Moduł: Narracje kulturowe / "Narracja interaktywna" / dr Katarzyna Prajzner

Moduł: Narracje kulturowe

Tytuł: Narracja interaktywna

Osoba prowadząca: Katarzyna Prajzner

Dla kierunku: kulturoznawstwo I rok w ramach zajęć modułowych; nowe media i kultura cyfrowa - zajęcia obligatoryjne; dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest przybliżenie studentom i studentkom procesu przemian pojęciowych i strukturalnych w obszarze współczesnej narracji i narratologii oraz przedstawienie narzędzi służących do analizy elementów opowiadania. Zajęcia obejmują zagadnienia procesu tworzenia różnych form narracji interaktywnej oraz ich analizy i interpretacji. Problematyka ta sytuowana jest na tle wiedzy o klasycznej sztuce opowiadania.

 

Wymagania wstępne:

brak.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student / studentka:

(wiedza):

- charakteryzuje interaktywne formy opowiadania (01M-1A_W02);

- definiuje rolę odbiorcy w procesie dynamicznego opowiadania (01M-1A_W03, 01M-1A_W04);

- rozpoznaje poszczególne elementy opowiadania w konkretnych tekstach narracyjnych (01M-1A_W06);

 

(umiejętności) 

- interpretuje pojęcie narracji w kontekście różnych postaw metodologicznych (01M-1A_U02);

- projektuje narracje o charakterze otwartym i interaktywnym (01M-1A_U03, 01M-1A_U04);

- analizuje interaktywne narracje przy użyciu związanych z nimi pojęć (01M-1A_U04, 01M-1A_U09);

 

(kompetencje społeczne)

- widzi potrzebę zapoznawania się z nowymi formami opowiadania (01M-1A_K01).

 

Treści kształcenia:

1. Koncepcja klasycznej narracji.

2. Rozszerzone pojęcie narracji – narracja w procesie, narracyjna architektura, narracja interaktywna.

3. Narzędzia opisu narracji interaktywnej (m.in. hipertekst, cybertekst).

4. Recepcja dynamicznego opowiadania – immersja i interaktywność.

5. Odbiorca jako uczestnik procesu opowiadania / współautor.

6. Elementy opowiadania: przestrzeń.

7. Elementy opowiadania: czas.

8. Elementy opowiadania: postać.

9. Elementy opowiadania: świat przedstawiony.

10. Figury stylistyczne interaktywnej narracji: aporia i epifania.

11. Analizy dynamicznych tekstów narracyjnych i formy narracji interaktywnej: literatura elektroniczna, gry wideo, kino interaktywne, interaktywne formy sztuk wizualnych, opowiadanie transmedialne.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach (20%),

prace pisemne przygotowywane w toku semestru (40%),

praca zaliczeniowa (40%).

 

Metody kształcenia:

metoda ćwiczeniowa, dyskusja panelowa, analiza przypadku.

 

Literatura:

  1. E. Aarseth, Cybertekst. Spojrzenie na literaturę ergodyczną, Kraków-Bydgoszcz 2014.

  2. K. Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Łódź 2009.

  3. S. Gaggi, From Text to Hypertext: Decentring the Subject in Fiction, Film, the Visual Arts, and Electronic Media, Philadelphia 1997.

  4. M. Meadows, Pause & Effect. The Art of Interactive Narrative, Indianapolis 2002.

  5. J. Murray, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, New York 1997.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.