowiska kabaretowego (elementy teatru, sztuki estradowej itd.).Forma kabaretu autorskiego.  Kabaret Starszych Panów jako widowisko telewizyjne i słuchowisko. Poetyka tekstów dialogowych, monologowych, piosenek. Typ aktorstwa: gra dramatyczna, makijaż, kostium, animacja przedmiotu, gest, ruch, sylwetka gestyczna. Scenografia. Muzyka. Totalnie groteskowy świat KSP: m.in.: groteskowy typ fikcji literackiej; paradoksalna arkadyjskość rzeczywistości, niezależność świata przedstawionego od  podmiotów wypowiedzi teatralnej ‒ konferansjerów-narratorów; groteskowa galeria postaci; niejednolitość i nieciągłość czasoprzestrzeni; niespójne miejsce sceniczne, kontradyktoryjność obrazu świata, jego nieredukowalność do wzorców racjonalnych, motywowanych empirycznie; aktualizacja groteskowej topiki sytuacyjnej (karnawał, komedia dell’arte itd.) Współistnienie w KSP groteski i pokrewnych jej kategorii estetycznych.  Rodzaj komizmu i humoru. Melancholia, nostalgia, smutek, ironia. KSP jako współtwórca etosu inteligenta polskiego, KSP a dzisiejsze formy kabaretu.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach. Przygotowanie eseju (minimum 7 stron znormalizowanego wydruku) na wybrany i uzgodniony temat. Ocena: 50% esej, 50% ćwiczenia.

 

Metody kształcenia:

Ćwiczenia – metody ćwiczeniowo-praktyczne; elementy konwersatorium z zastosowaniem metod poszukujących; prezentacje multimedialne (analiza wybranych: tekstów, konceptów, nagranych na DVD widowisk).

 

Literatura:

1. L. Appignanesi, Kabaret, przeł. A. Kreczmar, Warszawa 1990;
2. Groteska, antologia, pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2003;
3. I. Kiec, Historia polskiego kabaretu, Poznań 2014.
4. R. Dziewoński, M. i G. Wasowscy, Ostatni naiwni. Leksykon Kabaretu Starszych Panów, Warszawa 2005, wydanie uzupełnione 2010;
5. R. Dziewoński, Kabaretu Starszych Panów wespół w zespół, Warszawa 2002;
6. J. Przybora, Przymknięte oko Opaczności. Memuarów część I -III Warszawa 1994; 1998

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.