Moduł: Ciało w kulturze / "Ciała monstrualne w kulturze europejskiej i amerykańskiej" / prof. Agnieszka Izdebska

Moduł: Kultury współczesności

Tytuł: Ciała monstrualne w kulturze europejskiej i amerykańskiej

Osoba prowadząca: prof. UŁ Agnieszka Izdebska

Dla kierunku: kulturoznawstwo I rok w ramach zajęć modułowych, dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I st. Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Zajęcia służą prezentacji zagadnień związanych z kulturowym konstruowaniem pojęcia normy w odniesieniu do cielesności. Zasadniczym tematem konwersatorium jest zatem społeczne funkcjonowanie ciał postrzeganych i definiowanych jako ową normę naruszające – monstrualnych. Zajęcia pokazują przede wszystkim zmiany jakie zaszły w kulturze nowożytnej w postrzeganiu cielesnej odmienności i w jej reprezentacjach w sztuce. W trakcie zajęć omówione zostaną też wizualne wcielenia potworów fantastycznych: wampirów, wilkołaków, zbuntowanych androidów. 

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Efekty kształcenia:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

  1. 1. wymienia najważniejsze tematy, motywy i problemy związane z reprezentacjami ciał monstrualnych w kulturze europejskiej i amerykańskiej [K1A_W03]
  2. 2. dostrzega i opisuje przemiany w kulturowych reprezentacjach cielesności posługując się właściwymi dla historycznej zmienności przykładami [K1A_U01; K1A_U11]
  3. 3. wykorzystuje wiedzę na temat kulturowych sposobów konstruowania ciała oraz właściwe dlań pojęcia w praktyce analityczno-interpretacyjnej (pisemnej i ustnej) [K1A_U05; K1A_U14; K1A_U15]
  4. 4. krytycznie odnosi się do zdobytej wiedzy i doskonali własne umiejętności [K1A_K01]

 

Treści kształcenia:

Pojęcie normy w odniesieniu do cielesności; historyczna zmienność tej kategorii.

Monstra i ich historyczne wcielenia.

Ciała homoseksualne, transseksualne, androgyniczne;

XIX wieczne spektakle osobliwości: American Museum P. T. Barnuma, przypadek Josepha Merricka – człowieka - słonia, freak shows.

Początki medykalizacji monstrualności.

Karły w kulturze europejskiej (Pår Lagerkvist, Karzeł, W. L. Terlecki, Drabina Jakubowa, czyli Podróż)

Wstręt jako kategoria estetyczna; abject art.

Groteska a monstrualność.

Monstra fantastyczne i kultura popularna

Monstrualne ciała w XXI wieku; American Horror Story: Freak Show jako zjawisko kulturowe (z Freaks Toda Browninga w tle).

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę dokonane na postawie sprawdzenia przygotowania do zajęć, aktywności w trakcie dyskusji i pisemna pracy analityczno-interpretacyjnej.

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium z zastosowaniem metod poszukujących (klasyczna metoda problemowa, „burza mózgów”), ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji (dyskusja „okrągłego stołu”) i elementy metod podających (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne).

 

Literatura:

1. S. T. Asma, On Monsters. An Unnatural History of our Worst Fears, Oxford 2011.

2. J-J. Courtine, Ciało anormalne. Historia i antropologia kulturowa ułomności – część 6 w: Historia ciała. T.3 Różne spojrzenia. Wiek XX, red. J-J. Courtine, przeł. K. Belaid i T. Stróżyński, Gdańsk 2014. 3. H. Mayer, Odmieńcy, przeł. A. Kryczyńska, Warszawa 2005.

4. J. Turney, Ślady Frankensteina. Nauka, genetyka i kultura masowa, przeł. M. Wiśniewska, Warszawa 2001.

5. Ucieleśnienia: ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki: myśl, praktyka, reprezentacja, red. A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2007.

6. A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009.

7. A. Wright, Monstrosity. The Human Monster in Visual Culture, London & New York 2013.

 

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze (nie wymagają usprawiedliwienia). Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) wymagane jest zaliczenie całego dotychczas omówionego materiału (lub jego części – co ustala każdorazowo wykładowca). 

 

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.