Moduł: Wielka Awangarda / "Aktywizm i media alternatywne" / dr Maciej Ożóg

Moduł: Wielka Awangarda
Tytuł: Aktywizm i media alternatywne
Osoba prowadząca: dr Maciej Ożóg

Dla kierunków: kulturoznawstwo II rok – zajęcia modułowe; dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie rozwoju praktyk aktywizmu obywatelskiego i omówienie jego form. Analizie poddane zostaną różne rodzajów mediów alternatywnych. Rozpatrywane będą problemy dotyczące wpływu technologii cyfrowych, a przede wszystkim sieciowych, na przekształcenia praktyk aktywistycznych w społeczeństwie sieci. Scharakteryzowane zostaną najważniejsze formy aktywizmu w dobie Internetu i ich wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Wymagania wstępne:

brak.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student / studentka:

(wiedza)

- rozpoznaje, rozumie i omawia wpływ nowych mediów na przeobrażenia społeczne, przede wszystkim na możliwości rozwoju aktywności obywatelskiej (01M-1A_W02, 01M-1A_W04);

- charakteryzuje i definiuje różne rodzaje aktywizmu obywatelskiego w dobie nowych mediów (01M-1A_W02, 01M-1A_W06);

- rozpoznaje i charakteryzuje związki pomiędzy aktywizmem obywatelskim a instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym instytucjami kultury (01M-1A_W09, 01MS-1A_W03);

 

(umiejętności)

- posiada umiejętności badawcze w zakresie analizy oraz interpretacji przemian społecznych wynikających z rozwoju nowych mediów (01M-1A_U02, 01M-1A_U06);

- merytorycznie argumentuje swoje stanowisko w odniesieniu do zróżnicowanych form aktywności obywatelskiej w dobie nowych mediów, korzystając z dostępnych materiałów innych autorów i własnych analiz (01M-1A_U07);

- przygotowuje wystąpienia ustne i indywidualne prezentacje multimedialne (01M-1A_U10);

- wyszukuje i opracowuje informacje dotyczące aktualnych form aktywizmu obywatelskiego i sposobów wykorzystania nowych mediów w praktykach obywatelskich (01M-1A_U01, 01M-1A_U06);

 

(kompetencje społeczne)

- wykonuje zadania badawcze określając niezbędne metody i narzędzia ich realizacji (01M-1A_K03);

- rozumie konieczność stałego uczenia się ze względu na zmieniające się warunki społeczno-kulturowe (01M-1A_K01).

 

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do problematyki społeczeństwa obywatelskiego.

2. Aktywizm obywatelski – charakterystyka, główne rodzaje i historia.

3. Koncepcje mediów alternatywnych.

4. Rodzaje mediów alternatywnych w epoce przedcyfrowej.

5. Powstanie Internetu jako oddolnego medium alternatywnego.

6. Społeczeństwo sieciowe jako społeczeństwo obywatelskie.

7. Rodzaje sieciowego aktywizmu obywatelskiego.

8. Cyberaktywizm – definicja i przykłady.

9. Infoaktywizm.

10. Haktywizm.

11. Dziennikarstwo obywatelskie.

12. Elektroniczne nieposłuszeństwo obywatelskie.

13. Digital networking i e-mobilizacja.

14. Crowdsourcing i crowdfunding jako formy aktywizmu obywatelskiego.

 

Sposoby i kryteria oceny:

ocena przygotowanych wystąpień ustnych i udziału w dyskusji – 20%;

prezentacja multimedialna dotycząca wybranego przykładu aktywizmu medialnego – 30%; test jednokrotnego wyboru – 50%.

 

Metody kształcenia:

Dyskusja dydaktyczna, metoda problemowa, wykład konwersatoryjny.

 

Literatura:

Haktywizm. (Cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014.

T. Jordan, Hakerstwo, Warszawa 2001.

O. Guedes Bailey, B. Cammaerts, N. Carpentier, Media alternatywne, Kraków 2012.

L. Lievrouw, Media alternatywne i zaangażowane społecznie, Warszawa 2012.

J. Van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.

F. Stalder., M. Castells, Teoria społeczeństwa sieci, Kraków 2012.

M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei, Warszawa 2012.

 

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.