Moduł: Narracje kulturowe / "Współczesne kino francuskie" / mgr Marta Kasprzak

Moduł: Narracje kulturowe

Tytuł: Współczesne kino francuskie

Osoba prowadząca: mgr Marta Kasprzak      

Dla kierunków: kulturoznawstwo I rok – w ramach zajęć modułowych; filmoznawstwo (przedmiot rekomendowany), nowe media - zajęcia fakultatywne

Poziom studiów: I stopień

Punktacja: 4ECTS

 

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie analiza tendencji obecnych we współczesnym kinie francuskim. Omówiona zostanie twórczość filmowa należąca do nurtów cinéma du look, new french extremism, beur cinema i cinéma de banlieue oraz produkcje zaliczane w poczet kina gatunków. Zajęcia będą również stanowiły próbę monograficznego ujęcia dorobku artystycznego najbardziej uznanych francuskich reżyserów. Uczestnicy zajęć zyskają możliwość przyjrzenia się sylwetkom i filmografiom twórców takich jak Jacques Audiard, Luc Besson, Dany Boon, Leox Carax, Patrice Chéreau, Bruno Dumont, Jean-Pierre Jeunet, Patrice Leconte, Gaspar Noé czy François Ozon. Formuła fakultetu obejmie projekcje fragmentów filmów, lekturę tekstów oraz wykład konwersatoryjny z elementami metody ćwiczeń przedmiotowych.

 

Wymagania wstępne:

brak

 

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu student:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologię z zakresu filmoznawstwa.

2. Student zna podstawowe nurty i gatunki dominujące we współczesnym kinie.

3. Student posługuje się podstawowymi ujęciami, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filmoznawstwa.

4. Student logicznie rozumuje, formułuje wnioski i dowody, argumentuje wykorzystując poglądy różnych uczonych.

5. Student (w języku polskim) tworzy typowe prace pisemne, spełniające wymogi stawiane tekstom naukowym, dotyczące zagadnień szczegółowych w dziedzinie analizy i interpretacji dzieł filmowych.

 

Treści kształcenia:

Analiza wiodących i peryferyjnych nurtów obecnych we współczesnym kinie francuskim oraz przegląd i ocena twórczości wybranych francuskich reżyserów.

 

Sposoby i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności w semestrze)

Aktywne uczestnictwo w dyskusji

Praca zaliczeniowa

 

Metody kształcenia:

Konwersatorium

Prezentacje

Dyskusja

 

Literatura:

  1. 1. Guy Austin, Contemporary French cinema: an introduction, Manchester University Press, Manchester 2008

  2. 2. Rémi Fournier Lanzoni, French cinema. From its beginnings to the present, Continuum, Nowy Jork 2004

  3. 3. Tycjan Gołuński, »Change sans risque?« Kino francuskie po nowej fali (1968-1984), [w:] Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.), Kino epoki nowofalowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2015

  4. 4. Dayna Oscherwitz, Past Forward: French Cinema and the Post-Colonial Heritage, Southern Illinois University Press, Carbondale 2010

  5. 5. Jerzy Płażewski, Historia filmu francuskiego, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Oficyna Wydawnicza Auriga, Warszawa 2005

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.