Moduł: Korespondencja sztuk / "Literatura a sztuki wizualne" / prof. Agnieszka Izdebska

Moduł: Korespondencja sztuk

Tytuł: Literatura a sztuki wizualne
Osoba prowadząca: prof. UŁ Agnieszka Izdebska

Dla kierunku: III rok kulturoznawstwa I stopnia – zajęcia modułowe;  filmoznawstwo, nowe media i kultura cyfrowa, produkcja teatralna – zajęcia fakultatywne (tylko dla I stopnia)

Poziom studiów: I st.

Punktacja: 4 ECTS

 

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja wiedzy na temat historycznie zmiennej i historycznie różnie postrzeganej relacji literatury ze sztukami wizualnymi. Prezentuje zmienne miejsce literatury w hierarchii komunikacyjnej funkcjonującej w kulturze różnych epok. Prezentuje konkretne przykłady odniesień między literaturą a sztukami wizualnymi. Ma to skłonić studentów do samodzielnej refleksji nad miejscem literatury w kulturze współczesnej

 

Efekty kształcenia:

Student/ka po ukończeniu zajęć:

1. Wymienia i definiuje zjawiska, pojęcia i terminy omówione podczas zajęć. K1A_W03; K1A_W04

2. Charakteryzuje teoretyczne problemy związane z relacjami literatury ze sztukami wizualnymi. K1A_U02; K1A_U05

3. Rozpoznaje w utworach literackich funkcje pojawiających się w nich znaków niewerbalnych. K1A_W09; K1A_U06

4. Charakteryzuje w praktyce, w odniesieniu do konkretnych utworów, granice literackości. K1A_W09

5. Posługuje się przykładami konkretnych relacji intertekstualnych jako punktem wyjścia dla teoretycznych uogólnień. K1A_U02

6. Posługuje się wiedzą zdobytą w trakcie zajęć w działaniach interpretacyjno-analitycznych. K1A_U06

7. Krytycznie ocenia poznane poglądy. K1A_K02

 

Treści kształcenia:

Klasyfikacje sztuk; pojęcie korespondencji sztuk.

Dziedzictwo Horacego i Lessinga w postrzeganiu relacji literatury z innymi sztukami.

Tworzywo/a sztuki słowa;

Pojęcie przekładu intersemiotycznego.

Literatura a sztuki wizualne; zjawisko liberatury.

Ekfraza w kontekście genologicznym i teoretycznym.

Literatura jako krytyka sztuki – sztuki wizualne i audiowizualne jako temat literacki.

Liberatura a literackość.

Fotografia i literatura.

Funkcje ilustracji w tekście literackim; kwestia ilustracji autorskich.

Sztuka multimedialna; sztuka transmedialna

Zmiana hierarchii sztuk w obrębie nowoczesnej kultury.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę dokonane na postawie sprawdzenia przygotowania do zajęć, aktywności w trakcie dyskusji  i pisemna pracy analityczno-interpretacyjnej.

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium z zastosowaniem metod poszukujących (klasyczna metoda problemowa, „burza mózgów”), ćwiczeniowo-praktycznych (studium przypadku), dyskusji (dyskusja „okrągłego stołu”) i elementy metod podających (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne). 

 

Literatura:

1. K. Bazarnik, Krótkie wprowadzenie do liberatury, „Er(r)go” 2003, nr 2.

2. H. Brzoza, Wielość sztuk – jedność sztuki, Warszawa 1982.

3. K. Chmielecki, Estetyka intermedialności, Kraków 2008.

4. G. Grochowski, Na styku kodów. O literackich użyciach kodów ikonicznych, „Teksty Drugie” 2006, nr 4.

5. M. Koszowy, W poszukiwaniu rzeczywistości. Mediacyjna rola fotografii we współczesnej prozie polskiej, Kraków 2013.

6. Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006.

7. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994.

 

Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze (nie wymagają usprawiedliwienia). Po trzeciej nieobecności (niezależnie od przyczyny) wymagane jest zaliczenie całego dotychczas omówionego materiału (lub jego części – co ustala każdorazowo wykładowca).


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.