Moduł: Laboratorium działań twórczych / "Kreacja przekazu wielotworzywowego" / mgr M. Pawlicka, dr A. Przybyszewska

Moduł: Laboratorium działań twórczych
Tytuł: Kreacja przekazu wielotworzywowego
Osoba prowadząca: mgr M. Pawlicka, dr A. Przybyszewska

Dla kierunków: kulturoznawstwo II rok – zajęcia modułowe; dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

ogólna wiedza z zakresu literaturoznawstwa i teorii kultury.

 

Skrócony opis:

Celem kursu jest poznanie oraz wyćwiczenie stosowania we własnej twórczości odmian komunikatów artystycznych (opcjonalnie: również użytkowych), które angażują kilka kodów lub – wykorzystując nawet samo słowo – nie traktują go wyłącznie jako znaku o funkcji symbolicznej, lecz aktualizują jego właściwości określane w literaturze przedmiotu jako materialne (aspekty wizualne, dźwiękowe). Uczestnicy kursu ćwiczą tworzenie omawianych w trakcie zajęć form oraz poddają analizie i interpretacji nie tylko komunikaty podawane jako przykłady poszczególnych form, lecz i dzieła własne (współuczestników zajęć). 

 

Efekty kształcenia:
Po ukończeniu kursu student:

1. posługuje się pojęciami z zakresu narratologii oraz literaturoznawstwa

2. potrafi rozpoznać oraz zastosować różne techniki narracji

3. rozpoznaje i interpretuje procesy zachodzące w literaturze

4. dostrzega powiązania oraz udział mitologii i psychologii w literaturze

5. wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę do analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury

6. potrafi stworzyć tekst literacki w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach

 

Treści kształcenia:

1. Zajęcia organizacyjne

2., 3. Jak tworzyć narracje. Elementy powieści, droga bohatera.

4. Ćwiczenia twórcze (w oparciu o wcześniejsze zagadnienia).

5., 6. Żywioły wyobraźni według G. Bachelarda

7,8. Żywioł w praktyce. Fokalizacja. Ćwiczenia twórcze.

9. Literatura przepisana. Ćwiczenia twórcze.

11. Kolaż literacki. Ćwiczenia twórcze.

12. Mapy myśli i strumień świadomości. Teoria i praktyka.

13. Poezja wizualna.

14. Liberatura i e-liberatura.

15. Zajęcia podsumowujące.

 

Sposoby i kryteria oceny:

- obecność na zajęciach (2 dopuszczalne nieobecności w semestrze)

- aktywny udział w zajęciach (przygotowanie do zajęć, merytoryczny udział w dyskusjach)

- wykonywanie prac twórczych i zaangażowanie w ćwiczenia

- zaliczeniowe projekty twórcze

 

Metody kształcenia:

warsztaty twórcze, metoda okrągłego stołu, praca w grupach, dyskusja problemowa, metoda seminaryjna z wykorzystaniem materiałów multimedialnych lub przykładami tekstów literackich

 

Literatura:

G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, red. H. Chudak, tł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975.

M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekład pod red. E. Kraskowskiej i E. Rajewskiej, Kraków 2012.

B. Buzan, T. Buzan, Mapy twoich myśli, tłum. M. Stefaniak, Łódź 2012. 

J. Culler, Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Warszawa 1997.

R. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, tłum. S. Amsterdamski [w:] Pamiętnik Literacki, 1970.

A. Przybyszewska, Liberackość dzieła literackiego, Łódź 2015. • C. Vogler, Podróż autora, tłum. K. Kosińska, Warszawa 2010.

S. Wysłouch, Literatura i obraz. Tereny strukturalnej wspólnoty sztuk, [w:] Intersemiotyczność, red. S. Balbus, Kraków 2004.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.