Moduł: Wielka Awangarda / "W rytmie tanga. Polskie kino lat 30. między rozrywką a awangardą" / mgr Artur Petz

Moduł: Wielka Awangarda
Tytuł: W rytmie tanga. Polskie kino lat 30. między rozrywką a awangardą.
Osoba prowadząca: mgr Artur Petz

Dla kierunków: kulturoznawstwo II rok – zajęcia modułowe; dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu historii filmu polskiego.

 

Skrócony opis:

Zajęcia będą stanowiły próbę przekrojowego ujęcia kinematografii polskiej lat 30., ze szczególnym uwzględnieniem jej kontekstów produkcyjnych, dystrybucyjnych i promocyjnych oraz jej relacji do innych gałęzi kultury (przede wszystkim teatru rewiowego, fonografii i radia). Polska kinematografia lat 30. bywała często spychana na margines narracji historycznych jako coś pośledniego, często ocenianego negatywnie w optyce modernistycznych trendów myślenia o filmie w kategoriach sztuki. Taka analiza zdaje się dziś anachroniczna, a polskie kino tego okresu domaga się życzliwego spojrzenia, uwzględniającego całe bogactwo ówczesnej popkultury oraz zaskakujące meandry procesów jej wytwarzania i odbioru.

 

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

1. Demonstruje ogólną wiedzę z zakresu analizy filmu w perspektywie produkcji, dystrybucji i promocji

2. Zna główne typy narracji historycznofilmowych i krytycznie je ocenia

3. Zna podstawowe powiązania pomiędzy różnymi gałęziami przemysłów kultury w Polsce lat 30.

4. Potrafi omówić polską kinematografię lat 30. w perspektywie ekonomicznej i estetycznej

5. Wyciąga rozmaite wnioski na temat filmu z otaczających go paratekstów; krytycznie analizuje materiały źródłowe i ocenia ich wiarygodność

 

Treści kształcenia:

1. Analiza metod produkcji, dystrybucji i promocji filmów w Polsce lat 30. na wybranych przykładach. Refleksji poddane zostaną, oprócz samych tekstów filmowych, również materiały źródłowe: rozmaite parateksty (plakaty, programy kinowe, itp.), piosenki („szlagiery”), artykuły prasowe i recenzje, wydania nutowe piosenek, i inne.

2. Analiza dyskursu obecnego w tekstach publicystycznych i teoretycznych tego okresu.

3. Analiza dyskursu historyków filmu z okresu powojennego.

 

Sposoby i kryteria oceny:

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności)

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Lektura tekstów na zajęcia

Zaliczenie modułu e-learningowego na platformie Moodle

 

Metody kształcenia:

konwersatorium; dyskusja; warsztaty grupowe; moduł e-learningowy

 

Literatura:

1. Armatys B., Stradomski W., Armatys L., Historia filmu polskiego. T.2, 1930-1939, Warszawa 1988,

2. Jewsiewicki W., Polska kinematografia w okresie filmu dźwiękowego 1930-1939, Łódź 1967,

3. Lemann-Zajiček J. (red.), Polska kultura filmowa do 1939 roku, Łódź 2003,

4. Szuchiewicz K., Kornacki K. (red.), Szkice o kulturze produkcji filmowej w Polsce, Gdańsk 2016,

5. Zajiček E., Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. T. 1, Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896-1939, Łódź 2015.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.