Moduł: Cyfrowa humanistyka / "Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniu filmu i mediów" / mgr Artur Petz

Moduł: Cyfrowa humanistyka

Tytuł: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniu filmu i mediów

Osoba prowadząca: mgr Artur Petz

Dla kierunku: III rok kulturoznawstwa I stopnia – zajęcia modułowe;  filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna – zajęcia fakultatywne (tylko dla I stopnia)

Poziom studiów: I stopień

 

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie omówienie i praktyczne przećwiczenie korzystania z szeregu technik i narzędzi cyfrowych wspomagających badanie różnych kontekstów dotyczących filmu (tudzież kultury filmowej) oraz szerzej rozumianych mediów (w tym mediów cyfrowych). Narzędzia te posłużą zarówno analizie danych współczesnych, jak i historycznych – w perspektywie jakościowej oraz ilościowej. Zajęcia poświęcone będą m.in. problematyce big data, korzystaniu z narzędzi bibliograficznych i ogólnodostępnych baz danych, cyfrowym kontekstom analizy materiałów archiwalnych, cyfrowym narzędziom wspomagającym wyszukiwanie i wizualizowanie informacji.

 

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów akademickich.

 

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

1. ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat teorii i metodologii stosowanych w badaniach kultury oraz podstawowych paradygmatów kulturoznawstwa (K1A_W03)

2. wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje naukowe z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (K1A_U01)

3. rozpoznaje, krytycznie analizuje i interpretuje różne teksty kultury z zastosowaniem współczesnych metod oraz tradycji badawczej w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w przeszłości i dzisiaj oraz ich miejsca i funkcji w procesie historycznokulturowym (K1A_U05)

4. przygotowuje (w języku polskim i obcym) wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych na temat wytworów kultury oraz w dziedzinie nauk o kulturze zgodnie z wymaganiami obowiązującego stylu i kompozycji wypowiedzi (K1A_U15)

 

Treści kształcenia:

Omówienie szeregu narzędzi cyfrowych wspomagających badanie rozmaitych kontekstów kultury filmowej i medialnej. Praktyczne wykorzystanie omówionych narzędzi i realizacja grupowych projektów wykorzystujących przedyskutowane metody.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

Odrabianie prac domowych

Realizacja projektu zaliczeniowego w toku semestru

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium

Laboratorium komputerowe

Metoda projektowa

 

Literatura:

1. R. Bomba, A. Radomski (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, Lublin 2013.

2. A. Dubnjakovic, P. Tomlin, A Practical Guide to Electronic Resources in the Humanities, Oxford-Cambridge-New Delhi 2010.

3. M. K. Gold, Debates in the Digital Humanities, Minneapolis-London 2012.

4. Sh. Hai-Jew, Data Analytics in Digital Humanities, Manhattan 2017.

5. A. Heftberger, Film archives and digital humanities – an impossible match? New job descriptions and the challenges of the digital era, „MedieKultur” nr 57 (2014), ss. 135-153.

 

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze (nie wymagają usprawiedliwienia). Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) wymagane jest zaliczenie całego dotychczas omówionego materiału (lub jego części – co ustala każdorazowo wykładowca). 

 

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.