Moduł: Wielka Awangarda / "Wielkie marzenia Wielkiej Awangardy" / dr Irena Hübner, dr Piotr Olkusz

Moduł: Wielka Awangarda
Tytuł: Wielkie marzenia Wielkiej Awangardy

Osoba prowadząca: dr Irena Hübner (15 godz.), dr Piotr Olkusz (15 godz.)

Dla kierunków: kulturoznawstwo II rok – zajęcia modułowe; dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:

Mianem Wielkiej Awangardy określa się zwykle istniejące w latach dziesiątych i dwudziestych XX w. nurty artystyczne, wyrosłe ze sprzeciwu wobec tradycji estetycznych, ale też z akceptacji rewolucyjnych światopoglądów drugiej połowy wieku XIX. Radykalne w swych programach oraz próbach ich twórczych i społeczno-kulturowych urzeczywistnień nie przetrwały swego „heroicznego” okresu, upadały lub ewoluowały, a kres ich „wielkości” łączy się często z przekonaniem o utopijnym charakterze ich postulatów: społecznych i estetycznych. Jeśli mimo to Wielka Awangarda oddziałała w sposób bezdyskusyjny na sztukę późniejszą, to warto zapoznać się z owymi „wielkimi marzeniami”, by lepiej zrozumieć twórczość kolejnych artystycznych awangard.

 

Wymagania wstępne:

brak.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

1. Wymienia najważniejsze kierunki pierwszej awangardy i charakteryzuje je, interpretuje omówione teksty (manifesty grup artystycznych, pisma programowe, dzieła sztuki) oraz streszcza opracowania z zakresu historii i teorii Wielkiej Awangardy [K1A_W03; K1A_W10; K1A_U05].

2. Samodzielnie wyszukuje w różnych źródłach i poddaje krytycznej ocenie informacje związane z problemami wymienionymi w programie zajęć, przygotowując prezentacje multimedialne i najprostsze pisemne prace naukowe (notatka, streszczenie) dotyczące tekstów i/lub zagadnień wymienionych w programie zajęć [K1A_U01; K1A_U03; K1A_U14; K1A_U15].

3. Dyskutuje na tematy związane z problematyką zajęć (programy, ich źródła, podobieństwa i różnice między nimi; utopijny charakter wypowiedzi twórców pierwszej awangardy, jego przyczyny i cele oraz powody trudności w ich realizacji) i broni własnego stanowiska, przestrzegając obowiązku merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz zasad logiki [K1A_U11; K1A_U12].

4. Ma świadomość: (a) poziomu swojej wiedzy na temat związków między światem kultury i światem znaków oraz (b) umiejętności zdobytych podczas zajęć i kształci potrzebę samodoskonalenia zawodowego oraz osobistego [K1A_K01].

 

Treści kształcenia:

1. Wielka Awangarda – próba zdefiniowania zjawiska (geneza, nazwa, główne nurty).

2. Programowość: grupy, manifesty, prowokacje.

3. Marzenie pierwsze: rewolucja społeczna – idea nowego człowieka.

4. Marzenie drugie: rewolucja kulturalna – utopia demokratyzacji sztuki.

5. Marzenie trzecie: rewolucja artystyczna – poszukiwanie nowego języka.

6. Marzenie czwarte: rewolucja techniczna – „miasto, masa, maszyna”.

7. Marzenia i rzeczywistość: przyczyny klęski Wielkiej Awangardy.

8. Marzenie o dziele sztuki żywej – czyli reforma teatru

9. Marzenie o czwartym wymiarze – ruch, obraz, rzeźba, taniec

10. Marzenie o technice, marzenie o naturze

11. Marzenie o mieście jutra – architektura i utopia

12. Marzenie o unizmie – Strzemiński

13. Marzenie o nowej tonalności

14. Wielka Awangarda sto lat później

 

Sposoby i kryteria oceny:

EK1: zaliczenie ustne (50% oceny).

EK2: aktywność na zajęciach i sprawność referowania (prezentacje multimedialne, wypowiedzi ustne i/lub pisemne – na zajęciach mogą odbywać się krótkie kartkówki) treści rozpraw naukowych (35%).

EK3: udział w dyskusji na zajęciach (10%).

EK4: rozmowa końcowa (5%).

 

Metody kształcenia:

Dyskusja. Prezentacja multimedialna (także – przygotowana przez studenta/-ów). Elementy wykładu informacyjnego i problemowego.

 

Literatura:

1. G. Gazda, Awangarda – nowoczesność i tradycja. (Z teorii i historii europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX wieku), Łódź 1986.

2. G. Gazda, Awangarda (1) [hasło, w:] Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

3. G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku [wszystkie hasła z odnośników w haśle Awangarda], Warszawa 2000.

4. A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910 – 1930, Warszawa 1990.

5. Wybory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, pod red. U. Czartoryskiej i R. W. Kluszczyńskiego, Warszawa – Łódź 1985.

6. F. Brauer, I. Wünsche, J. Wamberg, A. Jach, Pa. Kurc-Maj, I. Luba, Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody, Łódź 2017. 7. W. Strzemiński, Teoria widzenia, Łódź, 2016.
Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.