Moduł: Laboratorium działań twórczych / "Analiza i krytyka sztuki nowych mediów" / prof. Ryszard W. Kluszczyński

Moduł: Laboratorium działań twórczych
Tytuł: Analiza i krytyka sztuki nowych mediów

Osoba prowadząca: prof. Ryszard W. Kluszczyński

Dla kierunków: kulturoznawstwo II rok – zajęcia modułowe; nowe media i kultura cyfrowa - zajęcia dla specjalizacji "sztuka nowych mediów"; dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu kształcenie umiejętności opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki nowych mediów z wykorzystaniem kategorii i pojęć wprowadzonych podczas innych zajęć kierunkowych i specjalizacyjnych. Analiza wybranych dzieł połączona jest z doskonaleniem warsztatu pisarskiego. Studenci i studentki poznają różne formy wypowiedzi krytycznej, czemu służy wspólne omawianie prac pisanych w toku semestru. 

 

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu przemian sztuki współczesnej oraz historii i rodzajów sztuki nowych mediów; w podstawowym zakresie znajomość reguł przygotowywania tekstu naukowego.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student / studentka:

(wiedza)

- charakteryzuje wybrane kategorie opisu sztuki nowych mediów, rozpoznaje strategie sztuki nowych mediów oraz klasyfikuje wybrane dzieła (01M-1A_W03, 01MS-1A_W01);

- sytuuje wybrane dzieła we właściwych kontekstach, uwzględniając przemiany sztuki XX i XXI wieku, rozwój nowych technologii oraz transformacje społeczne (01M-1A_W04, 01MS-1A_W01);

- omawia wybrane sposoby analizy sztuki nowych mediów (01M-1A_W06, 01MS-1A_W02);

 

(umiejętności)

- wyszukuje, analizuje, ocenia i wykorzystuje informacje naukowe o sztuce nowych mediów (01M-1A_U01);

- formułuje problemy badawcze i rozwija umiejętności badawcze pod opieką prowadzącego zajęcia (01M-1A_U02, 01M-1A_U03);

- opisuje, analizuje i interpretuje wybrane dzieła sztuki nowych mediów (01M-1A_U06, 01MS-1A_U02);

- merytorycznie argumentuje, wykorzystując poglądy znanych mu / jej autorów (01M-1A_U07);

- przygotowuje różne prace pisemne na temat sztuki nowych mediów (01M-1A_U09, 01MS-1A_U01);

 

(kompetencje społeczne)

- rozumie potrzebę uwzględnienia wymiaru etycznego w refleksji nad sztuką nowych mediów (01M-1A_K04);

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form (01M-1A_K06).

 

Treści kształcenia:

1. Elementy warsztatu pisarskiego: esej analityczny jako forma; odmiany wypowiedzi krytycznej.

2. Analizowane formy artystyczne: instalacje interaktywne, sztuka VR i AR; performans w rzeczywistości poszerzonej; gra w sztuce nowych mediów; internetowe prowokacje; performans w Second Life; klasyka net artu; przykłady związków sztuki i nauki; formy prezentacji sztuki nowych mediów.

 

Sposoby i kryteria oceny:

prace pisemne przygotowywane w toku semestru (40%), esej analityczny (40%), aktywność na zajęciach (20%). 

 

Metody kształcenia:

metoda seminaryjna, dyskusja dydaktyczna, metoda ćwiczeniowa.

 

Literatura:

R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.

Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, red. P. Zawojski, Katowice 2015.
Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.