Produkcja teatralna


Pracuj na BROADWAYu

- studiuj PRODUKCJĘ TEATRALNĄ

 

Jedyne w Polsce specjalistyczne studia (drugiego stopnia) dla producentów spektakli i widowisk, więcej informacji tu...

 


Program studiów drugiego stopnia

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji do produkcji, organizacji oraz zarządzania spektaklami teatralnymi oraz imprezami widowiskowymi. W trakcie studiów studentki i studenci zdobędą kwalifikacje i kompetencje z dziedziny organizacji przedsięwzięć artystycznych, zarządzania projektem, efektywnej realizacji celów i oceny ryzyka. Specyfika projektów artystycznych, w tym spektakli teatralnych, wymaga znajomości wielu aspektów i faz produkcji: planowania, budżetowania, kontroli harmonogramu, procesu promocji oraz rozliczania dotacji. Konieczne są także kompetencje z zakresu znajomości zagadnień sztuki współczesnej, nowoczesnych mediów, komunikacji społecznej. 

Czas trwania: 2 lata, rok akademicki 2013-14 i 2014-15.

Plan i program studiów: (uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach, ich wymiar i rozkład, warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów).
Program studiów obejmuje trzy podstawowe moduły tematyczne, w ramach których omawiane będą zagadnienia szczegółowe, służące rozwijaniu kompetencji studentek i studentów, zdobywaniu wiedzy o zasadach funkcjonowania teatrów w Polsce, organizowaniu festiwali i innych imprez widowiskowych.

Moduł I : Proces produkcji teatralnej
W ramach tego modułu prowadzone będą zajęcia związane bezpośrednio z procesem produkcji w tym:
 • opracowanie projektu,
 • budżetowanie,
 • przygotowanie planu promocji,
 • realizacja projektu,
 • wykonalność projektu,
 • ewaluacja.?

Moduł II: Teatr, widowiska, antropologia

Moduł ten zwiększy kompetencje słuchaczy związane z odbiorem i recepcją najnowszej sztuki polskie i zagranicznej. Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium pozwolą na bezpośrednią analizę wybranych zagadnień związanych z:
 • przemianami współczesnego teatru,
 • zwrotem pereformatywnym,
 • zwrotem edukacyjnym,
 • rolą teatru w tworzeniu klasy kreatywnej.

Moduł III: Organizacja, finansowanie i zarządzanie
W ramach tego modułu prowadzone będą zajęcia dotyczące zagadnień szczegółowych, takich jak:
 • strategiczne zarządzanie w kulturze: specyfika przestrzeni zarządczej,
 • finansowanie teatrów w Polsce,
 • ustawa o organizowaniu działalności kulturalnej,
 • granty ministerialne, marszałkowskie, miejskie,
 • organizacja i finansowanie teatrów za granicą. ??

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.