Moduł: Laboratorium działań twórczych / "Zburzyć spektakl – oblicza teatru poszukującego" / dr Dariusz Leśnikowski

Moduł: Laboratorium działań twórczych
Tytuł: Zburzyć spektakl – oblicza teatru poszukującego
Osoba prowadząca: dr Dariusz Leśnikowski

Dla kierunków: kulturoznawstwo II rok – zajęcia modułowe; dla pozostałych kierunków IKW – zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:
Zajęcia poświęcone są tym – często kontrowersyjnym – działaniom podejmowanym w obrębie współczesnej sceny, które przynoszą  zmiany w sposobie konstruowania, percypowania i doświadczania dzieła sztuki teatru. Są to często działania, które – przekraczając granice tradycji teatralnej –  sytuują teatr w realnej przestrzeni życia. Stanowią przy tym forum dyskusyjne odnoszące się do istotnych nurtów współczesnej kultury. Program zajęć zakłada prezentowanie i omawianie wybranych inscenizacji teatralnych realizowanych w odmiennych niż tradycyjne przestrzeniach, wykorzystujących kolejne media i nowe środki ekspresji, poszukujących nowych grup odbiorców i środowiska dla teatru, a także manifestujących radykalne postawy artystyczne, moralno-etyczne i ideowe w teatrze.

 

Cel zajęć:

Prezentacja teatru poszukującego jako osobnego wielowymiarowego zjawiska, stojącego w opozycji do tradycyjnej sceny w wymiarze organizacyjnym, estetycznym, światopoglądowym (moralno-etycznym) i działającego w celu przemiany człowieka i świata.

 

Efekty kształcenia:
Po ukończeniu kursu student/-ka:

(wiedza)

1. Wymienia wszystkie omówione zjawiska i koncepcje, wskazuje twórców, zespoły i instytucje. [K1A_W02], [K1A_W04], [K1A_W09]

2. Poprawnie definiuje omówione pojęcia i terminy [K1A_W02]

3. Rozumie cele i motywacje stojące u źródeł poszczególnych praktyk teatralnych. [K1A_W05], [K1A_W09]

4. Wskazuje źródła inspiracji (obszar tradycji) dla twórców każdej spośród omówionych koncepcji. [K1A_W05], [K1A_W09]

 

(umiejętności)

5. Formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące wybranych obszarów działań teatru, dobiera metody i narzędzia ich rozwiązywania z wykorzystaniem uzyskanej wiedzy. [K1A_U05], [K1A_U07]

6. Charakteryzuje związki między różnymi praktykami teatralnymi. [K1A_U10]

7. Wskazuje na powiązania zjawisk teatralnych z szerszymi procesami kulturowymi. [K1A_U05], [K1A_U10]

 

(kompetencje)

8. Wykazuje krytyczny stosunek wobec uzyskanej wiedzy. [K1A_K02]

9. Ma wykształcony szacunek i zrozumienie dla dzieła sztuki i jego twórcy. [K1A_K03]

10. Uczestniczy w życiu kulturalnym (m.in. w imprezach ruchu teatralnego) i korzysta z jego różnorodnych form. [K1A_K09]

 

Treści kształcenia:

1. Teatr jako narzędzie badawcze w dyskursie artystycznym, filozoficznym i naukowym.

2. Przepracowywanie pamięci w teatrze. Wystawianie historii.

3. Teatr jako manifestacja kontrkulturowa.

4. Politykowanie w teatrze, teatr guerilla.

5. Nurt antropologiczno-etnograficzny. W stronę rytuału.

6. Ciało zdegradowane w teatrze.

7. Poszerzanie przestrzeni.

8. Poszukiwanie nowego widza.

9. Interdyscyplinarność i intermedialność w teatrze.

10. Pomiędzy sztuką a społecznym działaniem.

11. Teatr trzeciej kultury. Bioteatr.

12. Metody i sposoby pracy teatru poszukującego.

 

Teatr kontrkultury, teatr guerilla, teatr polityczny, teatr akcji, theatre of the opressed, forum theatre; teatr environmentalny, teatr plenerowy, teatr uliczny, teatr w miejscach nieteatralnych; teatr „dla siebie”, teatr społeczności lokalnych, teatr etniczny, teatr feministyczny; body art, tabu i transgresja w teatrze; post i transhumanizm, trzecia kultura i teatr; kreacja zbiorowa, teatr improwizacji, performance

 

Sposoby i kryteria oceny:

Zaliczenie z oceną. Na ocenę końcową złożą się: nota ze sprawdzianu wiadomości – pracy pisemnej (eseju) oraz ocena ciągła (obecność i aktywność na zajęciach).

Na ocenę dostateczną należy wykazać się wiedzą (zrealizować efekty kształcenia 1-4).

Na ocenę dobrą należy wykazać się umiejętnościami (zrealizować efekty kształcenia 5-7).

Na ocenę bardzo dobrą należy zaprezentować postawę (zrealizować efekt kształcenia 8-10).

 

Metody kształcenia:

Metoda eksponująca: pokaz. Metody podające: opowiadanie, opis. Metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, dyskusja.

 

Literatura:

1.Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze, pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Warszawa 2008

2. Jawłowska A., Więcej niż teatr, Warszawa 1988

3. Ostrowska J., Tyszka J., Szkice o teatrze alternatywnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

4. Pasquier M. C., Współczesny teatr amerykański, Warszawa 1987

5. Pavis P., Współczesna inscenizacja, tłum. Piotr Olkusz, Warszawa 2011

6. Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. Violetty Sajkiewicz i Ewy Wąchockiej, Katowice 2009

7. Schechner R., Performatyka. Wstęp, przeł. Tomasz Kubikowski, Wrocław 2006

8. Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, pod red. Ewy Wąchockiej, Doroty Fox, Anety Głowackiej, Katowice 2015

9. W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, pod red. M. Sugiery. Kraków 1999

 

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.