Moduł: Narracje kulturowe / "(O)powieści popularne" / dr Irena Hübner

Moduł: Narracje kulturowe

Tytuł: (O)powieści popularne

Osoba prowadząca: dr Irena Hübner

Dla kierunku: kulturoznawstwo I rok w ramach zajęć modułowych, dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

1. zapoznanie studentów z podstawowymi wyróżnikami literatury popularnej, jej związkami z literaturą wysoką i masową, jej miejscem i rolą w kulturze współczesnej;

2. zrekonstruowanie z uczestnikami „architektoniki” poszczególnych form epiki popularnej, zwłaszcza powieści;

3. poznanie przez słuchaczy kanonu światowej i polskiej literatury popularnej XIX –XXI w.

 

Wymagania wstępne:

brak.

 

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

1. Wymienia omówione rozprawy z zakresu historii i teorii literatury popularnej, streszcza je oraz interpretuje; wymienia, analizuje formę i interpretuje przy użyciu poznanych pojęć (narzędzi badawczych) omówione powieści i opowiadania [K1A_W03; K1A_W10; K1A_U05].

2. Samodzielnie wyszukuje w różnych źródłach i poddaje krytycznej ocenie informacje związane z problemami wymienionymi w programie zajęć, przygotowując prezentacje multimedialne i najprostsze pisemne prace naukowe (notatka, streszczenie) dotyczące tekstów i/lub zagadnień wymienionych w programie zajęć [K1A_U01; K1A_U03; K1A_U14; K1A_U15].

3. Dyskutuje na tematy związane z problematyką zajęć (istota literatury popularnej, gatunki i ich typowe reprezentacje) i broni własnego stanowiska, przestrzegając obowiązku merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz zasad logiki [K1A_U11; K1A_U12].

4. Ma świadomość: (a) poziomu swojej wiedzy na temat literatury popularnej oraz (b) umiejętności zdobytych podczas zajęć i kształci potrzebę samodoskonalenia zawodowego (np. recenzenckiego) oraz osobistego [K1A_K01].

 

Treści kształcenia:

1. Wyróżniki literatury popularnej (opozycje: kobieca/męska, brukowa/salonowa; tematy; gatunki) – stosunek do literatury wysokiej i twórczości ludowej – obiegi literatury popularnej – próba definicji zjawiska.

2. Romans awanturniczo – przygodowy. Współczesna powieść przygodowa.

3. Powieść detektywistyczna. Powieść kryminalna. Kryminał noir. Współczesne gry z konwencją kryminału.

4. Romans miłosno – erotyczny. Harlekiny.

5. Powieść obyczajowa.

6. Powieść gotycka. Fantastyka grozy w twórczości popularnej. Horror.

7. Fantasy.

8. Political fiction (powieść polityczna przygodowa).

9. Literatura poradnikowo – moralistyczna (?).

10. Przepis na bestseller czy gra z konwencją?

 

Sposoby i kryteria oceniania:

EK1: zaliczenie ustne lub test z pytań zamkniętych i otwartych (50% oceny).

EK2: aktywność na zajęciach i sprawność referowania (prezentacje multimedialne, wypowiedzi ustne i/lub pisemne – na zajęciach mogą odbywać się krótkie kartkówki) treści rozpraw naukowych (35%).

EK3: udział w dyskusji na zajęciach (10%).

EK4: rozmowa końcowa (5%).

 

Metody kształcenia:

Dyskusja. Prezentacja multimedialna (także – przygotowana przez studenta/-ów). Elementy wykładu informacyjnego i problemowego.

 

Literatura:

  1. 1. R. Caillois, Od baśni do science fiction, przekł. J. Lisowski [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, wybór M. Żurowski, słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1967.

  2. 2. R. Caillois, Powieść kryminalna, przekł. J. Błoński [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, j. w.

  3. 3. P. Czapliński, Po co pop? „Książki. Magazyn do czytania” nr 2 (13), czerwiec 2014.

  4. 4. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przekł. i wstęp M. Kwaterko, Warszawa 2006.

  5. 5. U. Eco, Superman w literaturze masowej: powieść popularna – między retoryką a ideologią, przekł. J. Ugniewska, Warszawa 1996.

  6. 6. A. Gemra, Horror – zarys problematyki, „Literatura i Kultura Popularna” 1999, nr 8.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.