Moduł: Kategorie estetyczne / "Poetyka gier wideo" / dr Kamil Jędrasiak

Moduł: Kategorie estetyczne

Tytuł: Poetyka gier wideo
Osoba prowadząca: dr Kamil Jędrasiak

Dla specjalności: III rok kulturoznawstwa I stopnia – zajęcia modułowe;

Poziom studiów: I

Punktacja: 4 ETSC

 

Skrócony opis:
Głównym celem zajęć jest wprowadzenie do poetyki gier wideo w kontekście wypracowanych w rozwoju historycznym konwencji formalnych i estetycznych. Omówiona zostanie problematyka najistotniejszych strategii projektowania doświadczenia rozgrywki z uwzględnieniem ludycznej, interaktywnej i technologicznej specyfiki gier wideo.

 

Wymagania wstępne:
brak.

 

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

(wiedza):

- rozpoznaje metodologie badania poetyki gier wideo;

- charakteryzuje podstawowe zjawiska z zakresu poetyki gier wideo;

- przedstawia główne kierunki badania poetyki gier wideo;

- definiuje środki formalne wykorzystywane w projektowaniu gier wideo;

 

(umiejętności):

- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje użytkuje informacje naukowe o poetyce gier wideo, z wykorzystaniem różnych źródeł, zwłaszcza korzystając z technologii cyfrowych;

- interpretuje gry wideo pod kątem wykorzystanych zabiegów formalnych;

- przygotowuje wystąpienia pisemne w języku polskim, poświęcone grom wideo;

 

(kompetencje społeczne)

- dokonuje oceny swoich kompetencji i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

- określa priorytety pomocne w realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i projektuje działania niezbędne do jego realizacji.

 

Treści kształcenia:

Wzorce projektowania gier.

Konwencje okresu klasycznego.

Poetyka historyczna: roguelike.

Poetyka historyczna: fotorealizm.

Poetyka historyczna: poziom.

Poetyka historyczna: perspektywa.

Paradoks akcji – przygody.

Paradoks porażki.

Emergencja i progresja.

Immersja i emersja.

Estetyka glitcha.

Proceduralne światy.

Retoryka proceduralna.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach (40%), praca zaliczeniowa (60%).

 

Metody kształcenia:

metoda ćwiczeniowa, wykład konwersatoryjny, analiza przypadku, dyskusja dydaktyczna.

 

Literatura:

E. Adams, J. Dormans, Game Mechanics: Advanced Game Design, Berkeley 2011.

I.Bogost, Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames, Cambridge, Mass. 2007.

I. Bogost, Unit Operations. An Approach to Videogame Criticism, Cambridge, Mass. 2006.

M. B. Garda, Gatunek w grach cyfrowych, Łódź 2016.

J. Juul, Sztuka przegrywania. Esej bólu jaki wywołują gry wideo, Kraków 2016.

P. Kubiński, Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo, „Nowe Media” nr 4, 2014.

C. Pias, Action, Adventure, Desire. Interaction with PC Games. W: Interactive Dramaturgies. New Approaches in Multimedia Content and Design, ed. H. Hagebolling, Berlin-Heidelberg 2004.


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.