Moduł: Cyfrowa humanistyka / "Cyfrowe laboratorium: literatura elektroniczna w teorii i praktyce" / dr Agnieszka Przybyszewska

Moduł: Cyfrowa humanistyka

Tytuł: Cyfrowe laboratorium: literatura elektroniczna w teorii i praktyce

Osoba prowadząca: dr Agnieszka Przybyszewska      

Dla kierunku: II rok kulturoznawstwa I stopnia – zajęcia modułowe;  filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna – zajęcia fakultatywne (tylko dla I stopnia)

 

 

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do analizy i interpretacji oraz tworzenia wybranych odmian gatunkowych literatury elektronicznej, również do popularyzacji tych form literackich. W szerszym kontekście zajęcia są zorientowane na przybliżenie uczestnikom relacji między sztuką słowa a nowymi mediami oraz zapoznanie ich z podstawowymi problemami, jakie pojawiają się przy rozpatrywaniu nowej przestrzeni funkcjonowania literatury. Studenci zostaną zapoznani z terminami oraz wybranymi koncepcjami teoretycznymi przydatnymi do opisu owych nowych form literackich a także z wybranymi artystycznymi realizacjami. Punktem wyjścia do prowadzonych w obrębie kursu działań będzie kategoria „laboratorium” redefiniująca warsztat artysty e-literata oraz badacza cyfrowej piśmienności. Tym samym do rozważań o charakterze teoretycznym poprowadzą uczestników eksperymenty z medium, własne próby twórcze, bo nowe formy literackie będą przede wszystkim „testowane” w (nie wyłącznie analityczno-interpretacyjnej) praktyce. W czasie pracy nad projektami ważny będzie również namysł nad tradycją, z której wyrosła e-literatura – stąd nie zabraknie też lektur tekstów jak najbardziej „analogowych”, choć niekoniecznie kanonicznie tradycyjnych. Założony efekt kursu to również przygotowanie (w ramach semestralnego „laboratorium”) kilku projektów e-literackich (hipertekstów, tekstów grywalnych, utworów generatywnych, narracji lokacyjnych).

 

Wymagania wstępne:

Pomocna (ale nie obligatoryjna) znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

Efekty kształcenia

 1. WIEDZA:

 2. 1. Student definiuje kategorie i terminy wprowadzone w trakcie kursu (w tym samą kategorię literatury elektronicznej oraz jej wybrane odmiany gatunkowe), wymienia i pokrótce charakteryzuje główne teorie i terminy przydatne w charakteryzowaniu i analizowaniu e-literatury [K1A_W04]

 3. 2. Student widzi związek między badaniami literaturoznawczymi a dyskursem medioznawczym i kulturoznawczym [K1A_W05]

 4. 3. Student potrafi wymienić i omówić literackie przykłady omawianych w trakcie kursu odmian gatunkowych e-literatury [K1A_W09]

 5. UMIEJĘTNOŚCI:

 6. 1. Student kwalifikuje przykłady dzieł e-literackich do odpowiednich odmian gatunkowych, omawia (analizuje i interpretuje) wybrane przykłady e-literatury lub elektronicznych edycji literackich, posługując się poznanymi w trakcie kursu kategoriami i teoriami oraz (w wybranych przypadkach) odnosząc je do wcześniejszej tradycji literackiej [K1A_U05]

 7. 2. Student ocenia omówione w trakcie kursu prace, argumentując i dyskutując z współuczestnikami zajęć oraz prowadzącym w sposób merytorycznie i językowo wyważony; Swoje poglądy wyraża w sposób uporządkowany i logiczny, przestrzegając zasad kulturalnej dyskusji [K1A_U11, K1A_U12]

 8. 3. Student, wykorzystując m.in. poznane w trakcie kursu teorie i przykłady, potrafi stworzyć prosty tekst artystyczny reprezentujący omawiane formy gatunkowe a także przeprowadzić warsztat z tworzenia takich form literatury [K1A_U15, K1A_U17]

 9. KOMPETENCJE:

 10. 1. Student potrafi rozplanować pracę nad (indywidualnym i/lub grupowym) projektem artystycznym związanym z tematyką zajęć, właściwie organizując pracę i ustawiając priorytety [K1A_K07]

 11. 2. Student w czasie grupowych dyskusji dotyczących utworów e-literackich i problemów związanych z e-literaturą, broniąc swojego stanowiska, nie tylko odnosi się z szacunkiem do swoich współrozmówców, ale i jest otwarty na nowe idee wynikające z cudzych interpretacji [K1A_K02]

 

Treści kształcenia:

1. Definiowanie literatury elektronicznej (prawdy i mity); literatura elektroniczna a elektroniczne edytorstwo; panorama gatunków i strategii e-literackich, zarys historii e-literatury

2. Humanista w laboratorium – kategoria laboratorium w badaniach nad e-literaturą i e-literackością

3. Literatura mniej i bardziej nielinearna

4. Literatura grywalna

5. Narracje lokacyjne, place-bound literature 6. Literatura generatywna

 

Sposoby i kryteria oceniania:

EK w zakresie wiedzy sprawdzone będzie krótkim kolokwium (10 pytań testowych, zalicza 60%). EK w zakresie wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na podstawie przygotowanych projektów artystycznych lub analiz. Na ocenę końcową wpływ będą miały: projekty artystyczne tworzone w trakcie kursu (25%), projekt zaliczeniowy wraz z jego prezentacją (30%), aktywność w czasie dyskusji (na podstawie lektur) (20%), kolokwium (20%)

 

Metody kształcenia:

dyskusja (met. okrągłego stołu), praca w grupie, praca projektowa, elementy wykładu konwersatoryjnego

 

Literatura:

1. K. Hayles, Literatura elektroniczna: czym jest „Techsty” nr 7 (2011), www.techsty.art.pl

2. P. Marecki, Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi, Kraków 2018

3. N. Montfort, Odkrywanie kodu. Wprowadzenie do programowania w sztuce i humanistyce, tł. M. Tabaczyński, M. Pisarski, A. Ladziński, Kraków 2017

4. U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków 2012

5. U. Pawlicka, Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego, Gdańsk 2017

6. U. Pawlicka, To nie jest muzeum, to jest laboratorium, „Czas Kultury” 2015 nr 2

7. M. Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Kraków 2013

8. A. Przybyszewska, Ku literaturze grywalnej (kilka uwag wstępnych), „Przegląd Kulturoznawczy” 2014 nr 1

9. A. Przybyszewska, Pisarz (i czytelnik) w laboratorium, czyli od ‘twórczego pisania’ do ‘twórczego programowania’ – Przypadek Twine, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017 nr 1

10. The John Hopkins Guide to Digital Media, red. M.-L. Ryan, L. Emerson, B. J. Robertson, Baltimore 2014

 

Informacje dodatkowe:

W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności (niewymagające usprawiedliwienia) oraz jedno nieprzygotowanie. Wszystkie kolejne nieobecności należy (możliwie szybko) zaliczyć na konsultacjach. 9 i więcej nieobecności na zajęciach (65%) uniemożliwia uzyskanie zaliczenia. 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.