Moduł: Kategorie estetyczne / "Niepełnosprawność jako kategoria estetyczna" / dr Leszek Karczewski

Moduł: Kategorie estetyczne

Tytuł: Niepełnosprawność jako kategoria estetyczna

Osoby prowadzące: dr Leszek Karczewski

Dla kierunków: II rok kulturoznawstwa I stopnia – zajęcia modułowe;  filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna – zajęcia fakultatywne (tylko dla I stopnia)

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis: 

„Niepełnosprawność nie jest jednym spośród wielu przedmiotów sztuki. Nie jest po prostu tematem. Nie jest jedynie osobistą czy autobiograficzną odpowiedzią osadzoną w dziele sztuki. Nie jest wyłącznie aktem politycznym. Jest wszystkim tym, ale jest też czymś więcej. [...] jest wartością estetyczną, co oznacza, że uczestniczy w systemie wiedzy, który dostarcza materiału i wzmacnia krytyczną świadomość na temat tego, jak za sprawą jednych ciał czują (się) inne ciała”. (T. Siebers, Disability Aesthetics, za: E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Wstęp. Otwieranie pola, w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie).
Zajęcia „Niepełnosprawność jako kategoria estetyczna” są wprowadzeniem w dyscyplinę disability studies. Studenci rozpoznają na nich wybrane strategie ekspresji i analizy niepełnosprawności jako kategorii kulturowej, rozwijając postawę empatii i tolerancji.

 

Wymagania wstępne: 

 1. Wymagana znajomość języka angielskiego.

 2.  

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:
1. wyjaśnia specyfikę różnych dyskursów niepełnosprawności K1A_W05
2. relacjonuje społeczny kontekst niepełnosprawności K1A_W06
3. wymienia i charakteryzuje przykłady performansów niepełnosprawności K1A_W09
4. używa wybranych kategorii z zakresu disability studies do analizy i interpretacji konkretnych przejawów niepełnosprawności jako kategorii kulturowej K1A_U05, K1A_U06
5. odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do budowania postaw tolerancji K1A_K05

 

Treści kształcenia: 

Dyskursy niepełnosprawności.

Średnia statystyczna i kategoria piętna

Choroba, rola chorego i metafora choroby  

Znaki niepełnosprawności, gapienie się i kategoria widzialności  

Podwójne kodowanie ciała z niepełnosprawością 

Obecność niepełnosprawności w społeczeństwie: chory - fetysz – superkaleka 

Performanse niepełnosprawności a „sztuka niepełnosprawnych” 

Nie-pełnosprawność a nie-heteroseksualność

 

Sposoby i kryteria oceniania: 

  1. K1A_W05, K1A_W06, K1A_U05, K1A_U06: esej analityczno-interpretacyjny nt. wybranego performansu niepełnosprawności.

  2.  

Metody kształcenia: 

  1. Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia.

  2.  

Literatura podstawowa: 

  1. Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, red. E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21 Warszawa 2017

  2. Literatura uzupełniająca m.in.:
   J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008;
   R. Garland Thomson, Extraordinary Bodies: Figuring Physical Disability in American Culture and Literature, Columbia University Press, New York, 1997;
   R. Garland Thomson, Staring: How We Look, Oxford University Press, New York, 2009;
   Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom 1-2, pod red. nauk. R.A. Hryciuk i A. Kościańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007;


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.