Moduł: Modernizm/postmodernizm / "Strategie narracyjne postmodernizmu – literatura i film" / dr Agnieszka Gawron

Moduł: Modernizm / postmodernizm
Tytuł: Strategie narracyjne postmodernizmu – literatura i film
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Gawron

Dla kierunków: II rok kulturoznawstwa I stopnia – zajęcia modułowe;  filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna – zajęcia fakultatywne (tylko dla I stopnia)

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

 

Skrócony opis:

Postmodernizm – jako zjawisko historyczne, a jednocześnie kluczowa kategoria filozoficzno-artystyczna definiuje kondycję i praktyki twórcze człowieka II połowy XX wieku i przełomu XX/XXI w. Na zajęciach przyjrzymy się narracyjnym wyznacznikom literackiej i filmowej twórczości postmodernistycznej, wychodząc od ustaleń terminologicznych, poprzez określenie najważniejszych czynników współtworzących postmodernistyczną wrażliwość i estetykę, po analizy kluczowych dla postmodernizmu strategii narracyjnych. Wśród omawianych tekstów kultury znajdą się prace teoretyków i praktyków postmodernizmu, takich jak F. Jameson, J. F. Lyotard, B. McHale, J. Barth, A. Robbe-Grillet, J. L. Borges, C. Fuentes, U Eco, I. Calvino, M. Gretkowska, A. Carter, Q. Tarantino, D. Lynch. L. Besson.

 

Treści kształcenia:

Modernizm – post-modernizm – kłopoty z terminologią, kondycja postmodernistyczna – co to za zwierz?, postmodernizm czy „postmodernizmy”?, pluralizm światopoglądowy, estetyczny i etyczny, rola awangardy i nowej powieści w rozwoju postmodernistycznych strategii, literatura/ kultura wyczerpania i odnowy, między kulturą masową i elitarną, autorefleksyjność, cytatowość, konstrukcja szkatułkowa i palimpsestowa, simulakrum, (nie tylko) intertekstualna gra, przestrzeń labiryntu i biblioteki, nowe modele czasu i historii, apokryficzność, parodyjność i pastiszowość, ironia i dystans, realizm magiczny, ludyczność, gra z odbiorcą, postmodernistyczne prze-pisywanie.

 

Sposoby i kryteria oceny:

na podstawie aktywności na zajęciach (ocenie podlega jej stopień i forma) oraz testu końcowego.

 

Literatura:

Dąbrowski M., Postmodernizm: myśl i tekst, Kraków 2000.

Drzał-Sierocka A., Luc Besson. Uśmiechnięta twarz filmowego postmodernizmu, Warszawa 2012.

Janaszek-Ivaničkova H., Nowa twarz postmodernizmu, Katowice 2002.

Lewicki A., Pulp Fiction – postmodernistyczny majstersztyk, [w:] „Studia Filmoznawcze” 2000, nr 21.

Lewicki A., Sztuczne światy. Postmodernizm w filmie fabularnym, Wrocław 2007.

Postmodernizm. Antologia przekładów, oprac. i red. R. Nycz, Kraków 1997.

Wijowski R., Wartości powieści postmodernistycznej, Warszawa 2012.

Zalewski A., Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym filmie postmodernistycznym, Warszawa 1998.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.